Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πληροφορίες σχετικά με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε έγγραφα που έχει δημοσιεύσει η ΕΚΤ και είναι σημαντικά για μικρότερες τράπεζες υπό την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΛΣΙ).

Η SREP για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Τον Αύγουστο του 2018 η ΕΚΤ δημοσίευσε εναρμονισμένη μεθοδολογία για τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) όσον αφορά τα ΛΣΙ, την οποία ανέπτυξε σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). Αυτή η κοινή μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζεται στην εποπτεία των μικρότερων τραπεζών, βασίζεται στις αρχές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων αλλά έχει απλουστευτεί και έχει προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των ΛΣΙ. Στόχος της είναι να προαγάγει μια συνεπή εποπτική προσέγγιση και να υποστηρίξει τις ΕΑΑ στις καθημερινές τους εποπτικές αρμοδιότητες. Οι ΕΑΑ έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν την εναρμονισμένη μεθοδολογία SREP για τα ΛΣΙ και επιδίωξή τους είναι η πλήρης εφαρμογή της μέχρι το 2020.

Αιτήσεις αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Τον Μάρτιο του 2018, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, η ΕΚΤ δημοσίευσε οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Σκοπός του οδηγού είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια για τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ενδέχεται να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης και να τις βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία και τα κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΚΤ κατά την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης. Η διαφάνεια θα διευκολύνει επίσης τη διαδικασία υποβολής αίτησης αδειοδότησης. Ο οδηγός περιλαμβάνει προβληματισμούς που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ειδική φύση των τραπεζών με επιχειρηματικά μοντέλα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τον οδηγό αξιολόγησης γενικών αιτήσεων αδειοδότησης.

Άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Τον Απρίλιο του 2017, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, η ΕΚΤ δημοσίευσε κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση που εναρμόνισαν τους κανόνες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Οι ΕΑΑ κλήθηκαν να εφαρμόσουν τη σύσταση από την ημερομηνία έκδοσής της στις 4 Απριλίου 2017 και να συμμορφωθούν με την κατευθυντήρια γραμμή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της όσον αφορά την επίβλεψη, η ΕΚΤ παρακολουθεί την εφαρμογή των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών, όπως έχουν συμφωνηθεί, από τις ΕΑΑ.

Θεσμικά συστήματα προστασίας

Το 2016 η ΕΚΤ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των θεσμικών συστημάτων προστασίας και τον συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ). Οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν ότι η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ αξιολογούν τις νέες αιτήσεις αναγνώρισης θεσμικών συστημάτων προστασίας με εναρμονισμένο τρόπο, παρακολουθώντας με συνέπεια τη διαρκή συμμόρφωση των συστημάτων αυτών με τις νομικές απαιτήσεις.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων