Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Supervisory practices

Wij zorgen ervoor dat banken hun cruciale functie kunnen vervullen

We werken samen met nationale toezichthouders aan een gezonde en veilige Europese banksector. In dit onderdeel vindt u hoe we dat doen, op welke banken we toezicht houden en over welke instrumenten we beschikken.

De procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie

Als toezichthouders beoordelen we welke risico's de banken lopen en of ze zijn toegerust om die naar behoren te beheren. Dit staat bekend als de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Doel van deze procedure is de risicoprofielen van de banken op een consistente manier te beoordelen en te besluiten welke toezichtsmaatregelen nodig zijn.

Meer informatie over de SREP

Toezichtsprioriteiten

De toezichtsprioriteiten zijn de onderwerpen waarop we het komende jaar de nadruk leggen. Die worden jaarlijks vastgesteld, maar kunnen elk moment herzien worden als de risico-ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De toezichtsprioriteiten zijn gebaseerd op onze beoordeling van de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden voor de onder toezicht staande instellingen.

Meer informatie over onze toezichtsprioriteiten

Lijst van onder toezicht staande banken

We houden direct toezicht op de grootste banken in de deelnemende landen en werken daarbij nauw samen met de nationale toezichthouders, die eveneens toezicht houden op de kleinere banken in hun land.

Meer informatie over de banken waarop we toezicht houden

Stresstests

We bepalen met behulp van stresstests in hoeverre banken bestand zijn tegen financiële en economische schokken. Stresstests geven ons zicht op de zwakke plekken van een bank, zodat we in een vroegtijdig stadium met de bank in gesprek kunnen gaan over de aanpak daarvan.

Meer informatie over stresstests

Toezichtsinformatie

Betrouwbare en vergelijkbare gegevens liggen aan de basis van ons werk en onze besluiten en acties zijn erop gebaseerd. Ten behoeve van de transparantie publiceren we bovendien regelmatig samengestelde cijfers over het bankentoezicht.

Toezichtsinformatie

JST's

Europese en nationale toezichthouders werken samen bij het directe toezicht op belangrijke banken. Een belangrijke vorm van samenwerking in dit verband zijn de JST's (Joint Supervisory Teams), de gezamenlijke toezichthoudende teams. Zij voeren het dagelijkse toezicht uit en bevorderen consistent toezicht en een gemeenschappelijke toezichtscultuur.

Meer informatie over JST's

Meer informatie over onze manier van werken

Toezichts­maatregelen

Onze toezichtsmaatregelen moeten waarborgen dat de banken waarop we toezicht houden voldoen aan de prudentiële vereisten. Met onze maatregelen stimuleren we banken om eventuele problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken.

Toezichtsmaatregelen
Handhaving

Als banken niet voldoen aan de prudentiële vereisten of onze toezichtsmaatregelen niet uitvoeren, kunnen we bovendien handhavingsmaatregelen opleggen. Dat kan alleen als ze langdurig in gebreke blijven.

Handhaving
Sancties

Sancties zijn bedoeld om eventueel wangedrag van onder toezicht staande banken te bestraffen. Ze dienen als afschrikking voor zowel de betrokken bank als de gehele banksector. Sancties hebben bovendien tot doel een compliancecultuur binnen de Europese banksector te bevorderen.

Sancties
Vergunningen

Binnen het Europees bankentoezicht is de ECB belast met de bank­vergunningen­. Daarbij hanteert ze het Single Rulebook van de Europese Bankautoriteit en, waar van toepassing, het nationaal recht. Ten behoeve van een consistente aanpak en hoge normen in alle landen werkt ze bovendien samen met nationale toezichthouders.

Vergunningen
Deskundigheid en betrouwbaarheid

Geen goed functionerende bank zonder goed bestuur. Banken moeten dus steeds zorgen voor geschikte bestuursleden. De ECB treedt op als poortwachter en beoordeelt de geschiktheid van alle leden van leidinggevende organen bij de instellingen onder haar directe toezicht.

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling
Administratieve toetsing

Besluiten van de ECB waarbij boetes worden opgelegd of naleving van toezichtsmaat-regelen wordt afgedwongen, kunnen op verzoek van de betrokken bank ter toetsing worden voorgelegd aan de Administratieve Raad voor Toetsing, onverminderd het recht van de bank zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie te wenden, 

Administratieve Raad voor Toetsing

Covid-19

Ons antwoord op de coronapandemie

COMMUNICATIEPLATFORMS

Zo kunt u informatie met ons delen

Portal bankentoezicht

Het portal is de toegangspoort voor banken tot onze online services op het gebied van het bankentoezicht. Via het portal kunt u informatie verstrekken en met de toezichthouder communiceren.

Portal bankentoezicht

Klokkenluiders

Via ons klokkenluidersplatform kunt u een melding doen indien u meent dat de ECB, een nationale toezichthoudende autoriteit of een onder toezicht staande bank het EU-recht op het gebied van bankentoezicht heeft geschonden.

Meer informatie voor klokkenluiders
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Europees bankentoezicht in een oogopslag

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders