Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)

Čo je to whistleblowing?

Máte podozrenie, že dohliadaný subjekt, vnútroštátny orgán bankového dohľadu alebo samotná Európska centrálna banka porušili alebo porušujú právne predpisy Európskej únie týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami? Takéto porušenie môžete oznámiť príslušnému orgánu. Hovorí sa tomu whistleblowing, resp. oznamovanie porušení predpisov.

Porušenia môžete oznamovať prostredníctvom našej bezpečnej platformy na oznamovanie porušení predpisov.

Najskôr si však prečítajte, aké informácie možno oznámiť a ako platforma funguje. Prečítajte si aj vyhlásenie o ochrane súkromia a dôležité právne informácie.

V ktorých prípadoch sa môžem obrátiť na ECB prostredníctvom platformy na oznamovanie porušenia predpisov?

Prostredníctvom platformy na oznamovanie porušenia predpisov nás kontaktujte, ak máte podozrenie, že právne predpisy EÚ týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami porušila buď:

alebo

V ktorých prípadoch sa mám obrátiť na vnútroštátny orgán dohľadu?

Na príslušný vnútroštátny orgán sa obráťte v prípade, ak:

  • subjekt podozrievaný z porušenia je pod priamym dohľadom vnútroštátneho orgánu dohľadu a nie pod dohľadom ECB,
  • sa porušenia dopustil akýkoľvek iný subjekt, nad ktorým ECB nevykonáva dohľad v kontexte európskeho bankového dohľadu, ako je napríklad poisťovňa.

Môžem využiť platformu na oznamovanie porušení predpisov súvisiacich s ochranou spotrebiteľa alebo uplatňovaním pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí? 

Nie, keďže tieto oblasti patria výlučne do pôsobnosti vnútroštátnych orgánov alebo Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Ak chcete zistiť, ako postupovať, použite nižšie uvedené odkazy.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás pomocou našich všeobecných kontaktných údajov

Čo sú to „právne predpisy EÚ týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami“?

V kontexte európskeho bankového dohľadu príslušné právne predpisy EÚ pozostávajú z pravidiel týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad bankami. Tieto pravidlá majú zabezpečiť, aby banky aj finančný systém ako celok boli bezpečné a zdravé, a aby ich ECB uplatňovala pri vykonávaní úloh, ktoré jej boli zverené v rámci nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu.

Tieto pravidlá zahŕňajú:

  • priamo uplatniteľné predpisy, ako je nariadenie o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR), ktoré obsahuje požiadavky v oblasti vlastných zdrojov, kapitálových požiadaviek, limitov veľkej majetkovej angažovanosti, likvidity, finančnej páky a vykazovania, ako aj zverejňovania informácií o týchto oblastiach,
  • vnútroštátne vykonávanie smerníc, ako je smernica o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD), ktorá zahŕňa požiadavky v oblasti správy a riadenia vrátane kritérií odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, riadenia rizík, vnútorných kontrol a politík a postupov odmeňovania,
  • nariadenia ECB, ako napr. nariadenie o rámci SSM, a rozhodnutia ECB o bankovom dohľade.
Informácie o rozhodnutiach a rozhodovacích procesoch ECB nájdete na tomto odkaze: 
Rozhodnutia a rozhodovací proces ECB

Ako mám oznámiť porušenie predpisov?

Porušenie predpisov nahláste pomocou platformy na oznamovanie porušení predpisov. Všetky oznámenia musia byť predložené v dobrej viere a na základe opodstatnených dôvodov. ECB odporúča, aby ste na podporu svojich tvrdení predložili dokumenty, pričom ak oznámenie obsahuje nepodložené tvrdenia, nemusíme v súvislosti s ním podniknúť žiadne ďalšie kroky.

Oznámiť porušenie predpisov pomocou platformy na oznamovanie porušenia predpisov

Krok 1: Vyplňte online formulár.

  • Informácie môžete poskytnúť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
  • Akceptujú sa aj anonymné oznámenia.
  • Uvedené informácie by mali byť čo najpresnejšie a najúplnejšie.

Krok 2: Predložte podporné dokumenty (postup je vysvetlený nižšie).

Informácie odovzdané prostredníctvom platformy v mene ECB spracúva externe bezpečný nezávislý poskytovateľ EQS Group AG. EQS Group nemá prístup k obsahu predložených informácií. Podrobnejšie informácie sú vo vyhlásení o ochrane súkromia.

Ako sa predkladajú podporné dokumenty?

Pri vypĺňaní formulára na platforme môžete dokumenty odoslať pomocou funkcie „Upload“ – vyberte príslušný(-é) súbor(y) a kliknite na tlačidlo „Upload“.

Pri anonymnom oznamovaní sa uistite, že ste odstránili všetky informácie, ktoré by vás mohli identifikovať, napr. vlastnosti súborov, ktoré môžu obsahovať vaše meno ako autora dokumentu.

Aké typy súborov môžem predložiť?

Akceptujú sa nasledujúce formáty (do veľkosti 10 MB): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF a JPEG.

Ako získam schránku na platforme na oznamovanie porušení predpisov?

Schránka je bezpečný komunikačný kanál, ktorý môžete využívať po predložení informácií prostredníctvom platformy na oznamovanie porušení predpisov. Vaša schránka vám umožní skontrolovať stav vášho oznámenia a jej prostredníctvom vám tiež oznámime, ak budeme potrebovať ďalšie informácie. Schránku budete mať k dispozícii aj v prípade, že informácie predložíte anonymne.

Po odoslaní oznámenia vám bude pridelené jedinečné číslo oznámenia o porušení predpisov a musíte si vytvoriť heslo.

Dôležité: ak číslo oznámenia alebo heslo zabudnete, prístup k schránke sa nedá obnoviť.

Čo sa stane po podaní oznámenia porušenia?

Tím expertov posúdi, či je oznámené porušenie relevantné vo vzťahu k ECB alebo vnútroštátnemu orgánu bankového dohľadu. Ak potvrdí relevantnosť oznámenia, oznámenie sa postúpi príslušnému útvaru ECB alebo vnútroštátnemu orgánu bankového dohľadu. Informácie uvedené v oznámeniach o porušení predpisov môže byť potrebné oznámiť aj iným príslušným orgánom, ak sa to považuje za vhodné alebo ak si to vyžaduje zákon.

Výsledkom relevantného oznámenia môže byť opatrenie dohľadu, napríklad žiadosť o poskytnutie informácií, kontrola na mieste alebo sankcie.

Vzhľadom na pravidlá zachovávania služobného tajomstva ECB nie je oprávnená oznamovateľa o výsledkoch oznámenia informovať. Vo výročnej správe ECB o činnosti dohľadu sa však každý rok zverejňuje anonymizovaný súhrn prijatých oznámení o porušení predpisov a následných opatrení.

Dôvernosť informácií

Všetky oznámenia sa spracúvajú pri zachovaní dôvernosti v súlade s rámcom EÚ pre ochranu osobných údajov. Chránime osobné údaje a zabezpečujeme primeranú ochranu tak oznamujúcej strane (oznamovateľovi), ako aj obvinenej strane.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)