Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Stresni testi

V evropskem bančnem nadzoru uporabljamo stresne teste, s katerimi ocenjujemo, kako uspešno bi se bile banke sposobne odzvati na finančne in ekonomske šoke. Rezultati stresnih testov nam pomagajo, da odkrijemo šibke točke in jih v nadzorniškem dialogu z bankami čim hitreje odpravimo.

Vrste stresnih testov

ECB izvaja več vrst stresnih testov:

  • Letni stresni testi
  • Stresni testi kot del celovite ocene 
  • Stresni testi za makrobonitetne namene (ti se osredotočajo na finančno stabilnost in posledice za celoten sistem, ne na posamezne banke)

Poleg teh lahko izvajamo tudi stresne teste v posameznih bankah ali skupinah bank.

Letni stresni testi

V skladu z zakonodajo EU mora ECB v nadzorovanih bankah vsaj enkrat letno izvesti stresni test. Rezultati letnega stresnega testa predstavljajo pomemben vir informacij za SREP v posameznem letu.

Direktiva o kapitalskih zahtevah (člen 100)

Stresni test EBA na ravni EU in stresni test SREP

Organ EBA v sodelovanju z ECB, Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) in nacionalnimi nadzornimi organi vsaki dve leti izvede stresni test na ravni celotne Evropske unije. Test zajema največje pomembne banke pod neposrednim nadzorom ECB. V testiranju se uporabljajo metodologija in predloge, ki jih pripravi EBA, ter scenariji, ki jih pripravi ESRB. EBA objavi tako agregatne rezultate kot tudi rezultate za posamezne banke.

Za leta, v katerih stresni test na ravni EU izvaja EBA, opravi ECB svoj stresni test v tistih bankah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom in niso zajete v stresnem testu EBA. Vzporedni test je sestavni del letnega ciklusa SREP in temelji na metodologiji EBA, ki je pri manjših bankah ustrezno prilagojena, da se zagotovi sorazmerna obravnava. ECB rezultate zatem objavi.

V letu 2023 je ECB v okviru stresnega testa na ravni EU, ki ga je koordiniral organ EBA, pregledala 57 največjih bank v euroobmočju. EBA je rezultate za posamezne banke objavila julija 2023. ECB je vzporedno izvedla svoj stresni test v 41 manjših bankah pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso bile vključene v stresni test EBA. ECB je agregatne rezultate in izbrane informacije za posamezne banke objavila julija 2023. Banke, zajete v stresnem testu, skupaj predstavljajo približno 80% bančnega sektorja v euroobmočju.

Stresna testa EBA in SREP 2023 – zaključena
Stresna testa EBA in SREP 2021 – zaključena
Stresna testa EBA in SREP 2020 – preložena na leto 2021
Stresna testa EBA in SREP 2018 – zaključena

Tematski stresni testi

V letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvaja ECB v pomembnih institucijah pod njenim neposrednim nadzorom stresni test, ki simulira konkretno vrsto šoka. Test se izvede v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi, ECB pa objavi rezultate na agregatni ravni.

Stresni test kibernetske odpornosti 2024 – se načrtuje
Podnebni stresni test 2022 – zaključen

Podnebni stresni test 2022 je bil učna vaja, kakršnih ECB doslej še ni izvajala, njegov cilj pa je bil oceniti, kako dobro so banke pripravljene na obvladovanje podnebnih tveganj v različnih scenarijih. Z njimi se ocenjujejo fizična tveganja, kot so vročinski valovi, suše in poplave, ter kratkoročna in dolgoročna tveganja, ki izhajajo iz prehoda v zeleno gospodarstvo.

Rezultati so pokazali, da kljub določenemu napredku banke še vedno ne upoštevajo ustrezno podnebnih tveganj, predvsem v okvirih za stresno testiranje in v modelih kreditnega tveganja. Da bi bile pripravljene na zeleni prehod, morajo banke na splošno okrepiti stike s svojimi komitenti, da bi pridobile bolj zanesljive podatke in manj uporabljale nadomestne kazalnike.

Rezultati se bodo upoštevali v procesu SREP, in sicer s kvalitativnega vidika. Vse sodelujoče banke so dobile individualne rezultate, zato se pričakuje, da bodo ustrezno ukrepale. Stresni test je sestavni del širšega podnebnega programa in zaveze, da bo ECB evropske banke pripravila na zeleni prehod.

Analiza občutljivosti na likvidnostno tveganje 2019 – zaključena

Leta 2019 je bančni nadzor v ECB testiral odpornost bank proti idiosinkratičnim likvidnostnim šokom, ki so bili kalibrirani na podlagi nedavnih kriz.

Rezultati analize so bili na splošno pozitivni. Banke so poročale, da bi lahko dokaj dolgo preživele z razpoložljivo gotovino in premoženjem, ki so ga prejele kot zavarovanje, zato bi imele veliko časa, da začnejo izvajati načrte financiranja v izrednih razmerah.

Vseeno so bila ugotovljena tudi nekatera področja, ki terjajo nadaljnjo obravnavo: kratko obdobje preživetja v tujih valutah, tveganje zapiranja nacionalnih bančnih sektorjev za nekatere banke, strategije za optimizacijo količnika likvidnostnega kritja (LCR), možne izboljšave postopkov za upravljanje zastavljenega premoženja in splošno podcenjevanje negativnih učinkov znižanja bonitetne ocene. Odkrite so bile tudi nekatere pomanjkljivosti pri kakovosti podatkov v regulativnem poročanju. Te ugotovitve bodo prispevale k višji kakovosti nadzorniškega poročanja o likvidnosti v prihodnjem obdobju.

Rezultati so bili upoštevani tudi v oceni likvidnostne ustreznosti in upravljanja tveganj v bankah, niso pa neposredno vplivali na nadzorniške kapitalske zahteve.

Analiza občutljivosti na obrestno tveganje v bančni knjigi (IRRBB) 2017 – zaključena

Daljnosežne analize ranljivosti

Da bi ECB ocenila odpornost pomembnih institucij na nepredvidene zunanje dogodke v letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvede daljnosežno analizo ranljivosti na podlagi solventnosti pomembnih institucij, ki jih neposredno nadzira.

Analiza ranljivosti v krizi COVID-19 2020

Pregled rezultatov

Analiza ranljivosti zaradi ruske agresije 2022

Stresni testi kot del celovite ocene

Stresni testi se lahko izvajajo tudi kot eden od stebrov celovite ocene.

Ti stresni testi temeljijo na metodologiji EBA za stresni test na ravni EU, vendar so lahko prilagojeni tako, da so v njih upoštevane specifične okoliščine.

Metodologija za stresne teste organa EBA

Stresni testi za makrobonitetne namene

ECB izvaja tudi stresne teste za makrobonitetne namene in za preverjanje finančne stabilnosti. Ti testi so navadno osredotočeni na posledice stresa za celoten sistem in ne za posamezne banke, izvajajo pa se od zgoraj navzdol (brez udeležbe bank). Rezultati se redno objavljajo v publikacijah Financial Stability Review in Macroprudential Bulletin.

Ta stran se redno posodablja z novimi informacijami o stresnih testih, ki jih izvaja ECB.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo