Menu

Verejná konzultácia o využívaní možností a právomocí príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

Účelom tejto konzultácie je dať zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k návrhu usmernenia o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám a k návrhu odporúčania o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 5. januára 2017.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Využívanie možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

ECB sa v roku 2015 rozhodla zharmonizovať uplatňovanie možností a právomocí v rámci priameho dohľadu nad 129 významnými inštitúciami. Na tento účel bolo začiatkom tohto roka prijaté nariadenie ECB a všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie. V nadväznosti na tento krok sa ECB v rámci svojej zodpovednosti za monitorovanie systému rozhodla zharmonizovať využívanie možností a právomocí aj v prípade menej významných inštitúcií, nad ktorými vykonávajú priamy dohľad príslušné vnútroštátne orgány, a to formou usmernenia a odporúčania. Cieľom týchto opatrení je harmonizácia postupov pre všetky banky.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 5. januára 2017.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 5. januára 2017 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

Pripomienky by mali byť v potrebných prípadoch podložené relevantnými príkladmi alebo údajmi.


Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions“.


Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete poslať poštou na adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko


Zverejnenie pripomienok

Po ukončení konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Verejné vypočutie

Dňa 17. novembra 2016 sa v priestoroch ECB vo Frankfurte nad Mohanom uskutoční verejné vypočutie.

Súčasťou vypočutia bude aj prezentácia a zodpovedanie otázok (v angličtine).

Počas vypočutia bude možné posielať otázky e-mailom na adresu, ktorá bude uvedená krátko pred vypočutím na tejto stránke.

Program

V deň verejného vypočutia bude vstup povolený len účastníkom, ktorí predložia e-mail s potvrdením registrácieplatný preukaz totožnosti, napr. pas alebo občiansky preukaz (vodičský preukaz sa neakceptuje).

Webcast
Dokumenty
3. 11. 2016

Usmernenie o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

3. 11. 2016

Odporúčanie o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

3. 11. 2016

Dôvodová správa

3. 11. 2016

Otázky a odpovede

Referenčné dokumenty

3. 11. 2016

Tlačová správa

3. 11. 2016

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie: konsolidovaná verzia

14. 3. 2016

Nariadenie ECB o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie

16. 4. 2014

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

15. 10. 2013

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu

26. 6. 2013

Nariadenie o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (CRR)

26. 6. 2013

Smernica o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (CRD IV)