Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Jednotný mechanizmus dohľadu

Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je systém bankového dohľadu v Európe. Tvorí ho ECB a vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnených krajín.

Vnútroštátne orgány dohľadu

Hlavné ciele európskeho bankového dohľadu sú:

 • zaisťovať bezpečnosť a odolnosť európskeho bankového systému,
 • zvyšovať finančnú integráciu a stabilitu,
 • zabezpečovať konzistentný dohľad.

Európsky bankový dohľad a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií predstavujú dva piliere bankovej únie v EÚ.

Banková únia

Prečo potrebujeme európsky bankový dohľad?

Nedávna finančná kríza ukázala, ako rýchlo a výrazne sa môžu šíriť problémy vo finančnom sektore, predovšetkým v rámci menovej únie, a ako tieto problémy priamo ovplyvňujú ľudí v celej Európe.

Účelom európskeho bankového dohľadu je obnoviť dôveru v európsky bankový sektor a zvýšiť odolnosť bánk.

Aká je úloha ECB?

ECB ako nezávislá inštitúcia EÚ monitoruje bankový dohľad z európskej perspektívy tým, že:

 • zavádza spoločný prístup ku každodennému dohľadu,
 • prijíma harmonizované opatrenia dohľadu a nápravné opatrenia,
 • zabezpečuje konzistentné uplatňovanie nariadení a politík dohľadu.

ECB v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie európskeho bankového dohľadu.

Čo bankový dohľad predstavuje?

Právomoci ECB zahŕňajú:

 • vykonávanie hodnotení, previerok na mieste a vedenie vyšetrovaní,
 • udeľovanie alebo odoberanie bankových povolení,
 • posudzovanie nadobúdania a prevodu kvalifikovaných účastí jednotlivých bánk,
 • zabezpečovanie dodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa obozretného podnikania,
 • nastavovanie vyšších kapitálových požiadaviek („rezerv“) s cieľom predchádzať finančným rizikám.
Cyklus dohľadu

Kto dohľadu podlieha?

Banky podliehajúce priamemu dohľadu

ECB vykonáva priamy dohľad nad 113 významnými bankami zúčastnených krajín. Tieto banky držia takmer 82 % všetkých bankových aktív v týchto krajinách.

Rozhodnutie o významnosti banky vychádza z viacerých kritérií.

Kritériá určovania významnosti

Priebežný dohľad nad významnými bankami vykonávajú spoločné dohliadacie tímy (Joint Supervisory Team – JST). Každej významnej banke je pridelený osobitný dohliadací tím zložený zo zamestnancov ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Spoločné dohliadacie tímy

Banky podliehajúce nepriamemu dohľadu

Banky, ktoré nie sú považované za významné, sa označujú ako „menej významné“ inštitúcie. Dohľad nad nimi aj naďalej vykonávajú vnútroštátne orgány dohľadu v úzkej spolupráci s ECB.

V záujme konzistentného uplatňovania vysokých štandardov dohľadu sa však ECB môže kedykoľvek rozhodnúť, že bude nad ktoroukoľvek z týchto bánk vykonávať priamy dohľad.

Ktoré krajiny sa na európskom bankovom dohľade zúčastňujú?

Na európskom bankovom dohľade sa automaticky zúčastňujú všetky krajiny eurozóny.

Vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnených krajín

Zapojiť sa však môžu aj tie krajiny EÚ, ktoré ešte nezaviedli euro ako svoju menu. V takom prípade vnútroštátne orgány dohľadu týchto krajín nadviažu s ECB „úzku spoluprácu“. V októbri 2020 úzku spoluprácu s európskym bankovým dohľadom nadviazalo Bulharsko.

Rozhodnutie ECB o postupe nadviazania úzkej spolupráce

Spolupráca s nezúčastnenými krajinami

V prípade krajín EÚ, ktoré sa na európskom bankovom dohľade nezúčastňujú, ECB a relevantné vnútroštátne orgány dohľadu môžu uzavrieť memorandum o porozumení, v ktorom stanovia spôsob spolupráce v oblasti dohľadu.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)