Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Информация, свързана с по-малко значимите институции

Тук ще намерите обзор на публикуваните от ЕЦБ документи, които се отнасят до по-малките банки под европейски банков надзор, класифицирани като по-малко значими институции.

ПНПО за по-малко значимите институции

През август 2018 г. ЕЦБ публикува хармонизирана методология за процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) за по-малко значимите институции. Тя беше разработена съвместно с националните компетентни органи (НКО). Тази обща методология, приложима в надзора над по-малките банки, се основава на принципите и методите, които се използват в надзора над значимите институции, но е приспособена, опростена и съобразена с особеностите на по-малко значимите институции. Нейното предназначение е да способства за прилагането на съгласуван надзорен подход и да оказва подкрепа на НКО в текущите им отговорности по надзора. Сега НКО въвеждат хармонизираната ПНПО методология за по-малко значимите институции, като целта им е до 2020 г. да я прилагат в пълна степен.

Заявления за издаване на лицензи за FinTech кредитни институции

През март 2018 г., след публична консултация, ЕЦБ публикува Ръководство за оценка на заявления за лицензиране на FinTech кредитни институции. Целта е да се засили прозрачността за потенциалните желаещи да получат лиценз на FinTech банка и те да могат да се запознаят по-добре с прилаганите от ЕЦБ процедури и критерии при оценката на заявленията за лиценз. Тази прозрачност също така има за цел да улесни процеса на подаване на заявления. В ръководството са включени въпроси, които са особено релевантни за специфичния характер на банките с бизнес модели, основани на финансови технологии. То следва да се разглежда успоредно с общите ръководства на ЕЦБ за лицензирането.

Права на избор и преценка

През април 2017 г., след публична консултация, ЕЦБ публикува насоки и препоръка, в които хармонизира правилата за правата на избор и преценка, предвидени в правото на Европейския съюз. От НКО се очакваше да прилагат препоръката от датата на нейното приемане – 4 април 2017 г., а до 1 януари 2018 г. да постигнат съответствие с насоките. Във функцията си по надзорно наблюдение ЕЦБ следи прилагането на договорените права на избор и преценка от НКО.

Институционални защитни схеми

През 2016 г. ЕЦБ публикува насоки за оценяването на институционални защитни схеми (ИЗС) и за координирането на дейността на ЕЦБ и НКО в тази област. Насоките осигуряват оценяването на нови заявления за ИЗС от ЕЦБ и НКО по хармонизиран начин, при последователно наблюдение на непрекъснатото спазване на правните изисквания от ИЗС.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал