Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Informácie týkajúce sa menej významných inštitúcií

Táto sekcia obsahuje prehľad dokumentov ECB, ktoré sú relevantné pre menšie banky v rámci európskeho bankového dohľadu klasifikované ako menej významné inštitúcie.

SREP v menej významných inštitúciách

V auguste 2018 ECB zverejnila harmonizovanú metodiku postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) pre menej významné inštitúcie, ktorá bola zostavená v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Táto spoločná metodika, ktorá sa uplatňuje v rámci dohľadu nad menšími bankami, vychádza zo zásad a postupov používaných pri dohľade nad významnými inštitúciami, no bola upravená, zjednodušená a prispôsobená špecifikám menej významných inštitúcií. Jej cieľom je zabezpečovať konzistentný postup dohľadu a podporovať príslušné vnútroštátne orgány pri bežnom výkone ich úloh v oblasti dohľadu. Príslušné vnútroštátne orgány v súčasnosti harmonizovanú metodiku SREP pre menej významné inštitúcie zavádzajú do praxe s cieľom ich úplnej implementácie do roku 2020.

Žiadosti o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám

V marci 2018 ECB v nadväznosti na verejnú konzultáciu zverejnila všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám. Ich účelom je zvýšiť mieru transparentnosti pre potenciálnych žiadateľov o licencie finančno-technologických bánk a bližšie ich oboznámiť s postupom a kritériami, ktoré ECB pri posudzovaní žiadostí uplatňuje. Transparentnosť podmienok má zároveň uľahčiť proces podávania žiadostí. Všeobecné zásady zahŕňajú aspekty, ktoré sú osobitne relevantné vzhľadom na špecifickú povahu bánk s finančno-technologickými obchodnými modelmi, a mali by sa vykladať v spojitosti so všeobecnými zásadami ECB týkajúcimi sa hodnotenia žiadostí o udelenie licencie.

Možnosti a právomoci

V apríli 2017 ECB v nadväznosti na verejnú konzultáciu zverejnila všeobecné zásady a odporúčanie, ktorých cieľom je harmonizácia pravidiel týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Európskej únie. Príslušné vnútroštátne orgány mali odporúčanie začať uplatňovať od dátumu jeho prijatia 4. apríla 2017; všeobecnými zásadami sa mali začať riadiť od 1. januára 2018. ECB v rámci svojej monitorovacej úlohy sleduje uplatňovanie dohodnutých možností a právomocí zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.

Systémy inštitucionálneho zabezpečenia

V roku 2016 ECB zverejnila usmernenia o postupe hodnotenia systémov inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS) a koordinácie činností ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti. Usmernenia zabezpečujú harmonizovaný postup ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov pri posudzovaní nových žiadostí IPS a konzistentné monitorovanie priebežného plnenia právnych požiadaviek zo strany IPS.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)