Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία χρησιμοποιεί τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για να αξιολογήσει πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν χρηματοπιστωτικές και οικονομικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών βοηθούν τους επόπτες να εντοπίζουν τις ευπάθειες και να τις αντιμετωπίζουν αρκετά νωρίς στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες.

Είδη ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Η ΕΚΤ διενεργεί διάφορα είδη ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων:

  • Ετήσιες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
    • Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για ολόκληρη την ΕΕ που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίες συμπληρώνονται με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).
    • Θεματικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
    • Προσανατολισμένες προς το μέλλον αναλύσεις ευπαθειών
  • Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο συνολικών αξιολογήσεων 
  • Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για μακροπροληπτικούς σκοπούς (με επίκεντρο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις επιδράσεις σε επίπεδο συστήματος και όχι τις επιμέρους τράπεζες)

Πέραν των παραπάνω, μπορούν επίσης να διενεργηθούν ειδικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επιμέρους τράπεζες ή ομίλους τραπεζών.

Ετήσιες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί από την ΕΚΤ να διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις εποπτευόμενες τράπεζες τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία SREP στο αντίστοιχο έτος.

Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (άρθρο 100)

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ και ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της SREP

Κάθε δύο έτη η ΕΑΤ διενεργεί άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η άσκηση καλύπτει τις μεγαλύτερες σημαντικές τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Η άσκηση χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία και τα υποδείγματα της ΕΑΤ, καθώς και τα σενάρια που παρέχει το ΕΣΣΚ. Τόσο τα συγκεντρωτικά όσο και τα επιμέρους αποτελέσματα δημοσιεύονται από την ΕΑΤ.

Τα έτη κατά τα οποία η ΕΑΤ διενεργεί αυτή την άσκηση σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ διενεργεί δική της άσκηση προσομοίωσης για τις τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της οι οποίες δεν συμμετέχουν στην αντίστοιχη άσκηση της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτήν την παράλληλη άσκηση η οποία είναι μέρος του ετήσιου κύκλου της SREP χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της ΕΑΤ, με τις απαραίτητες προσαρμογές για τις μικρότερες τράπεζες ώστε να εξασφαλίζεται μεταχείριση βάσει αναλογικότητας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται από την ΕΚΤ.

Το 2023 η ΕΚΤ εξέτασε 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ την οποία συντονίζει η ΕΑΤ. Η ΕΑΤ δημοσίευσε τα αποτελέσματα για τις επιμέρους τράπεζες τον Ιούλιο του 2023. Παράλληλα, η ΕΚΤ διενήργησε τη δική της άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για άλλες 41 μικρότερες τράπεζες οι οποίες βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της και δεν περιλαμβάνονταν στην άσκηση της ΕΑΤ. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και επιλεγμένες πληροφορίες για κάθε τράπεζα δημοσιεύθηκαν από την ΕΚΤ τον Ιούλιο του 2023. Συνολικά, οι τράπεζες που υποβλήθηκαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καλύπτουν σε γενικές γραμμές το 80% του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ.

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ και στο πλαίσιο της SREP για το 2023 – ολοκληρώθηκαν
Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ και στο πλαίσιο της SREP για το 2021 – ολοκληρώθηκαν
Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ και στο πλαίσιο της SREP για το 2020 – αναβλήθηκαν μέχρι το 2021
Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ και στο πλαίσιο της SREP για το 2018 – ολοκληρώθηκαν

Θεματικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Τα έτη που δεν πραγματοποιείται άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ υποβάλλει τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της σε άσκηση προσομοίωσης συγκεκριμένου είδους διαταραχής. Αυτές οι ασκήσεις διενεργούνται σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και η ΕΚΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε συγκεντρωτική βάση.

