Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας

15 Νοεμβρίου 2016
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει δύο κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των θεσμικών συστημάτων προστασίας και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ και των ΕΑΑ.
  • Οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζουν την προσέγγιση που ακολουθούν η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ.
  • Καθιερώνεται η από κοινού παρακολούθηση από την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ όσον αφορά συστήματα που περιλαμβάνουν τόσο σημαντικά ιδρύματα όσο και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα δύο κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των θεσμικών συστημάτων προστασίας και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ). Ένα θεσμικό σύστημα προστασίας είναι μια ρύθμιση που συμφωνείται μεταξύ ομάδας τραπεζών με σκοπό τη διαφύλαξη της φερεγγυότητας και της ρευστότητάς τους.

Με τη δημοσίευση των δύο κατευθυντήριων γραμμών ολοκληρώνεται το σχέδιο που είχε ξεκινήσει στην αρχή του 2015 με σκοπό τη θέσπιση κοινής προσέγγισης έναντι αυτών των συστημάτων εντός του ΕΕΜ. Οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν ότι η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θα αξιολογούν τις νέες αιτήσεις αναγνώρισης θεσμικών συστημάτων προστασίας με εναρμονισμένο τρόπο και θα παρακολουθούν με συνέπεια τη διαρκή συμμόρφωση των συστημάτων αυτών με τις νομικές απαιτήσεις.

Η αναγνώριση ενός θεσμικού συστήματος προστασίας οδηγεί στη χαλάρωση ορισμένων από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται κανονικά στις μεμονωμένες τράπεζες επειδή η προσέγγιση βάσει της οποίας αντιμετωπίζεται ένα μέλος θεσμικού συστήματος προστασίας είναι παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζεται για τους τραπεζικούς ομίλους. Αυτό είναι επιτρεπτό μόνον εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η διαρκής ικανότητα του θεσμικού συστήματος προστασίας να παρέχει στήριξη στα μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Καθώς τα θεσμικά συστήματα προστασίας περιλαμβάνουν συνήθως σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο η ΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων, όσο και οι ΕΑΑ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, να αντιμετωπίζουν τα θεσμικά συστήματα προστασίας με τον ίδιο τρόπο.

Τον Ιούλιο του 2016 η ΕΚΤ δημοσίευσε οδηγό στον οποίο διευκρινιζόταν ο τρόπος αξιολόγησης της συμμόρφωσης των θεσμικών συστημάτων προστασίας (και των μελών τους) με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, ούτως ώστε να αναγνωρίζονται ως θεσμικά συστήματα προστασίας και να κρίνονται κατάλληλα για τις μειωμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Το τελικό κείμενο του οδηγού αντανακλά τα σχόλια που λήφθηκαν από ενδιαφερόμενους φορείς στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης η οποία έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Σκοπός της πρώτης από τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται σήμερα είναι να διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια, όπως ορίζονται στον οδηγό, όταν αξιολογούν αιτήματα αναγνώρισης θεσμικών συστημάτων προστασίας από λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεπούς αντιμετώπισης των μελών θεσμικών συστημάτων προστασίας σε ολόκληρο τον ΕΕΜ. Η δεύτερη κατευθυντήρια γραμμή καθορίζει τις αρχές που διέπουν τον συντονισμό μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ όσον αφορά εποπτικές αποφάσεις που συνδέονται με θεσμικά συστήματα προστασίας και τη διαρκή παρακολούθηση των συστημάτων αυτών.

Οι προηγούμενες αποφάσεις των ΕΑΑ όσον αφορά την αναγνώριση θεσμικών συστημάτων προστασίας δεν θα επηρεαστούν άμεσα από τις κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη δομή ενός θεσμικού συστήματος προστασίας ή γεγονότων που ενδέχεται να εγείρουν αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τις νομικές απαιτήσεις, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων