Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar riktlinjer om bedömning och övervakning av institutionella skyddssystem

15 november 2016
  • ECB publicerar två riktlinjer om hur institutionella skyddssystem ska bedömas och hur ECB:s och nationella behöriga myndigheters aktiviteter ska samordnas
  • Riktlinjerna harmoniserar tillvägagångssättet som tillämpas av ECB och de nationella behöriga myndigheterna
  • ECB och nationella behöriga myndigheter övervakar gemensamt system bestående av både betydande institut och mindre betydande institut

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag två riktlinjer om hur institutionella skyddssystem (IPS) ska bedömas och hur ECB:s och nationella behöriga myndigheters aktiviteter ska samordnas. Ett IPS är ett system som inrättas för en grupp av banker för att skydda deras likviditet och solvens.

Publiceringen av de två riktlinjerna avslutar det projekt som startade i början av 2015 med syfte att upprätta ett gemensamt tillvägagångssätt för dessa system inom SSM. De säkerställer att ECB och de nationella behöriga myndigheterna bedömer nya IPS-ansökningar på ett harmoniserat sätt och löpande övervakar att IPS uppfyller de rättsliga kraven.

Erkännande av ett IPS medför att vissa av de tillsynskrav som normalt gäller för enskilda banker lindras eftersom en medlem i ett IPS behandlas på ett sätt som liknar tillvägagångssättet för bankgrupper. Detta är endast tillåtligt om kraven i Europeiska unionens lagstiftning uppfylls, exempelvis skyddssystemets kontinuerliga förmåga att stödja medlemmar som hamnat i svårigheter. Eftersom institutionella skyddssystem består av både betydande institut och mindre betydande institut är det särskilt viktigt att både ECB, som ansvarar för tillsynen av betydande institut, och de nationella behöriga myndigheterna, som ansvarar för tillsynen av mindre betydande institut, behandlar ett IPS på samma sätt.

I juli 2016 publicerade ECB en handbok som specificerar hur det ska bedömas huruvida institutionella skyddssystem (och deras medlemsinstitut) uppfyller de villkor som fastställs i unionslagstiftningen så att de ska kunna erkännas som IPS och sålunda kunna komma ifråga för lägre tillsynskrav. I handbokens slutgiltiga version återspeglas de kommentarer som intresserade parter lämnade under det offentliga samrådet, vilket hölls under första halvåret 2016.

Den första av de riktlinjer som publiceras idag har till syfte att säkerställa att nationella behöriga myndigheter tillämpar samma kriterier som de i handboken när de bedömer IPS-ansökningar från mindre betydande institut. Detta har gjorts för att säkerställa samma behandling av IPS-medlemmar inom hela SSM. I den andra riktlinjen fastställs principerna för samordning mellan ECB och nationella behöriga myndigheter när det gäller IPS-relaterade tillsynsbeslut och för den kontinuerliga övervakningen av IPS.

Tidigare beslut av nationella behöriga myndigheter om att erkänna IPS kommer inte att påverkas direkt av riktlinjerna. Vid större strukturella förändringar i ett IPS eller om det uppstår tvivel kring dess uppfyllande av de rättsliga kraven kan en ny bedömning övervägas.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning