Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Záťažové testy

Pomocou záťažových testov európsky bankový dohľad overuje schopnosť bánk vyrovnať sa s finančnými a ekonomickými šokmi. Výsledky záťažových testov orgánom dohľadu umožňujú identifikovať slabé miesta bánk a začať sa nimi zaoberať v skorej fáze dohľadového dialógu.

Typy záťažových testov

ECB vykonáva rôzne typy záťažových testov:

  • každoročné záťažové testy:
    • celoúnijné záťažové testy pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), doplnené záťažovým testom ECB v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP);
    • tematické záťažové testy;
  • záťažové testy vykonávané v rámci komplexného hodnotenia (rozsiahleho hodnotenia finančného stavu bánk, pozostávajúceho zo záťažového testu a hodnotenia kvality aktív, ktoré overuje, či majú banky dostatok kapitálu na absorbovanie strát);
  • záťažové testy na makroprudenciálne účely (so zreteľom na finančnú stabilitu a celosystémové účinky, nie na jednotlivé banky).

Popri týchto druhoch testov sa v prípade potreby môžu uskutočňovať aj špecifické záťažové testy zamerané na konkrétne banky alebo bankové skupiny.

Každoročné záťažové testy

Právo EÚ od ECB vyžaduje, aby dohliadané banky aspoň raz za rok podrobila záťažovým testom. Výsledky každoročných záťažových testov sú v danom roku dôležitým podkladom v rámci postupu SREP.

Smernica o kapitálových požiadavkách (článok 100)

Celoúnijné záťažové testy EBA a záťažové testy v rámci SREP

Každé dva roky vykonáva EBA v spolupráci s ECB, Európskym výborom pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu celoúnijné záťažové testy. Testovaná vzorka bánk zahŕňa najväčšie významné banky pod priamym dohľadom ECB. Metodiku a vzory záťažových testov zabezpečuje EBA; scenáre vývoja a hlavné predpoklady vypracúvajú spoločne EBA, ESRB, ECB a Európska komisia. EBA zverejňuje súhrnné výsledky i výsledky za jednotlivé banky.

V tom istom roku, keď EBA vykonáva celoúnijný záťažový test, uskutočňuje ECB svoj vlastný záťažový test, ktorému sa podrobujú banky pod jej priamym dohľadom nezahrnuté do celoúnijného testu EBA. Tento záťažový test sa vykonáva ako súčasť každoročného procesu SREP. Jeho základom je metodika EBA, ktorá je v záujme proporcionality prispôsobená menším bankám. Výsledky testu následne ECB zverejňuje.

V rámci celoúnijného záťažového testu pod vedením EBA, ktorý bol pre pandémiu koronavírusu presunutý z roka 2020 na rok 2021, ECB preverila 38 významných bánk v eurozóne. Tieto banky predstavovali približne 70 % celkových bankových aktív v eurozóne. Výsledky za jednotlivé banky EBA zverejnila na konci júla 2021. ECB zároveň podrobila vlastnému záťažovému testu 51 bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad a ktoré do vzorky záťažového testu EBA neboli zahrnuté. ECB tiež tentoraz o dohliadaných bankách nezahrnutých do vzorky EBA po prvýkrát zverejnila viac individuálnych údajov. 

Tematické záťažové testy

Ak sa v danom roku neuskutočňuje celoúnijný záťažový test EBA, vykonáva ECB v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom testy odolnosti voči vybraným druhom šokov. Tieto testy sa vykonávajú v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. ECB zverejňuje súhrnné výsledky týchto testov.

Záťažový test 2022 zameraný na klimatické riziká (Climate Risk Stress Test – CST)

Tento záťažový test zameraný na klimatické riziko je pre banky i orgány dohľadu predovšetkým zdrojom informácií. Jeho cieľom je odhaliť slabé miesta, určiť najlepšie postupy a identifikovať výzvy, ktorým banky pri riadení klimatického rizika čelia.

Zameriava sa na expozície a zdroje príjmu, ktoré sú na riziká súvisiace s klimatickými zmenami najcitlivejšie. Použité makrofinančné scenáre vývoja zohľadňujú možné klimatické opatrenia v budúcnosti a posudzujú fyzické riziká, ako sú horúčavy, suchá a povodne, ako aj krátkodobé a dlhodobé riziká prameniace z prechodu na ekologickejšie hospodárstvo.

Výsledky, ktoré majú byť zverejnené v júli 2022, budú kvalitatívne zohľadnené v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), neovplyvnia však výšku kapitálových požiadaviek bánk.

Analýza citlivosti na likviditné riziko 2019: ukončená

V roku 2019 bankový dohľad ECB otestoval odolnosť bánk voči idiosynkratickým likviditným šokom, ktorých kalibrácia vychádzala z nedávnych krízových období.

Výsledky testu boli celkovo pozitívne: banky vykazovali pomerne dlhé „doby prežitia“ s dostupnou hotovosťou a kolaterálom, ktoré by im poskytovali dostatok času na nasadenie plánov núdzového financovania.

Test však poukázal aj na viacero problémov, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť: krátke doby prežitia v prípade cudzích mien; potenciálne riziká spojené s oddeleným hospodárením (ring-fencing) v prípade niektorých bánk; stratégie na optimalizáciu pomeru likviditného krytia; priestor na zlepšenie postupov riadenia kolaterálu a všeobecné podceňovanie negatívnych následkov zníženia ratingu. Ukázali sa tiež určité nedostatky v kvalite údajov vykazovaných na regulačné účely. Tieto zistenia prispejú k zvýšeniu kvality vykazovaných údajov o likvidite v budúcnosti.

Výsledky testu boli zohľadnené v rámci hodnotenia likviditnej primeranosti a riadenia rizík v bankách. Nemali však priamy vplyv na kapitálové požiadavky stanovené orgánmi dohľadu.

Analýza citlivosti na úrokové riziko (IRRBB) 2017: ukončená

Záťažové testy vykonávané v rámci komplexného hodnotenia

Záťažové testy sú jedným z dvoch pilierov komplexného hodnotenia – hodnotenia finančného stavu, ktoré overuje, či majú banky dostatok kapitálu na zvládnutie potenciálnych finančných šokov. Komplexné hodnotenie sa uskutočňuje:

  1. keď je banka označená za významnú a priamy dohľad nad ňou preberá ECB,
  2. pri nadviazaní úzkej spolupráce medzi členským štátom EÚ nepatriacim do eurozóny a ECB, alebo
  3. v individuálnych prípadoch, keď si hodnotenie vyžadujú mimoriadne okolnosti.

Tieto záťažové testy vychádzajú z metodiky EBA, dajú sa však prispôsobiť okolnostiam konkrétnej inštitúcie.

Metodika záťažových testov EBA

Záťažové testy na makroprudenciálne účely

ECB tiež uskutočňuje záťažové testy na makroprudenciálne účely a účely finančnej stability. Zvyčajne sa zameriavajú skôr na hodnotenie systémových účinkov než na individuálne banky a prebiehajú spôsobom „top-down“ (bez účasti bánk). Výsledky sa pravidelne zverejňujú v publikáciách Financial Stability Review a Macroprudential Bulletin.

Túto stránku budeme priebežne aktualizovať najnovšími informáciami o záťažových testoch ECB.

Všetky stránky v tejto sekcii