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοαπειλών για το 2024 – υπό σχεδιασμό
Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022 – ολοκληρώθηκε

Το 2022 διενεργήσαμε για πρώτη φορά άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους από την οποία αποκομίσαμε χρήσιμα διδάγματα. Σκοπός της ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των τραπεζών για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων με βάση διαφορετικά σενάρια τα οποία αξιολόγησαν φυσικούς κινδύνους, όπως κύματα καύσωνα, ξηρασίες και πλημμύρες, καθώς και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους που απορρέουν από τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρόλο που έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, οι τράπεζες εξακολουθούν να μην ενσωματώνουν επαρκώς τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, ιδίως στα πλαίσια που εφαρμόζουν για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και στα υποδείγματά τους για τον πιστωτικό κίνδυνο. Συνολικά, για να είναι προετοιμασμένες για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν τη δέσμευση των πελατών τους ούτως ώστε να λαμβάνουν καλύτερα στοιχεία και να στηρίζονται λιγότερο σε προσεγγιστικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στη SREP από ποιοτική άποψη. Όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες έλαβαν τα επιμέρους αποτελέσματα που τις αφορούν και καλούνται να αναλάβουν δράση αναλόγως. Η παρούσα άσκηση προσομοίωσης εμπεριέχεται στον ευρύτερο οδικό χάρτη μας για το κλίμα και στη δέσμευσή μας να προετοιμάσουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία.

Ανάλυση ευαισθησίας όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας για το 2019 – ολοκληρώθηκε

Το 2019 η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δοκίμασε την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε ιδιοσυγκρασιακές διαταραχές της ρευστότητας, οι οποίες βαθμονομήθηκαν με βάση πρόσφατα επεισόδια κρίσεων.

Τα αποτελέσματα της άσκησης ήταν σε γενικές γραμμές θετικά: οι τράπεζες ανέφεραν μάλλον μακρές περιόδους επιβίωσης με διαθέσιμα μετρητά και εξασφαλίσεις, που θα τους έδιναν πολύ χρόνο για να αναπτύξουν τα σχέδιά τους όσον αφορά την άντληση χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, ορισμένα ζητήματα απαιτούν περαιτέρω προσοχή: βραχείες περίοδοι επιβίωσης σε ξένα νομίσματα, πιθανοί κίνδυνοι περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση μετρητών ή εξασφαλίσεων για ορισμένες τράπεζες, στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των δεικτών κάλυψης ρευστότητας (liquidity coverage ratios - LCR), περιθώρια βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης εξασφαλίσεων και γενική υποεκτίμηση του δυσμενούς αντικτύπου μιας υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Στο πλαίσιο της άσκησης διαπιστώθηκαν επίσης ορισμένα ζητήματα ποιότητας των δεδομένων σε σχέση με την κανονιστική υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Αυτά τα ευρήματα θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων εποπτικών αναφορών για τη ρευστότητα στο μέλλον.

Τα αποτελέσματα ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση της επάρκειας ρευστότητας και της διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, αλλά δεν επηρέασαν άμεσα τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Ανάλυση ευαισθησίας όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο για το 2017 – ολοκληρώθηκε

Προσανατολισμένες προς το μέλλον αναλύσεις ευπαθειών

Περιστασιακά, προκειμένου να αξιολογεί την ανθεκτικότητα των σημαντικών ιδρυμάτων σε απρόβλεπτες εξωτερικές εξελίξεις στη διάρκεια των ετών κατά τα οποία δεν διενεργείται άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ πραγματοποιεί προσανατολισμένες προς το μέλλον αναλύσεις ευπαθειών με βάση τη φερεγγυότητα σημαντικών ιδρυμάτων υπό την άμεση εποπτεία της.

Ανάλυση ευπαθειών λόγω COVID-19 για το 2020

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων

Ανάλυση ευπαθειών λόγω του πολέμου στη Ρωσία για το 2022

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ως μέρος συνολικών αξιολογήσεων

Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μπορούν επίσης να διενεργούνται ως ένας από τους πυλώνες μιας συνολικής αξιολόγησης.

Αυτές οι ασκήσεις βασίζονται στη μεθοδολογία της ΕΑΤ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες περιστάσεις.

Μεθοδολογία της ΕΑΤ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για μακροπροληπτικούς σκοπούς

Η ΕΚΤ διενεργεί επίσης ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για σκοπούς μακροπροληπτικής εποπτείας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτές οι ασκήσεις συνήθως επικεντρώνονται σε επιδράσεις που αφορούν ολόκληρο το σύστημα και όχι επιμέρους τράπεζες και πραγματοποιούνται από πάνω προς τα κάτω (χωρίς συμμετοχή των τραπεζών). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται τακτικά στην Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) και στο Μακροπροληπτικό ενημερωτικό δελτίο (Macroprudential Bulletin).

Η σελίδα αυτή θα επικαιροποιείται σε συνεχή βάση ούτως ώστε να αντανακλά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργεί η ΕΚΤ.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων