Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Záťažové testy

Pomocou záťažových testov európsky bankový dohľad overuje schopnosť bánk vyrovnať sa s finančnými a ekonomickými šokmi. Výsledky záťažových testov orgánom dohľadu umožňujú identifikovať slabé miesta bánk a začať sa nimi zaoberať v skorej fáze dohľadového dialógu.

Typy záťažových testov

ECB vykonáva rôzne typy záťažových testov:

 • každoročné záťažové testy;
  • celoúnijné záťažové testy pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), doplnené záťažovým testom ECB v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP);
  • tematické záťažové testy;
 • záťažové testy vykonávané v rámci komplexného hodnotenia (rozsiahleho hodnotenia finančného stavu bánk, pozostávajúceho zo záťažového testu a hodnotenia kvality aktív, ktoré overuje, či majú banky dostatok kapitálu na absorbovanie strát);
 • záťažové testy na makroprudenciálne účely (so zreteľom na finančnú stabilitu a celosystémové účinky, nie na jednotlivé banky).

Popri týchto druhoch testov sa v prípade potreby môžu uskutočňovať aj špecifické záťažové testy zamerané na konkrétne banky alebo bankové skupiny.

Každoročné záťažové testy

Právo EÚ od ECB vyžaduje, aby dohliadané banky aspoň raz za rok podrobila záťažovým testom. Výsledky každoročných záťažových testov sú v danom roku dôležitým podkladom v rámci postupu SREP.

Smernica o kapitálových požiadavkách (článok 100)

Celoúnijné záťažové testy EBA a záťažové testy v rámci SREP

Každé dva roky EBA v spolupráci s ECB, Európskym výborom pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu vykonáva celoúnijné záťažové testy. Testovaná vzorka bánk zahŕňa najväčšie významné banky pod priamym dohľadom ECB. Hodnotenie vychádza z metodiky a vzorov EBA, ako aj zo scenárov vypracovaných ESRB. EBA zverejňuje súhrnné výsledky i výsledky za jednotlivé banky.

V rokoch, keď EBA vykonáva celoúnijný záťažový test, uskutočňuje ECB svoj vlastný záťažový test bánk pod jej priamym dohľadom nezahrnutých do celoúnijného testu EBA. Tento paralelný test je súčasťou každoročného hodnotenia SREP a využíva metodiku EBA s potrebnými úpravami v prípade menších bánk na zabezpečenie primeranosti hodnotenia. Výsledky testu následne ECB zverejňuje.

V roku 2023 ECB v rámci celoúnijného záťažového testu koordinovaného EBA vyhodnotí 57 najväčších bánk v eurozóne, ktoré predstavujú približne 75 % bankových aktív v eurozóne. EBA plánuje zverejniť výsledky jednotlivých bánk do konca júla 2023. ECB zároveň vykoná vlastný záťažový test ďalších 42 stredne veľkých bánk pod jej priamym dohľadom, ktoré nie sú zahrnuté do vzorky záťažového testu pod vedením EBA. Súhrnné výsledky a vybrané informácie o jednotlivých bankách ECB zverejní koncom júla. 

Tematické záťažové testy

V rokoch, keď sa neuskutočňuje celoúnijný záťažový test EBA, vykonáva ECB v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom testy odolnosti voči vybraným druhom šokov. Tieto testy sa vykonávajú v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. ECB zverejňuje súhrnné výsledky týchto testov.

Záťažový test 2022 zameraný na klimatické riziko

Záťažový test v roku 2022 zameraný na klimatické riziko bol bezprecedentnou príležitosťou získať informácie o tom, do akej miery sú banky schopné vyrovnať sa s klimatickými rizikami v rôznych scenároch vývoja, v ktorých sa posudzovali fyzické riziká, ako sú horúčavy, suchá a povodne, ako aj krátkodobé a dlhodobé riziká prameniace z prechodu na ekologickejšie hospodárstvo.

Výsledky testu ukázali, že banky napriek určitému pokroku klimatické riziká zatiaľ nezohľadňujú adekvátnym spôsobom, predovšetkým v ich rámcoch záťažového testovania a modeloch kreditného rizika. Celkovo je v rámci príprav na ekologickú transformáciu nevyhnutné, aby banky zintenzívnili svoj kontakt s klientmi s cieľom získať kvalitnejšie údaje a znížili mieru využívania zástupných údajov.

Výsledky sa použijú pri hodnotení SREP z kvalitatívneho hľadiska. Všetky banky zapojené do testu majú k dispozícii svoje vlastné výsledky a očakáva sa, že prijmú príslušné kroky na odstránenie zistených nedostatkov. Záťažový test je súčasťou nášho rozsiahlejšieho klimatického plánu a záväzku pripraviť európske banky na ekologickú transformáciu.

Analýza citlivosti na likviditné riziko 2019: ukončená

V roku 2019 bankový dohľad ECB otestoval odolnosť bánk voči idiosynkratickým likviditným šokom, ktorých kalibrácia vychádzala z nedávnych krízových období.

Výsledky testu boli celkovo pozitívne: banky vykazovali pomerne dlhé „doby prežitia“ s dostupnou hotovosťou a kolaterálom, ktoré by im poskytovali dostatok času na nasadenie plánov núdzového financovania.

Test však poukázal aj na viacero problémov, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť: krátke doby prežitia v prípade cudzích mien; potenciálne riziká spojené s oddeleným hospodárením (ring-fencing) v prípade niektorých bánk; stratégie na optimalizáciu pomeru likviditného krytia; priestor na zlepšenie postupov riadenia kolaterálu a všeobecné podceňovanie negatívnych následkov zníženia ratingu. Ukázali sa tiež určité nedostatky v kvalite údajov vykazovaných na regulačné účely. Tieto zistenia pomôžu zlepšiť kvalitu vykazovaných údajov o likvidite v budúcnosti.

Výsledky testu boli zohľadnené v rámci hodnotenia likviditnej primeranosti a riadenia rizík v bankách. Nemali však priamy vplyv na kapitálové požiadavky stanovené orgánmi dohľadu.

Analýza citlivosti na úrokové riziko (IRRBB) 2017: ukončená

Záťažové testy vykonávané v rámci komplexného hodnotenia

Záťažové testy sú jedným z dvoch pilierov komplexného hodnotenia – hodnotenia finančného stavu, ktoré overuje, či majú banky dostatok kapitálu na zvládnutie potenciálnych finančných šokov. Komplexné hodnotenie sa uskutočňuje:

 1. keď je banka označená za významnú a priamy dohľad nad ňou preberá ECB,
 2. pri nadviazaní úzkej spolupráce medzi členským štátom EÚ nepatriacim do eurozóny a ECB,
 3. alebo
 4. v individuálnych prípadoch, keď si hodnotenie vyžadujú mimoriadne okolnosti.

Tieto záťažové testy vychádzajú z metodiky EBA, dajú sa však prispôsobiť okolnostiam konkrétnej inštitúcie.

Metodika záťažových testov EBA

Záťažové testy na makroprudenciálne účely

ECB tiež uskutočňuje záťažové testy na makroprudenciálne účely a účely finančnej stability. Zvyčajne sa zameriavajú skôr na hodnotenie systémových účinkov než na individuálne banky a prebiehajú spôsobom „top-down“ (bez účasti bánk). Výsledky sa pravidelne zverejňujú v publikáciách Financial Stability Review a Macroprudential Bulletin.

Túto stránku budeme priebežne aktualizovať na základe najnovších informácií o záťažových testoch ECB.

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing