Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Teave vähem oluliste krediidiasutuste kohta

Siinne veebileht annab ülevaate EKP avaldatud dokumentidest, mis on asjakohased Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvate väiksemate pankade jaoks, mis on liigitatud vähem olulisteks krediidiasutusteks.

Vähem oluliste krediidiasutuste SREP

2018. aasta augustis avaldas EKP vähem oluliste krediidiasutuste ühtlustatud SREPi metoodika, mis töötati välja koos riiklike pädevate asutustega. Väiksemate pankade järelevalves kohaldatav ühtlustatud metoodika tugineb oluliste krediidiasutuste järelevalves kasutatavatele põhimõtetele ja meetoditele, kuid neid on vastavalt vähem oluliste krediidiasutuste eripärale kohandatud ja lihtsustatud. Metoodika eesmärk on edendada järjepidevate järelevalvepõhimõtete rakendamist ja toetada riiklikke pädevaid asutusi nende igapäevaste järelevalvekohustuste täitmisel. Riiklikud pädevad asutused juba rakendavad vähem oluliste krediidiasutuste ühtlustatud SREPi metoodikat ning loodavad selle täiel määral kasutusele võtta 2020. aastaks.

Fintech-krediidiasutuste tegevusloataotlused

2018. aasta märtsis avaldas EKP pärast avalikku konsultatsiooni EKP juhendi fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta. Juhendi eesmärk on muuta EKP kohaldatavad tegevusloataotluste hindamise kriteeriumid ja menetlused potentsiaalsete tegevusloa taotlejate jaoks läbipaistvamaks ja mõistetavamaks. Samuti peaks see lihtsustama tegevuslubade taotlemise käiku. Dokument sisaldab kaalutlusi, mis puudutavad eelkõige fintech-ärimudeliga panku, ning seda tuleks tõlgendada koos EKP üldiste juhenditega, mis käsitlevad tegevusloataotluste hindamist.

Valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamine

2017. aasta aprillis avaldas EKP pärast avalikku konsultatsiooni suunise ja soovituse liidu õiguses sätestatud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust käsitlevate eeskirjade ühtlustamise kohta. Riiklikud pädevad asutused pidid hakkama soovitust kohaldama alates selle vastuvõtmisest 4. aprillil 2017 ning järgima suunist alates 1. jaanuarist 2018. Oma kontrollifunktsiooni täites jälgib EKP, kuidas riiklikud pädevad asutused kokku lepitud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust rakendavad.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemid

2016. aastal avaldas EKP suunised, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamist ning EKP ja riiklike pädevate asutuste seonduva tegevuse kooskõlastamist. Suunistega tagatakse, et EKP ja riiklikud pädevad asutused hindavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide loomise uusi taotlusi ühtlustatult ning teevad pidevat seiret õigusnõuete täitmise üle kaitseskeemides.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine