Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till riktlinje om de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut samt utkastet till rekommendation om gemensamma specifikationer för de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 5 januari 2017

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Tillämpning av de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut

ECB beslutade 2015 att harmonisera alternativ och handlingsutrymme för den direkta tillsynen av de 129 betydande instituten. Följaktligen antogs tidigare i år en ECB-förordning och en ECB-handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten. I ett andra steg beslutade ECB att, som del av sitt ansvar för systemtillsynen, också harmonisera dessa alternativ och detta handlingsutrymme avseende mindre betydande institut som står under direkt tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna. Denna harmonisering ska ske genom antagande av en riktlinje och en rekommendation. Syftet är att säkerställa harmonisering mellan samtliga banker.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 5 januari 2017 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Motivera i tillämpliga fall dina kommentarer med relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen ange ”Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions” i ärenderaden.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådet har avslutats kommer alla kommentarer att publiceras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning i Frankfurt am Main den 17 november 2016.

En presentation kommer att hållas följt av en frågestund på engelska.

Under utfrågningen kan frågor skickas till en adress, som kort dessförinnan kommer att publiceras på denna webbplats.

Program

Till utfrågningen kommer bara deltagare att beviljas tillträde om de kan visa upp en utskrift av mejlet med bekräftelsen och en giltig id-handling, t.ex. pass eller id-kort (körkort accepteras inte).

Webbsändning
Dokument
Visselblåsning