Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Information om mindre betydande institut

Nedan finns en översikt av dokument publicerade av ECB som är relevanta för mindre banker som står under europeisk tillsyn och som klassificerats som mindre betydande institut.

ÖUP för mindre betydande institut

I augusti 2018 publicerade ECB en harmoniserad metod för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) för mindre betydande institut, framtagen tillsammans med nationella behöriga myndigheter. Den gemensamma metoden kan tillämpas vid tillsyn av mindre betydande institut och baseras på principer och metoder som används vid tillsyn av betydande institut, men är anpassad, förenklad och skräddarsydd särskilt för mindre betydande institut. Den ska bidra till ett enhetligt tillvägagångssätt vad gäller tillsyn samt stödja de nationella behöriga myndigheterna i deras dagliga tillsynsansvar. De nationella behöriga myndigheterna tillämpar för närvarande den harmoniserade ÖUP-metoden för mindre betydande institut, och ett fullständigt genomförande beräknas till 2020.

Tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut

ECB publicerade en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut i mars 2018 efter ett offentligt samråd. Dess syfte är att öka transparensen för potentiella ansökande fintech-banker och öka deras förståelse för det förfarande och de kriterier som tillämpas av ECB vid bedömning av tillståndsansökningar. Denna transparens har också till syfte att underlätta ansökningsprocessen. Vägledningen innehåller överväganden som är särskilt relevanta för den specifika naturen i fintech-bankers affärsmodeller, och bör läsas tillsammans med ECB:s allmänna vägledningar om tillståndsansökningar.

Valmöjligheter och handlingsutrymme

I april 2017 publicerade ECB, efter ett offentligt samråd, en riktlinje och en rekommendation där reglerna om de alternativ och handlingsutrymmen som ges genom unionsrätten harmoniserades. De nationella behöriga myndigheterna förväntades tillämpa rekommendationen från och med den dag då den antogs, den 4 april 2017, samt följa riktlinjerna från och med den 1 januari 2018. I sin övervakningsfunktion kontrollerar ECB tillämpningen av de överenskomna alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges.

Institutionella skyddssystem

Under 2016 publicerade ECB riktlinjer om hur institutionella skyddssystem (institutional protection schemes, IPS) ska bedömas och hur ECB:s och nationella behöriga myndigheters aktiviteter för detta ändamål ska samordnas. Riktlinjerna säkerställer att ECB och de nationella behöriga myndigheterna bedömer nya IPS-ansökningar på ett harmoniserat sätt och löpande övervakar att IPS uppfyller de rättsliga kraven.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning