Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорни практики

Осигуряваме възможността банките да изпълняват ключовата си роля

Работим с националните надзорни органи, за да направим банковата система в Европа сигурна и стабилна. В този раздел можете да научите повече за нашите практики, над кои банки упражняваме надзор и какви мерки имаме на разположение.

Процесът по надзорен преглед и оценка

Като надзорен орган ние подлагаме на оценка рисковете, пред които са изправени банките, и проверяваме дали са в състояние да ги управляват подобаващо. Това се нарича „процес по надзорен преглед и оценка“ (ПНПО). Целта е да се направи по последователен начин оценка на рисковите профили на банките и да се вземат решения какви надзорни мерки са необходими.

Научете повече за ПНПО

Надзорни приоритети

Надзорните приоритети посочват областите, върху които ще бъде съсредоточено вниманието ни през предстоящата година. Те се определят ежегодно, но могат по всяко време да бъдат преразгледани, ако динамиката на рисковете го налага. Надзорните приоритети се основават на нашата оценка на основните рискове и уязвимости, пред които са изправени поднадзорните институции.

Научете повече за надзорните ни приоритети

Списък на поднадзорните банки

Упражняваме пряк надзор над най-големите банки в участващите държави, в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. Те също така извършват надзора над по-малките банки в съответните си държави.

Научете повече за това над кои банки упражняваме надзор

Стрес тестове

Използваме стрес тестове, за да оценим доколко банките могат да се справят с финансови и икономически сътресения. Те способстват за установяване на уязвимостите на банките и за предприемане на мерки за преодоляването им на ранен етап в надзорния диалог с тях.

Научете повече за стрес тестовете

Надзорни данни

Работата ни се основава на надеждни и съпоставими данни. На тях се опират по-нататъшните ни решения и действия. За да осигурим прозрачност, публикуваме редовно обобщена надзорна банкова статистика.

Надзорни данни

Съвместни надзорни екипи

Европейските и националните надзорни органи работят съвместно по прекия надзор над значимите банки. Сред основните форми на сътрудничество са съвместните надзорни екипи (СНЕ). Те извършват текущата надзорна дейност и спомагат за развитието на обща надзорна култура и последователност в надзора.

Научете повече за съвместните надзорни екипи

Запознайте се по-задълбочено с нашите практики

Надзорни мерки

Нашите надзорни мерки имат за цел да осигурят спазването на пруденциалните изисквания от банките, над които извършваме надзор. Мерките ни насърчават банките да предприемат възможно най-рано необходимите действия за преодоляване на проблемите.

Надзорни мерки
Привеждане в изпълнение

Ако банките не спазват пруденциалните изисквания или нашите надзорни мерки, можем също да наложим мерки за привеждане в изпълнение. Такива мерки могат да бъдат наложени само в случай на продължаващи нарушения.

Привеждане в изпълнение
Санкции

Санкциите са предназначени да накажат нарушенията и да послужат като възпиращ фактор не само за съответната банка, но и за целия банков сектор. Те също така имат за цел да стимулират култура на спазване на нормативната уредба в европейската банкова система.

Санкции
Лицензи

В европейския банков надзор ЕЦБ отговаря за издаването на лицензи за банкова дейност. При това тя прилага единните правила на ЕБО и, където е релевантно, националното законодателство. Освен това ЕЦБ работи съвместно с националните надзорни органи за осигуряване на последователен подход и високи стандарти във всички държави.

Лицензи
Оценки за надеждност и пригодност

Подходящите директори имат решаващо значение за доброто функциониране на една банка. Затова банките трябва да осигуряват постоянно пригодността им. ЕЦБ има ролята да проверява и оценява пригодността на всички членове на ръководните органи на всички институции под нейния пряк надзор.

Оценки за надеждност и пригодност
Административен преглед

Без да се засяга правото да се заведе дело при Съда на Европейския съюз, решенията на ЕЦБ за налагане на санкции или привеждане в изпълнение на надзорни мерки могат да бъдат подложени на преглед от Административния съвет за преглед по искане на засегнатата банка. 

Административен съвет за преглед

Covid-19

Нашите мерки във връзка с пандемията

КОМУНИКАЦИОННИ ПЛАТФОРМИ

Научете повече за това как да ни изпращате информация

Портал за банковия надзор

Порталът предоставя на банките достъп до нашите онлайн услуги в областта на банковия надзор. Чрез него можете да изпращате информация и да се свързвате с надзорниците.

Портал за банковия надзор

Подаване на сигнали за нарушения

Използвайте платформата ни за докладване на нарушения, за да сигнализирате за предполагаемо неспазване на законодателството на ЕС в областта на банковия надзор от поднадзорна банка, национален надзорен орган или ЕЦБ.

Научете повече за подаването на сигнали за нарушения

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал