Стрес тестове

Европейският банков надзор използва стрес тестове, за да оценява способността на банките да се справят с финансови и икономически сътресения. Резултатите от стрес тестовете помагат на надзорните органи да установят уязвимостите на банките и да им обърнат внимание на ранен етап в надзорния диалог с тях.

Видове стрес тестове

ЕЦБ провежда няколко вида стрес тестове:

  • Годишни стрес тестове
    • Стрес тестове за целия ЕС, ръководени от Европейския банков орган (ЕБО) и допълвани от стрес теста на ЕЦБ в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО)
    • Тематични стрес тестове
  • Стрес тестове като част от цялостните оценки (мащабни проверки на финансовото състояние на банките, включващи стрес тест и преглед на качеството на активите, които спомагат да се гарантира, че банките разполагат с достатъчно капитал, за да се справят със загуби)
  • Стрес тестове за макропруденциални цели (с акцент върху финансовата стабилност и ефектите върху системата като цяло, а не върху отделни банки)

Освен тези тестове при необходимост могат да се проведат и стрес тестове, насочени към конкретни банки или банкови групи.

Годишни стрес тестове

Съгласно изискванията в законодателството на ЕС ЕЦБ трябва да подлага поднадзорните банки на стрес тестове най-малко веднъж годишно. Резултатите от годишните стрес тестове предоставят важна информация за годишния ПНПО.

Директива за капиталовите изисквания (член 100)

Стрес тестове на ЕБО за целия ЕС и стрес тестове на ЕЦБ

На всеки две години ЕБО провежда стрес тестове за целия ЕС съвместно с ЕЦБ, Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и националните надзорни органи. Извадката, включена в теста, обхваща най-големите значими банки под прекия надзор на ЕЦБ. В стрес тестовете се използват методологията и образците на ЕБО, а сценариите и основните допускания са съвместно разработени от ЕБО, ЕССР, ЕЦБ и Европейската комисия. ЕБО публикува както обобщените, така и индивидуалните резултати.

В годините, в които ЕБО провежда своя тест за целия ЕС, ЕЦБ провежда собствен стрес тест за банките под нейния пряк надзор, които не участват в него. Този тест е част от годишния ПНПО. В него се използва методологията на ЕБО с необходимите корекции за по-малките банки, така че да може третирането да е пропорционално. Впоследствие ЕЦБ публикува резултатите.

С оглед на извънредната ситуация във връзка с пандемията от коронавирус (COVID-19) ЕБО взе решение да отложи стрес теста за целия ЕС за 2021 г. ЕЦБ подкрепя това решение – тя самата също отложи своя ПНПО 2020 стрес тест за 2021 г. Целта е да се облекчи оперативната тежест за банките, така че те да могат по-добре да насочат усилията си към продължаване на своите основни дейности, включително подкрепа на клиентите.

Тематични стрес тестове

През годините, в които ЕБО не провежда стрес тест за целия ЕС, ЕЦБ подлага значимите институции под своя пряк надзор на тест спрямо конкретен вид сътресение. Тези тестове се провеждат съвместно с националните надзорни органи. ЕЦБ публикува резултатите в обобщен вид.

Завършен е анализът на чувствителността към ликвиден риск през 2019 г.

През 2019 г. банковият надзор в ЕЦБ проведе тестове на устойчивостта на банките на идиосинкратични сътресения по отношение на ликвидността, които бяха калибрирани въз основа на неотдавнашни кризисни случаи.

Резултатите от теста в общи линии са положителни: банките отчетоха доста дълги периоди на оцеляване с наличие на пари в брой и обезпечения, които биха им дали значително време да приложат плановете си за финансиране при извънредни обстоятелства.

Няколко въпроса обаче заслужават допълнително внимание: кратките периоди на оцеляване в чужди валути; евентуални рискове, свързани с обособяване, за някои банки; стратегии за оптимизиране на коефициентите на ликвидно покритие (КЛП); възможности за подобрения в практиките за управление на обезпеченията и общо подценяване на неблагоприятното въздействие, което би оказало намаляване на рейтинга на институцията. Тестът също така разкри някои проблеми в качеството на данните в регулаторното отчитане. Тези констатации ще помогнат за подобряване на качеството на надзорната отчетност за ликвидността занапред.

Резултатите бяха отчетени в оценката на адекватността на ликвидността и управлението на риска на банките, но не оказаха пряко въздействие върху надзорните капиталови изисквания.

Завършен е анализът на чувствителността към лихвен риск (лихвен риск в банковия портфейл) през 2017 г.

Стрес тестовете като част от цялостните оценки

Стрес тестовете са единият от двата стълба, от които се състои цялостната оценка – проверката на финансовото състояние, която допринася за това да се гарантира, че банките разполагат с достатъчно капитал, за да се справят с евентуални финансови сътресения. Цялостните оценки се извършват:

  1. когато дадена банка бъде класифицирана като значима и от този момент нататък ще подлежи на пряк надзор от страна на ЕЦБ;
  2. когато бъде установено тясно сътрудничество между държава членка на ЕС извън еврозоната и ЕЦБ;

   или

   3. според случая, когато такава оценка се наложи поради извънредни обстоятелства.

Тези стрес тестове се основават на методологията на ЕБО за стрес тестовете, но могат да бъдат приспособени така, че да отчитат индивидуалното положение на институциите.

Методология на ЕБО за стрес тестовете

Стрес тестове за макропруденциални цели

ЕЦБ провежда също стрес тестове за макропруденциални цели и за целите на финансовата стабилност. Обикновено те се съсредоточават върху ефектите върху цялата система, а не върху отделни банки, и се провеждат по низходящ начин (без участието на банките). Резултатите се публикуват редовно в Преглед на финансовата стабилност и в Макропруденциален бюлетин.

ноември 2019 г.
Преглед на финансовата стабилност – 3.2 Оценка на устойчивостта на банковия сектор в еврозоната
29 октомври 2019 г.
Макропруденциален бюлетин – Дисциплиниращият ефект на надзорния контрол върху поемането на рискове от страна на банките: доказателства от стрес теста за целия ЕС
27 март 2019 г.
Макропруденциален бюлетин – Устойчивостта на европейската банкова система, погледната отвисоко: резултати от новата макропруденциална рамка за стрес тестове

Тази страница ще се актуализира периодично, за да отразява най-новите тенденции, свързани със стрес тестовете на ЕЦБ.