Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Стрес тестове

Европейският банков надзор използва стрес тестове, за да оценява способността на банките да се справят с финансови и икономически сътресения. Резултатите от стрес тестовете помагат на надзорните органи да установят уязвимостите на банките и да им обърнат внимание на ранен етап в надзорния диалог с тях.

Видове стрес тестове

ЕЦБ провежда няколко вида стрес тестове:

  • Годишни стрес тестове
    • Стрес тестове за целия ЕС, ръководени от Европейския банков орган (ЕБО) и допълвани от стрес теста на ЕЦБ в рамките на Supervisory Review and Evaluation Process (ПНПО)
    • Тематични стрес тестове
  • Стрес тестове като част от comprehensive assessments (мащабни проверки на финансовото състояние на банките, включващи стрес тест и преглед на качеството на активите, които спомагат да се гарантира, че банките разполагат с достатъчно капитал, за да се справят със загуби)
  • Стрес тестове за макропруденциални цели (с акцент върху финансовата стабилност и ефектите върху системата като цяло, а не върху отделни банки)

Освен тези тестове при необходимост могат да се проведат и стрес тестове, насочени към конкретни банки или банкови групи.

Годишни стрес тестове

Съгласно изискванията в законодателството на ЕС ЕЦБ трябва да подлага supervised banks на стрес тестове най-малко веднъж годишно. Резултатите от годишните стрес тестове предоставят важна информация за годишния ПНПО.

Директива за капиталовите изисквания (член 100)

Стрес тестове на ЕБО за целия ЕС и стрес тестове на ЕЦБ

На всеки две години ЕБО провежда стрес тестове за целия ЕС съвместно с ЕЦБ, Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и националните надзорни органи. Извадката, включена в теста, обхваща най-големите значими банки под прекия надзор на ЕЦБ. В стрес тестовете се използват методологията и образците на ЕБО, а сценариите и основните допускания са съвместно разработени от ЕБО, ЕССР, ЕЦБ и Европейската комисия. ЕБО публикува както обобщените, така и индивидуалните резултати.

В годините, в които ЕБО провежда своя тест за целия ЕС, ЕЦБ провежда собствен стрес тест за банките под нейния пряк надзор, които не участват в него. Този тест е част от годишния ПНПО. В него се използва методологията на ЕБО с необходимите корекции за по-малките банки, така че да може третирането да е пропорционално. Впоследствие ЕЦБ публикува резултатите.

Като част от стрес теста за целия ЕС през 2021 г., координиран от ЕБО, който замести отложения с една година заради пандемията от коронавирус стрес тест от 2020 г., ЕЦБ подложи на преглед 38 значими банки в еврозоната. Техният дял в общия размер на банковите активи в еврозоната беше близо 70%. ЕБО публикува резултатите за отделните банки в края на юли 2021 г. Успоредно с това ЕЦБ проведе собствен стрес тест за 51 банки под нейния пряк надзор, които не бяха обхванати в извадката на стрес теста, организиран от ЕБО. Освен това за първи път ЕЦБ публикува повече индивидуални данни за банките под нейния надзор, невключени в извадката на ЕБО.

Стрес тест на ЕБО и ПНПО стрес тест през 2021 г.
Стрес тестът на ЕБО и ПНПО стрес тестът през 2020 г. се отлагат за 2021 г.
Завършени са стрес тестът на ЕБО и ПНПО стрес тестът през 2018 г.

Тематични стрес тестове

През годините, в които ЕБО не провежда стрес тест за целия ЕС, ЕЦБ подлага значимите институции под своя пряк надзор на тест спрямо конкретен вид сътресение. Тези тестове се провеждат съвместно с националните надзорни органи. ЕЦБ публикува резултатите в обобщен вид.

Стрес тест, посветен на свързаните с климата рискове, през 2022 г.

Предвижда се стрес тестът за свързаните с климата рискове да донесе поуки както за банките, така и за надзорните органи. Целта му е да установи уязвимости, най-добри практики и предизвикателства пред банките в управлението на свързания с климата риск.

Той обхваща експозициите и източниците на доходи, които са най-уязвими на риск, свързан с изменението на климата. Използваните макрофинансови сценарии отразяват възможни бъдещи политики във връзка с климата и оценяват както физически рискове като високи температури, суша и наводнения, така и краткосрочни и дългосрочни рискове, породени от прехода към по-зелена икономика.

Резултатите, които ще бъдат публикувани през юли 2022г., ще се използват в процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) от качествена гледна точка, но няма да се отразят на капиталовите изисквания към банките.

Завършен е анализът на чувствителността към ликвиден риск през 2019 г.

През 2019 г. банковият надзор в ЕЦБ проведе тестове на устойчивостта на банките на идиосинкратични сътресения по отношение на ликвидността, които бяха калибрирани въз основа на неотдавнашни кризисни случаи.

Резултатите от теста в общи линии са положителни: банките отчетоха доста дълги периоди на оцеляване с наличие на пари в брой и обезпечения, които биха им дали значително време да приложат плановете си за финансиране при извънредни обстоятелства.

Няколко въпроса обаче заслужават допълнително внимание: кратките периоди на оцеляване в чужди валути; евентуални рискове, свързани с обособяване, за някои банки; стратегии за оптимизиране на коефициентите на ликвидно покритие (КЛП); възможности за подобрения в практиките за управление на обезпеченията и общо подценяване на неблагоприятното въздействие, което би оказало намаляване на рейтинга на институцията. Тестът също така разкри някои проблеми в качеството на данните в регулаторното отчитане. Тези констатации ще помогнат за подобряване на качеството на надзорната отчетност за ликвидността занапред.

Резултатите бяха отчетени в оценката на адекватността на ликвидността и управлението на риска на банките, но не оказаха пряко въздействие върху надзорните капиталови изисквания.

Завършен е анализът на чувствителността към лихвен риск (лихвен риск в банковия портфейл) през 2017 г.

Стрес тестовете като част от цялостните оценки

Стрес тестовете са единият от двата стълба, от които се състои цялостната оценка – проверката на финансовото състояние, която допринася за това да се гарантира, че банките разполагат с достатъчно капитал, за да се справят с евентуални финансови сътресения. Цялостните оценки се извършват:

  1. когато дадена банка бъде класифицирана като значима и от този момент нататък ще подлежи на пряк надзор от страна на ЕЦБ;
  2. когато бъде установено тясно сътрудничество между държава членка на ЕС извън еврозоната и ЕЦБ;

   или

   3. според случая, когато такава оценка се наложи поради извънредни обстоятелства.

Тези стрес тестове се основават на методологията на ЕБО за стрес тестовете, но могат да бъдат приспособени така, че да отчитат индивидуалното положение на институциите.

Методология на ЕБО за стрес тестовете

Стрес тестове за макропруденциални цели

ЕЦБ провежда също стрес тестове за макропруденциални цели и за целите на финансовата стабилност. Обикновено те се съсредоточават върху ефектите върху цялата система, а не върху отделни банки, и се провеждат по низходящ начин (без участието на банките). Резултатите се публикуват редовно в Преглед на финансовата стабилност и в Макропруденциален бюлетин.

Тази страница ще се актуализира периодично, за да отразява най-новите тенденции, свързани със стрес тестовете на ЕЦБ.

Всички страници в този раздел