Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Informatie betreffende LSI’s

Hier vindt u een overzicht van door de ECB gepubliceerde documenten met betrekking tot kleinere onder toezicht staande banken die als minder belangrijke instelling (less significant institution – LSI) worden aangemerkt.

SREP voor minder belangrijke instellingen (LSI’s)

In augustus 2018 heeft de ECB voor LSI's een geharmoniseerde methodiek betreffende de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) gepubliceerd, ontwikkeld samen met de nationale bevoegde autoriteiten (national competent authorities – NCA’s). Deze gemeenschappelijke methodiek voor het toezicht op kleinere banken is gebaseerd op de bij het toezicht op belangrijke instellingen gehanteerde beginselen en methoden, zij het in aangepaste en vereenvoudigde vorm en toegesneden op de bijzonderheden van LSI's. Beoogd wordt een consistente toezichtsaanpak te stimuleren en om de NCA's te ondersteunen bij hun dagelijkse verantwoordelijkheden. De NCA's implementeren momenteel de geharmoniseerde SREP-methodiek voor LSI's en streven naar afronding hiervan uiterlijk in 2020.

Vergunningaanvragen betreffende fintechkredietinstellingen

Na een openbare raadpleging heeft de ECB in maart 2018 de Gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling gepubliceerd. Het doel van deze gids is verbetering van de transparantie voor mogelijke aanvragers van een vergunning als fintechbank en vergroting van hun inzicht in de procedure en criteria die de ECB bij het beoordelen van vergunningaanvragen hanteert. Deze transparantie is ook bedoeld om het aanvraagproces te vergemakkelijken. De gids omvat de overwegingen die in het bijzonder relevant zijn in het licht van de specifieke aard van banken met een fintechbedrijfsmodel en dient gelezen te worden in samenhang met de algemene gidsen van de ECB betreffende vergunningverlening.

Keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

In april 2017 publiceerde de ECB na een openbare raadpleging een richtsnoer en een aanbeveling ter harmonisatie van de regels betreffende de opties en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt. De NCA’s werden geacht de aanbeveling toe te passen vanaf de datum waarop deze werd aangenomen (4 april 2017) en om de richtlijn vanaf 1 januari 2018 na te leven. Als onderdeel van haar overkoepelende toezichtsrol bewaakt de ECB de invoering van de overeengekomen opties en discretionaire bevoegdheden door de nationale bevoegde autoriteiten.

Institutionele protectiestelsels

De ECB heeft in 2016 richtsnoeren gepubliceerd over de wijze van beoordeling van institutionele protectiestelsels (institutional protection schemes – IPS'en) en over de coördinatie van de activiteiten van de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten op dit terrein. De richtsnoeren zorgen ervoor dat de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten nieuwe IPS-aanvragen op geharmoniseerde wijze beoordelen en op consistente wijze bewaken dat IPS'en de wettelijke vereisten permanent naleven.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders