Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē pamatnostādnes par institucionālo aizsardzības shēmu novērtējumu un kontroli

2016. gada 15. novembrī
  • ECB publicē divas pamatnostādnes par to, kā jānovērtē institucionālās aizsardzības shēmas un jākoordinē ECB un VKI darbība.
  • Pamatnostādnēs saskaņota ECB un VKI pieeja.
  • ECB un VKI turpmāk kopīgi kontrolēs tādas institucionālās aizsardzības shēmas, kas ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē divas pamatnostādnes par to, kā jānovērtē institucionālās aizsardzības shēmas un jākoordinē ECB un valstu kompetento iestāžu (VKI) darbība. Institucionālās aizsardzības shēma ir vienošanās starp banku grupas dalībniekiem, kas vērsta uz to likviditātes un maksātspējas aizsargāšanu.

Ar šo divu pamatnostādņu publicēšanu noslēdzas 2015. gada sākumā aizsāktais projekts, kura mērķis ir radīt vienotu pieeju šīm shēmām vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros. Pamatnostādnes nodrošinās, ka ECB un VKI saskaņoti novērtēs jaunos institucionālo aizsardzības shēmu pieteikumus un konsekventi kontrolēs shēmu nepārtrauktu atbilstību juridiskajām prasībām.

Atzīstot institucionālās aizsardzības shēmu, dažas no prudenciālajām prasībām, kas parasti attiecas uz individuālām bankām, tiek mīkstinātas, jo institucionālās aizsardzības shēmas dalībniekam tiek piemērota līdzīga pieeja kā banku grupām. Tas pieļaujams tikai tad, ja ievērotas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, attiecībā uz institucionālās aizsardzības shēmas nepārtrauktu spēju sniegt atbalstu grūtībās nonākušiem dalībniekiem. Tā kā institucionālās aizsardzības shēmas parasti ietver gan nozīmīgas iestādes, gan mazāk nozīmīgas iestādes, ir īpaši svarīgi, lai gan ECB, kas ir atbildīga par nozīmīgo iestāžu uzraudzību, gan VKI, kas ir atbildīgas par mazāk nozīmīgo iestāžu uzraudzību, būtu vienāda pieeja institucionālās aizsardzības shēmām.

2016. gada jūlijā ECB publicēja norādījumus, kuros bija izklāstīts, kā jānovērtē institucionālo aizsardzības shēmu (un to dalībnieku) atbilstība Savienības tiesību aktu nosacījumiem, lai tās varētu atzīt par institucionālās aizsardzības shēmām, kam iespējams piemērot samazinātas prudenciālās prasības. Norādījumu galīgajā versijā atspoguļoti komentāri, kurus ieinteresētās puses iesniedza sabiedriskās apspriešanas laikā, kas notika 2016. gada 1. pusgadā.

Pirmā no šodien publicētajām pamatnostādnēm vērsta uz to, lai nodrošinātu, ka VKI, novērtējot mazāk nozīmīgo iestāžu pieteikumus par institucionālās aizsardzības shēmas atzīšanu, izmanto tos pašus kritērijus, kas izklāstīti norādījumos. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu pieeju institucionālās aizsardzības shēmu dalībniekiem visā VUM. Otrajā pamatnostādnē noteikti principi attiecībā uz ECB un VKI darbības koordinēšanu, pieņemot ar institucionālās aizsardzības shēmām saistītos lēmumus un veicot to pastāvīgo kontroli.

Pamatnostādnes tiešā veidā neskars VKI agrāk pieņemtos lēmumus par institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanu. Taču institucionālās aizsardzības shēmas būtisku strukturālu pārmaiņu gadījumā vai gadījumā, ja radušās šaubas par tās atbilstību juridiskajām prasībām, var tikt veikts atkārtots novērtējums.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana