Menu

Μετεγκατάσταση στη ζώνη του ευρώ

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες σε τράπεζες και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις εποπτικές προσδοκίες της. Οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του Brexit: για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για όσες τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των τραπεζικών δραστηριοτήτων τους στη ζώνη του ευρώ.

Διαδικασίες σχετικά με τη μετεγκατάσταση τραπεζών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit)

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΚΤ στην εποπτεία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Τα θέματα που καλύπτονται είναι οι προσδοκίες της ΕΚΤ όσον αφορά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των τραπεζών, την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων – συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών προσδοκιών σχετικά με τις πρακτικές συγκεντρωτικής διαχείρισης κινδύνων (μόνο στα αγγλικά) – τα εσωτερικά υποδείγματα των τραπεζών και τη συνεχή εποπτεία.

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 προκειμένου να αποτυπωθεί η λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Αρμοδιότητες της τραπεζικής εποπτείας εντός της ζώνης του ευρώ

Ποιος εποπτεύει τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ;Πώς συνεργάζονται οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του ΕΕΜ;Πώς προσδιορίζεται η σημασία;Είναι υποχρεωτική η συνολική αξιολόγηση για όλες τις τράπεζες που χαρακτηρίζονται ως σημαντικές;Πότε θα διεξαχθούν συνολικές αξιολογήσεις για τις τράπεζες που γίνονται σημαντικές λόγω της μεταφοράς δραστηριοτήτων/στοιχείων ενεργητικού στη ζώνη του ευρώ;Η συνολική αξιολόγηση θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες; Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που αποτελούν μέρος της συμμετέχουσας τράπεζας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης;Τι θα συμβεί εάν η τράπεζά μου αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ομίλου; Θα τεθούν όλες οι οντότητες του ομίλου υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ; Θα επηρεαστεί η σημασία της τράπεζάς μου;Η επιλογή της χώρας της ζώνης του ευρώ στην οποία θα εγκατασταθεί η τράπεζά μου θα καθορίσει την εφαρμογή περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών εποπτικών απαιτήσεων;Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ισχύουν μόνο για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ;

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς προσδοκά η ΕΚΤ να ενεργήσουν οι τράπεζες μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου;

Αδειοδοτήσεις και άδειες λειτουργίας για τη διεξαγωγή τραπεζικών δραστηριοτήτων στη ζώνη του ευρώ

Σε ποιον υποβάλλω την αίτηση για άδεια λειτουργίας; Πώς συντονίζεται η συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ;Είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση για νέα ή επιπρόσθετη αδειοδότηση σε περίπτωση επέκτασης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων;Μπορώ να ξεκινήσω συζητήσεις με την ΕΚΤ/τις εθνικές εποπτικές αρχές πριν υποβάλω αίτηση, ακόμα και αν το έγγραφο της αίτησής μου δεν είναι πλήρες;Μπορώ να υποβάλω αίτηση αδειοδότησης για νομικό πρόσωπο που δεν έχει ιδρυθεί ακόμα;Πόσο διαρκεί η διαδικασία αδειοδότησης; Αν υποβάλω αίτηση μόνο για επέκταση ισχύουσας άδειας λειτουργίας, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο;Διαφέρει η διάρκεια και τα κριτήρια της αξιολόγησης ανάλογα με τη χώρα της ζώνης του ευρώ στην οποία επιλέγω να εγκατασταθώ;Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας;Τι θα συμβεί αν μια απόφαση για αναδιάρθρωση του ομίλου καταλήγει σε αλλαγή στις συμμετοχές μιας τράπεζας υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ; Πρέπει να ενημερώσω άμεσα την ΕΚΤ;Τι συμβαίνει σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ στη λήξη της μεταβατικής περιόδου;

Εσωτερική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων

Θα αποδεχόταν η ΕΚΤ ένα επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα ασκεί δραστηριότητες – συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών κεφαλαιαγοράς – στη ζώνη του ευρώ ενώ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την υποδομή, την τεχνογνωσία και τις ρυθμίσεις (π.χ. κεντρική υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων) σε επίπεδο ομίλου σε τρίτη χώρα;

Οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται όλους τους σημαντικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να τις επηρεάσουν ανεξάρτητα και σε τοπικό επίπεδο και θα πρέπει να έχουν υπό τον έλεγχό τους τον ισολογισμό και όλα τα ανοίγματα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα και ανεξάρτητα σε πιθανές ερωτήσεις από την ΕΚΤ ή τις εθνικές εποπτικές αρχές για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την τράπεζα και να παρέχουν πληροφορίες γρήγορα. Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να είναι ανάλογοι προς τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η σύσταση εικονικής εταιρείας (empty shell) δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Εποπτικές προσδοκίες για τα υποδείγματα συγκεντρωτικής διαχείρισης κινδύνων (μόνο στα αγγλικά) 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις ως προς τη στελέχωση των τραπεζών;Μπορώ να συνεχίσω να παρέχω υπηρεσίες σε πελάτες εντός της ΕΕ από υποκατάστημα στο Λονδίνο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit);Μπορώ να ξεκινήσω να εκτελώ τραπεζικές εργασίες σε χώρα της ζώνης του ευρώ αν δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις, αλλά σκοπεύω να τις θέσω σε εφαρμογή στο εγγύς μέλλον;Αποδέχεται η ΕΚΤ τη χρήση υποδειγμάτων που συνεπάγονται μεταφορά κινδύνων σε άλλες οντότητες του ομίλου (back-to-back booking); Ποιες ρυθμίσεις έχετε την προσδοκία να τίθενται σε εφαρμογή όσον αφορά τα υποδείγματα συγκεντρωτικής διαχείρισης κινδύνων γενικότερα;Πώς αξιολογούνται τα υποδείγματα συγκεντρωτικής διαχείρισης κινδύνων; Ποιες είναι οι εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τα υποδείγματα που συνεπάγονται μεταφορά κινδύνων σε άλλες οντότητες του ομίλου (back-to-back booking);Ποιες είναι οι εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ όσον αφορά τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης; Ποιες λειτουργίες και υπηρεσίες θα μπορεί μια τράπεζα της ζώνης του ευρώ να αναθέσει σε τρίτους;

Σχέδια ανάκαμψης

Θα επηρεάσει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ τα σχέδια ανάκαμψης των ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ; Ποιες είναι οι απαιτήσεις όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης των νεοσύστατων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ;

Όπως απαιτεί το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD), οι μητρικές επιχειρήσεις στην ΕΕ πρέπει να εκπονούν σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός της ΕΕ. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το σχέδιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα αποτελεί πλέον την υψηλότερη οντότητα της ΕΕ εντός του ομίλου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα που μόλις έλαβαν άδεια λειτουργίας και οι υφιστάμενες τράπεζες που σχεδιάζουν να επεκτείνουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδιο ανάκαμψης εντός της ΕΕ που να συμμορφώνεται με την BRRD. Το σχέδιο θα πρέπει να αντανακλά τις υποχρεώσεις που ορίζει η σχετική αρμόδια αρχή και θα πρέπει να αναπτυχθεί εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, δηλ. εντός περιόδου τριών έως έξι μηνών από την έναρξη των εργασιών. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης για την αδειοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφές και αναλυτικό σχέδιο έργου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το διοικητικό όργανο του ιδρύματος σκοπεύει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος.

Εσωτερικά υποδείγματα

Θα αποδεχτεί η ΕΚΤ προϋπάρχουσες εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σε εσωτερικά υποδείγματα από αρχές τρίτης χώρας;Πώς θα αξιολογεί η ΕΚΤ τα εσωτερικά υποδείγματα στο πλαίσιο μετεγκατάστασης ή αναδιάρθρωσης εντός τραπεζικού ομίλου;

Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει περιορισμένη χρονική περίοδος κατά την οποία νέες τράπεζες στη ζώνη του ευρώ που επεκτείνονται ή μεταναστεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ΕΚΤ.

Τέτοιες συμφωνίες, οι οποίες υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις, έχουν κοινοποιηθεί στις τράπεζες που επηρεάζονται.

Η περιορισμένη περίοδος κατά την οποία οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ΕΚΤ θα λήξει, το αργότερο, στις 30 Ιουνίου 2022 ή από τη στιγμή που θα εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης όσον αφορά τα εσωτερικά υποδείγματα.

Εσωτερικά υποδείγματα

Ζητήματα σχετικά με τη συνεχή εποπτεία

Τον Οκτώβριο του 2017 η ΕΑΤ δημοσίευσε γνώμη για ζητήματα σχετικά με το Brexit με σκοπό τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν ή να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Θα υπάρξουν αλλαγές ως συνέπεια της εν λόγω γνώμης της ΕΑΤ;Όσον αφορά τα εποπτικά δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που περιλαμβάνονται στη δέσμη CRD IV, ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσω αν μετεγκατασταθώ σε χώρα της ζώνης του ευρώ;Πώς αντιμετωπίζονται τα μεγάλα ενδοομιλικά ανοίγματα;Πώς εφαρμόζεται η διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης; (Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία «Πυλώνας 2»); Ένα μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα θα καλύπτεται από μέτρα που έχει εγκρίνει η ΕΚΤ ή οι εθνικές εποπτικές αρχές;Σκοπεύετε να δημοσιεύσετε στο μέλλον περαιτέρω κατευθύνσεις σχετικά με θέματα εποπτείας;