Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Zátěžové testy

Evropský bankovní dohled používá zátěžové testy k vyhodnocení toho, jak jsou banky schopny se vypořádat s finančními a hospodářskými šoky. Výsledky zátěžových testů napomáhají orgánům dohledu identifikovat zranitelná místa bank a zabývat se jimi v rané fázi dohledového dialogu s bankami.

Druhy zátěžových testů

ECB provádí několik druhů zátěžových testů:

  • Roční zátěžové testy
  • Zátěžové testy jsou součástí komplexních hodnocení (rozsáhlá kontrola finančního zdraví bank sestávající ze zátěžového testu a přezkumu kvality aktiv; díky tomu lze zajistit, aby měly banky dostatek kapitálu a mohly ustát ztráty)
  • Zátěžové testy pro makroobezřetnostní účely (se zaměřením na finanční stabilitu a celosystémové dopady, nikoli na jednotlivé banky)

Kromě těchto testů lze podle potřeby provádět specifické zátěžové testy u jednotlivých bank nebo skupin bank.

Roční zátěžové testy

Právní předpisy EU ukládají ECB, aby alespoň jednou za rok prováděla zátěžové testy dohlížených bank. Výsledky ročních zátěžových testů jsou v roce, kdy se testy provádějí, důležitým podkladem pro proces SREP.

Směrnice o kapitálových požadavcích (článek 100)

Zátěžové testy EBA v rámci celé EU a zátěžové testy ECB

Každé dva roky provádí EBA celounijní zátěžový test, a to ve spolupráci s ECB, Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) a vnitrostátními orgány dohledu. Vzorek zahrnutý do testu pokrývá největší významné banky, nad nimiž vykonává přímý dohled ECB. Test používá metodiku a šablony EBA i scénáře poskytnuté ESRB. Celkové výsledky i výsledky jednotlivých bank zveřejňuje EBA.

V letech, kdy EBA provádí celounijní zátěžový test, provádí ECB svůj vlastní zátěžový test v případě bank, které má pod svým přímým dohledem a které nejsou součástí celounijního zátěžového testu EBA. Tento paralelní test je součástí ročního procesu SREP a používá metodiku EBA, s nezbytnými úpravami pro menší banky, aby bylo možné postupovat přiměřeně. Výsledky pak zveřejňuje ECB.

V roce 2023 prověří ECB v rámci celounijního zátěžového testu koordinovaného orgánem EBA 57 největších bank v eurozóně, které pokrývají zhruba 75 % bankovních aktiv eurozóny. EBA plánuje zveřejnit výsledky za jednotlivé banky do konce července 2023. Současně provede ECB svůj vlastní zátěžový test u dalších 42 středních bank, nad nimiž vykonává přímý dohled a které nejsou zahrnuty do vzorku zátěžového testu vedeného orgánem EBA. Agregované výsledky a vybrané informace specifické pro jednotlivé banky zveřejní ECB na konci července. 

Tematické zátěžové testy

V letech, kdy EBA celounijní zátěžový test neprovádí, testuje ECB významné instituce spadající pod její přímý dohled vůči specifickému druhu šoku. Tyto testy probíhají ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu a ECB zveřejňuje souhrnné výsledky.

Zátěžový test z hlediska klimatického rizika 2022

Zátěžový test pro klimatická rizika 2022 byl bezprecedentní příležitostí získat nové poznatky se zaměřením na to, jak dobře jsou banky schopny řešit klimatická rizika v různých scénářích, které hodnotily fyzická rizika, jako jsou vlny veder, sucha a povodně a také krátko- a dlouhodobá rizika vyplývající z přechodu na zelenější ekonomiku.

Výsledky ukázaly, že i přes určitý pokrok banky v začleňování klimatických rizik stále nedosahují přiměřené úrovně, zejména pokud jde o jejich rámce pro zátěžové testování a modely úvěrového rizika. Celkově je pro přípravu na zelenou transformaci nezbytné, aby banky zvýšily zapojení svých klientů a získaly tak kvalitnější údaje a byly méně odkázány na zástupné ukazatele.

Výsledky budou podkladem pro SREP z kvalitativního hlediska. Všechny zúčastněné banky obdržely jednotlivé výsledky a očekává se od nich, že přijmou odpovídající opatření. Tento zátěžový test je součástí obecnějšího klimatického plánu a závazku připravit evropské banky na zelenou transformaci.

Citlivostní analýza likviditního rizika 2019 – dokončena

V roce 2019 bankovní dohled ECB testoval odolnost bank vůči idiosynkratickým likviditním šokům, jejichž kalibrace byla založena na nedávných krizových epizodách.

Výsledky testu byly celkově příznivé: banky vykazovaly poměrně dlouhá období přežití s dostupnou hotovostí a zajištěním, což by jim poskytlo dostatek času na nasazení pohotovostních plánů financování.

Řada oblastí však zasluhuje další pozornost: krátký horizont přežití, pokud jde o cizí měny, potenciální rizika vázání kapitálu v některých bankách, strategie optimalizace ukazatelů krytí likvidity (angl. liquidity coverage ratios – LCR), nedokonalé postupy řízení zajištění a celkové podhodnocení nepříznivého dopadu snížení ratingu. Test také ukázal na některé problémy s kvalitou dat regulatorních výkazů. Tato zjištění napomohou dále zlepšit v budoucnu kvalitu podávání zpráv o likviditě pro účely dohledu.

Zjištění přispěla k posouzení přiměřenosti likvidity bank a správy rizik, ale neměla přímo dopad na kapitálové požadavky dohledu.

Citlivostní analýza úrokového rizika (IRRBB) 2017 – dokončena

Zátěžové testy jako součást komplexních hodnocení

Zátěžové testy jsou jedním ze dvou pilířů komplexního hodnocení. To představuje kontrolu finančního zdraví bank, která jim pomáhá zajistit si dostatek kapitálu k tomu, aby ustály možné finanční šoky. Komplexní hodnocení se provádějí:

  1. když je banka klasifikována jako významná, a dále už nad ní bude vykonávat dohled přímo ECB,
  2. když je navázána úzká spolupráce mezi některým z členských států EU mimo eurozónu a ECB,
  3. nebo
  4. na individuálním základě, když si takové hodnocení vyžádají mimořádné okolnosti.

Tyto zátěžové testy vycházejí z metodiky EBA pro zátěžový test, ale lze je upravit tak, aby zohledňovaly individuální situaci dané instituce.

Metodika EBA pro zátěžový test

Zátěžové testy pro makroobezřetnostní účely

ECB provádí také zátěžové testy pro makroobezřetnostní účely a účely finanční stability. Ty se zaměřují spíše na celosystémové dopady než na jednotlivé banky a probíhají sestupně (bez účasti bank). Výsledky jsou pravidelně zveřejňovány v publikacích Financial Stability Review a Macroprudential Bulletin.

Tato stránka bude průběžně aktualizována, aby odrážela poslední vývoj související se zátěžovými testy prováděnými ECB.

Všechny stránky v této části

Whistleblowing