Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert richtsnoeren betreffende de beoordeling en controle van institutionele protectiestelsels

15 november 2016
  • De ECB publiceert twee richtsnoeren voor de beoordeling van institutionele protectiestelsels en de coördinatie van activiteiten van de ECB en de NBA's
  • De richtsnoeren harmoniseren de door de ECB en NBA's toegepaste aanpak
  • Gezamenlijke controle tot stand gebracht door de ECB en NBA's van stelsels die zowel belangrijke instellingen als minder belangrijke instellingen omvatten

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag twee richtsnoeren voor de beoordeling van institutionele protectiestelsels (IPS'en) en de coördinatie van de activiteiten van de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (NBA's). Een institutioneel protectiestelsel is een regeling van een groep banken ter waarborging van hun solventie en liquiditeit.

De publicatie van de twee richtsnoeren vormt de afsluiting van het begin 2015 gestarte project om binnen het SSM te komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor deze stelsels. De richtsnoeren zorgen voor een geharmoniseerde beoordeling door de ECB en de NBA's van nieuwe IPS-aanvragen en voor een consistente controle of IPS'en de wettelijke vereisten permanent naleven.

Erkenning van een IPS leidt tot een versoepeling van enkele van de voor individuele banken geldende prudentiële vereisten, aangezien de behandeling van een lid van een IPS vergelijkbaar is met de benadering die voor bankconcerns geldt. Dit is alleen toegestaan indien wordt voldaan aan de in de wetgeving van de Europese Unie vastgelegde vereisten, zoals het permanente vermogen van het IPS om steun te verlenen aan in problemen verkerende leden. Aangezien IPS'en doorgaans zowel belangrijke als minder belangrijke instellingen omvatten, is het heel belangrijk dat zowel de ECB, die verantwoordelijk is voor het toezicht op belangrijke instellingen, als de NBA's, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op minder belangrijke instellingen, IPS'en op dezelfde manier behandelen.

De ECB heeft in juli 2016 een gids gepubliceerd waarin precies is omschreven hoe de controle zou plaatsvinden op de naleving door IPS'en (en hun lidinstellingen) van de in het Unierecht vastgelegde voorwaarden. Naleving is vereist om als IPS erkend te worden en in aanmerking te komen voor de minder strikte prudentiële vereisten. In de definitieve versie van de gids is rekening gehouden met de commentaren die belanghebbenden tijdens de openbare raadpleging in de tweede helft van 2016 hebben ingediend.

Het eerste van de vandaag gepubliceerde richtsnoeren heeft als doel te waarborgen dat NBA's bij de beoordeling van IPS-aanvragen van minder belangrijke instellingen dezelfde criteria toepassen als de criteria die in de gids zijn opgenomen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat IPS-leden in het hele SSM op een consistente manier worden behandeld. Het tweede richtsnoer bevat de beginselen voor de coördinatie tussen de ECB en de NBA's betreffende met IPS'en verband houdende toezichtsbesluiten en voor de doorlopende controle van IPS'en.

De richtsnoeren zullen niet direct van invloed zijn op eerdere NBA-besluiten tot erkenning als IPS. Maar in het geval van belangrijke structurele wijzigingen in een IPS, of incidenten die aanleiding kunnen geven tot twijfel omtrent de naleving door het IPS van de wettelijke vereisten, kan een herbeoordeling aan de orde komen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders