Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB konštatuje, že banky v eurozóne celkovo disponujú dostatkom likvidity, určité nedostatky si však vyžadujú ďalšiu pozornosť.

7. októbra 2019

  • Banky majú dostatok likviditných rezerv na to, aby odolali prípadným šokom.
  • Predmetom hodnotenia bola schopnosť bánk vyrovnať sa s hypotetickými likviditnými šokmi po dobu šiestich mesiacov.
  • Nedostatky, ktoré si vyžadujú ďalšie kroky orgánov dohľadu, boli zistené najmä v oblasti devíz, kvality údajov a riadenia kolaterálu.
  • Závery hodnotenia budú zahrnuté do ročného hodnotenia orgánov dohľadu.

Podľa výsledkov záťažového testu orgánov dohľadu uskutočneného v roku 2019 prevažná väčšina bánk pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky (ECB) celkovo disponuje dostatkom likvidity, hoci určité nedostatky si vyžadujú ďalšiu pozornosť.

Kalibrácia šokov simulovaných v rámci hodnotenia vychádzala zo skúseností orgánov dohľadu z nedávnych krízových období, bez ohľadu na rozhodnutia menovej politiky. Analýza citlivosti sa sústredila výhradne na potenciálny účinok idiosynkratických likviditných šokov na jednotlivé banky. Neposudzovala možné príčiny týchto šokov ani vplyv rozsiahlejších trhových turbulencií. 

Výsledky hodnotenia sú celkovo pozitívne: približne polovica zo 103 hodnotených bánk vykázala „dobu prežitia“ viac ako šesť mesiacov v prípade výrazného šoku a viac než štyri mesiace v prípade extrémneho šoku. Doba prežitia je počet dní, počas ktorých banka dokáže pokračovať v činnosti bez prístupu k peňažným trhom, len s použitím dostupnej hotovosti a kolaterálu.

Šesťmesačný horizont prekračuje dobu, na ktorú sa vzťahuje pomer likviditného krytia. Ten od bánk vyžaduje dostatočnú zásobu vysokokvalitných likvidných aktív na prežitie výraznej likviditnej záťaže po dobu 30 kalendárnych dní. Dlhé doby prežitia by bankám v prípade vážnych šokov predpokladaných v rámci hodnotenia poskytli dostatok času na nasadenie plánov núdzového financovania.

Dcérske spoločnosti významných inštitúcií v eurozóne i banky prechádzajúce fúziou alebo reštrukturalizáciou boli z hodnotenia vylúčené.

Univerzálne banky a globálne systémovo dôležité banky sú v prípade idiosynkratických likviditných šokov spravidla vystavené vážnejším následkom, pretože sa zvyčajne spoliehajú na menej stabilné zdroje financovania – napr. veľkoobchodné a podnikové vklady – ktoré sa v rámci hodnotenia vyznačovali výraznejším úbytkom. Retailové banky sú vzhľadom na svoju stabilnejšiu vkladovú základňu ovplyvnené menej.

ECB na základe výsledkov hodnotenia bankám uloží nápravné opatrenia najmä v nasledujúcich oblastiach, v ktorých boli zistené nedostatky:

  • Doby prežitia počítané na základe hotovostných tokov v cudzích menách sú často kratšie než doby prežitia vykazované na konsolidovanej úrovni. Niekoľko bánk využíva krátkodobé veľkoobchodné financovanie v cudzích menách, pričom niektoré z nich sa môžu nadmerne spoliehať na nepretržité fungovanie trhu s devízovými swapmi.
  • Dcérske spoločnosti bánk z eurozóny umiestnené mimo eurozóny pri samostatnom hodnotení zvyčajne vykazujú kratšie doby prežitia než tie, ktoré sa nachádzajú v eurozóne. Hoci je v prípade dcérskych spoločností bežné spoliehať sa na vnútroskupinové financovanie alebo financovanie od materskej spoločnosti, niektoré banky to môže vystavovať riziku spojenému s oddelenou správou fondov (ring-fencing) v zahraničných jurisdikciách.
  • Určité regulačné „optimalizačné“ stratégie zistené v priebehu hodnotenia budú predmetom diskusií s bankami v rámci dohľadového dialógu.
  • Mnohé banky by v prípade potreby popri bezprostredne dostupných likviditných rezervách dokázali získať ďalšie zdroje mobilizáciou kolaterálu. Pokiaľ však ide o postupy riadenia kolaterálu – ktoré majú v prípade likviditnej krízy zásadný význam – niektoré banky majú stále priestor na ďalšie zlepšovanie.
  • Je možné, že banky podceňujú možnosť negatívnych likviditných následkov prípadného zníženia úverového ratingu. V tejto súvislosti poskytli kvalitnejšie údaje banky s čerstvými skúsenosťami s riadením likvidity za sťažených podmienok.

Väčšina bánk požadované informácie predložila v termíne. Test však zároveň v prípade viacerých bánk pri vykazovaní likvidity poukázal na určité nedostatky v kvalite údajov. Výsledky hodnotenia pomôžu zvýšiť kvalitu údajov dohľadu v budúcnosti.

Orgány dohľadu závery hodnotenia s jednotlivými bankami prediskutujú v rámci každoročného postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu. Jeho výsledky nebudú mať priamy vplyv na kapitálové požiadavky orgánov dohľadu, budú však zohľadnené pri hodnotení riadenia bánk a riadenia likviditného rizika.

Kontaktnou osobou pre médiá je Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)