Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila usmernenia o hodnotení a monitorovaní schém inštitucionálneho zabezpečenia

15. novembra 2016
  • ECB zverejnila dve usmernenia o postupe hodnotenia schém inštitucionálneho zabezpečenia a koordinácie činností ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov.
  • Usmernenia harmonizujú postup ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov.
  • ECB a príslušné vnútroštátne orgány budú spoločne monitorovať schémy, ktoré zahŕňajú významné i menej významné inštitúcie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila dve usmernenia o postupe hodnotenia schém inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS) a koordinácie činností ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov. IPS predstavuje dohodu, prostredníctvom ktorej skupina bánk chráni svoju platobnú schopnosť a likviditu.

Zverejnením týchto dvoch usmernení ECB zavŕšila projekt, ktorý prebiehal od začiatku roka 2015 s cieľom zaviesť spoločný postup hodnotenia IPS v rámci SSM. Usmernenia zabezpečia harmonizovaný postup ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov pri posudzovaní nových žiadostí IPS a konzistentné monitorovanie priebežného plnenia právnych požiadaviek zo strany IPS.

Akceptácia IPS má za následok zmiernenie niektorých prudenciálnych požiadaviek bežne platných pre jednotlivé banky, pretože k členom IPS sa pristupuje podobne ako k bankovým skupinám. Takýto postup je prípustný len za predpokladu splnenia požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Európskej únie, napríklad priebežnej schopnosti IPS podporiť v prípade ťažkostí svojich členov. Keďže IPS zvyčajne združujú významné i menej významné inštitúcie, je mimoriadne dôležité, aby ECB, ktorá je zodpovedná za dohľad nad významnými inštitúciami, i príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad menej významnými inštitúciami, pri hodnotení IPS uplatňovali rovnaký postup.

V júli 2016 ECB zverejnila všeobecné zásady hodnotenia súladu IPS (a ich členských inštitúcií) s podmienkami stanovenými v práve Únie na účely ich akceptácie ako IPS a uznania ich nároku na zníženie prudenciálnych požiadaviek. V konečnej verzii všeobecných zásad sú zohľadnené pripomienky zainteresovaných strán vznesené počas verejnej konzultácie, ktorá prebiehala v prvom polroku 2016.

Účelom prvého dnes zverejneného usmernenia je zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány pri posudzovaní žiadostí IPS od menej významných inštitúcií uplatňovali kritériá stanovené vo všeobecných zásadách. Cieľom je zaistiť konzistentný prístup k členom IPS v rámci SSM. Druhé usmernenie stanovuje zásady koordinácie medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ ide o rozhodnutia dohľadu týkajúce sa IPS a priebežné monitorovanie IPS.

Predchádzajúce rozhodnutia príslušných vnútroštátnych orgánov o akceptácii IPS nebudú usmerneniami priamo dotknuté. V prípade významných štrukturálnych zmien IPS alebo incidentov, v dôsledku ktorých môže dôjsť k spochybneniu súladu s právnymi požiadavkami, však môže byť zvážená potreba opätovného posúdenia.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)