Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vähemmän merkittävien laitosten valvontaan liittyvä ohjeistus

Tälle sivulle on koottu joitakin EKP:n julkaisemia vähemmän merkittävien laitosten valvontaan liittyviä ohjeasiakirjoja.

Vähemmän merkittävien laitosten valvojan arviointiprosessi

EKP julkaisi elokuussa 2018 menetelmäkuvauksen vähemmän merkittävien laitosten valvojan arviointiprosessista. Yhteiset menetelmät kehitettiin yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, ja ne pohjautuvat merkittävien laitosten valvonnassa käytettäviin periaatteisiin ja menetelmiin. Ne on kuitenkin sovitettu vähemmän merkittävien laitosten tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Menetelmäkuvauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa valvontaa ja tukea kansallisia valvontaviranomaisia päivittäisissä valvontatehtävissä. Kansalliset valvontaviranomaiset soveltavat yhteisiä menetelmiä jo osaan vähemmän merkittävistä laitoksista, ja tarkoituksena on käyttää menetelmiä kaikkien laitosten valvonnassa vuoteen 2020 mennessä.

Fintech-luottolaitosten toimilupahakemukset

EKP julkaisi maaliskuussa 2018 fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaan, joka on viimeistelty opasluonnoksesta järjestetyn julkisen kuulemisen perusteella. Arviointioppaan tarkoituksena on antaa pankkitoimiluvan hakemista suunnitteleville finanssiteknologiaa hyödyntäville yrityksille kattava käsitys toimilupamenettelystä sekä EKP:n soveltamista arviointikriteereistä. Näin pyritään myös helpottamaan toimiluvan hakuprosessia. Oppaassa käydään läpi pankkien toimilupamenettelyä erityisesti fintech-pankkien kannalta, ja sitä tulisi lukea rinnakkain yleistä toimilupamenettelyä koskevan arviointioppaan kanssa.

Vaihtoehdot ja harkintavalta

EKP julkaisi huhtikuussa 2017 julkisen kuulemisen pohjalta suuntaviivat ja suosituksen, joilla yhtenäistettiin unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä. Kansallisten valvontaviranomaisten oli noudatettava suositusta 4.4.2017 lähtien ja suuntaviivoja 1.1.2018 lähtien. EKP seuraa yleisvalvontatehtävissään, miten kansalliset valvontaviranomaiset käyttävät sovittuja vaihtoehtoja ja harkintavaltaa.

Laitosten suojajärjestelmät

EKP julkaisi vuonna 2016 kahdet suuntaviivat laitosten suojajärjestelmistä: toiset käsittelevät suojajärjestelmien hyväksyttävyysarviointia ja toiset EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten toimien koordinointia. Suuntaviivoilla varmistetaan, että EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset noudattavat laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinneissa samoja periaatteita ja valvovat lainsäädännön vaatimusten jatkuvaa noudattamista samalla tavalla.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä