Menu

Apspriešana attiecībā uz norādījumiem par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un uz norādījumiem par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu

Šī apspriešana dod visām ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt norādījumus par vispārēju iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un norādījumus par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2017. gada 2. novembris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumi par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un ECB norādījumi par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu

ECB rīko apspriešanu attiecībā uz norādījumiem par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un norādījumiem par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu. Pirmajos norādījumos izklāstīti vispārēji procesi un prasības attiecībā uz banku iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu. Otrajā dokumentā aplūkotas iestādes ar FinTech darbības modeli, kas plāno iesniegt pieteikumu banku darbības licences saņemšanai. Abu norādījumu mērķis ir uzlabot iesniegšanas procesa caurredzamību un palīdzēt pieteicējiem sagatavošanās procesā.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2017. gada 2. novembrim, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šīs veidnes.

Sabiedriskās apspriešanas veidnes

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.


Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications".


Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
"Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications"
60640 Frankfurt am Main
Germany


Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums

Atklātā sēde

2017. gada 26. oktobrī plkst. 17.00 pēc Viduseiropas laika ECB telpās, Frankfurtē pie Mainas, tiks rīkota atklāta sēde.

Tajā tiks sniegta prezentācija, bet pēc tās – atbildes uz jautājumiem (angļu valodā).

Dalība

Lai izteiktu interesi par dalību atklātajā sēdē, lūdzam līdz 2017. gada 18. oktobrim reģistrēties, aizpildot šo veidlapu.


Sakarā ar ierobežoto vietu skaitu, noteikts, ka no vienas institūcijas vai uzņēmuma var piedalīties ne vairāk kā pieci pārstāvji. Vietu trūkuma gadījumā dalība var tikt atteikta.

Reģistrēties iespējams līdz 2017. gada 18. oktobrim.

Ja būs iespējams nodrošināt jūsu dalību, jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu ar reģistrācijas apstiprinājumu.

Lūdzam ievērot, ka atklātās sēdes norises dienā jūs varēsiet iekļūt telpās, tikai uzrādot reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu un derīgu personu apliecinošu dokumentu, piemēram, pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība netiks pieņemta).

Tiešraide

Dokumenti
23.03.2018.

Paziņojums presei

Norādījumi par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu

Norādījumi par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu

Pārskats par atbildēm

Saņemtie komentāri

21.09.2017.

Norādījumu projekts par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu

Norādījumu projekts par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu

Bieži uzdotie jautājumi

Atsauces dokumenti

21.09.2017.

Paziņojums presei

14.03.2016.

ECB Regula par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību

16.04.2014.

VUM pamatregula

15.10.2013.

VUM regula

26.06.2013.

Regula par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CRR)

26.06.2013.

Direktīva par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību (CRD IV)