Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικές πρακτικές

Διασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες μπορούν να εκπληρώσουν τον ζωτικό ρόλο τους

Συνεργαζόμαστε με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές μας, τις τράπεζες που εποπτεύουμε και τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας.

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Ως επόπτες αξιολογούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ελέγχουμε ότι αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να τους διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Σκοπός της είναι η συνεπής αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα απαραίτητα εποπτικά μέτρα.

Μάθετε περισσότερα για την SREP

Εποπτικές προτεραιότητες

Οι εποπτικές προτεραιότητες καθορίζουν τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούμε το επόμενο έτος. Ορίζονται σε ετήσια βάση αλλά μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή, εάν το αιτιολογούν οι εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους. Οι εποπτικές προτεραιότητες βασίζονται στην αξιολόγησή μας για τους βασικούς κινδύνους και τις ευπάθειες που αντιμετωπίζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα.

Μάθετε περισσότερα για τις εποπτικές προτεραιότητές μας

Κατάλογος εποπτευόμενων τραπεζών

Εποπτεύουμε άμεσα τις μεγαλύτερες τράπεζες των συμμετεχουσών χωρών, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Οι εν λόγω αρχές εποπτεύουν επίσης τις μικρότερες τράπεζες στις χώρες τους.

Μάθετε περισσότερα για τις τράπεζες που εποπτεύουμε

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Χρησιμοποιούμε τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για να αξιολογήσουμε πόσο ικανές είναι οι τράπεζες να αντεπεξέλθουν σε χρηματοπιστωτικές και οικονομικές διαταραχές. Οι ασκήσεις προσομοίωσης μάς βοηθούν να εντοπίζουμε τις ευπάθειες των τραπεζών και να τις αντιμετωπίζουμε ήδη από τα πρώτα στάδια του εποπτικού διαλόγου με αυτές.

Μάθετε περισσότερα για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Εποπτικά δεδομένα

Τα αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα αποτελούν τη βάση των εργασιών μας. Συνεισφέρουν στις μετέπειτα αποφάσεις και ενέργειες μας. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, δημοσιεύουμε επίσης τακτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία μας όσον αφορά την τραπεζική εποπτεία.

Εποπτικά δεδομένα

Μεικτές εποπτικές ομάδες

Οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές εποπτικές αρχές συνεργάζονται κατά την άμεση εποπτεία των σημαντικών τραπεζών. Μία από τις βασικές μορφές αυτής της συνεργασίας είναι οι μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ). Οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν το καθημερινό εποπτικό έργο, καλλιεργούν μια κοινή εποπτική νοοτροπία και προάγουν τη συνεπή εποπτεία.

Μάθετε περισσότερα για τις μεικτές εποπτικές ομάδες

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις πρακτικές μας

Εποπτικά μέτρα

Τα εποπτικά μέτρα που λαμβάνουμε έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες που εποπτεύουμε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Τα μέτρα μας ενθαρρύνουν τις τράπεζες να προχωρήσουν στις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Εποπτικά μέτρα
Συμμόρφωση

Σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ή με τα εποπτικά μέτρα μας μπορούμε επίσης να επιβάλουμε μέτρα συμμόρφωσης. Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση συνεχών παραβάσεων.

Συμμόρφωση
Κυρώσεις

Οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να τιμωρείται τυχόν παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, λειτουργούν αποτρεπτικά όχι μόνο για την τράπεζα στην οποία απευθύνονται αλλά και για ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα. Οι κυρώσεις που επιβάλλουμε αποσκοπούν επίσης στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης εντός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Κυρώσεις
Εποπτικές εγκρίσεις

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, η ΕΚΤ είναι αρμόδια για τη χορήγηση εποπτικών εγκρίσεων. Η ΕΚΤ εφαρμόζει το ενιαίο εγχειρίδιο της ΕΑΤ και, όπου κρίνεται αναγκαίο, την εθνική νομοθεσία. Συνεργάζεται επίσης με τις εθνικές εποπτικές αρχές για να διασφαλίσει μια συνεπή προσέγγιση και υψηλά πρότυπα σε όλες τις χώρες.

Εποπτικές εγκρίσεις
Αξιολογήσεις καταλληλότητας

Η καταλληλότητα των διευθυντικών στελεχών είναι σημαντικός παράγοντας για την ορθή λειτουργία μιας τράπεζας. Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν αυτήν την καταλληλότητα σε συνεχή βάση. Η ΕΚΤ ενεργεί ως ρυθμιστής της εισόδου στην αγορά και αξιολογεί την καταλληλότητα όλων των μελών των διοικητικών οργάνων για όλα τα ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της.

Αξιολογήσεις καταλληλότητας
Διοικητική επανεξέταση

Με επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εποπτικές αποφάσεις της ΕΚΤ, μεταξύ άλλων αυτές που επιβάλλουν πρόστιμα και εποπτικά μέτρα, μπορεί να υποβληθούν σε επανεξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης τράπεζας.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Covid-19

Η απάντησή μας στην πανδημία

ΠΛΑΤΦOΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να μας κοινοποιείτε πληροφορίες

Διαδικτυακή πύλη της τραπεζικής εποπτείας

Η διαδικτυακή πύλη δίνει στις τράπεζες πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας που αφορούν την τραπεζική εποπτεία. Μέσω της πύλης μπορείτε να υποβάλλετε πληροφορίες και να επικοινωνείτε με τους επόπτες.

Διαδικτυακή πύλη της τραπεζικής εποπτείας

Πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος

Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος για να καταγγείλετε παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την τραπεζική εποπτεία την οποία υποπτεύεστε ότι διέπραξε εποπτευόμενη τράπεζα, εθνική εποπτική αρχή ή η ΕΚΤ.

Μάθετε περισσότερα για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων