Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Záťažový test konštatuje odolnosť bankového systému eurozóny v nepriaznivom scenári makroekonomického vývoja

30. júla 2021

  • Priemerný záverečný koeficient CET1 súboru 89 bánk pod dohľadom ECB po trojročnom nepriaznivom scenári vývoja predstavuje 9,9 %, čo znamená pokles o 5,2 % z východiskovej úrovne 15,1 %.
  • Do celkovej hodnoty je zahrnutých 38 bánk vo vzorke EBA a ďalších 51 stredne veľkých bánk pod dohľadom ECB.
  • Hlavnými príčinami úbytku kapitálu boli kreditného riziko, trhové riziko a schopnosť tvorby príjmov.
  • ECB prvýkrát zverejňuje individuálne informácie o bankách, ktoré neboli zaradené do testu EBA.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila výsledky záťažového testu 2021, podľa ktorých je bankový systém eurozóny odolný voči nepriaznivému hospodárskemu vývoju. Koeficient vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) súboru 89 bánk zaradených do záťažového testu by v prípade trojročného obdobia nepriaznivého vývoja makroekonomických podmienok v priemere klesol o 5,2 percentuálneho bodu z 15,1 % na 9,9 %. Koeficient CET1 je dôležitým ukazovateľom finančného stavu bánk.

Všetkých 89 bánk hodnotených v správe podlieha dohľadu ECB. Testovaný súbor obsahuje 38 bánk v eurozóne zahrnutých do celoúnijného záťažového testu pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a ďalších 51 stredne veľkých bánk v eurozóne. Spolu predstavujú o niečo viac ako 75 % celkových bankových aktív v eurozóne.

EBA dnes zverejnil výsledky jednotlivých bánk zúčastnených na celoúnijnom záťažovom teste, ktoré obsahujú podrobné údaje o 38 bankách v eurozóne zaradených do vzorky. ECB dnes tiež po prvý raz zverejnila vybrané informácie o 51 stredne veľkých bankách, ktoré neboli súčasťou vzorky EBA.

Pri záťažovom teste nejde o to, či banka uspeje alebo zlyhá. Nepredpisuje ani žiadne limity, ktoré banky na úspešné absolvovanie testu musia splniť. Výsledky záťažového testu sa premietajú do nepretržitého dohľadového dialógu.

Banky boli na začiatku testu v lepšom stave než pred tromi rokmi, úbytok kapitálu však bol vyšší. Dôvodom bol závažnejší scenár vývoja v porovnaní so scenárom z testu v roku 2018.

Celkový priemerný úbytok kapitálu v rozsahu 5,2 percentuálneho bodu možno rozdeliť nasledovne: v prípade 38 bánk zaradených do testu EBA klesol priemerný koeficient CET1 o 5 percentuálnych bodov zo 14,7 % na 9,7 %. V súbore 51 stredne veľkých bánk zaradených len do testu ECB kapitál v priemere klesol o 6,8 percentuálneho bodu z východiskovej úrovne 18,1 % na 11,3 %.

Hlavnou príčinou tohto rozdielu v úbytku kapitálu v nepriaznivom scenári vývoja je skutočnosť, že stredne veľké banky sú citlivejšie na zníženie čistých úrokových výnosov, čistých príjmov z poplatkov a provízií a príjmov z obchodovania počas simulovaného trojročného obdobia.

Výsledky zároveň ukazujú, že medzi hlavnými faktormi úbytku kapitálu na prvom mieste figuruje kreditné riziko, keďže hospodársky šok v nepriaznivom scenári vyvolal úverové straty. Napriek svojej celkovej odolnosti bankový systém čelí novým ťažkostiam spojeným s pandémiou koronavírusu (COVID-19). Banky preto musia zabezpečiť náležité meranie a riadenie kreditného rizika.

V časti hodnotených bánk bolo druhým hlavným faktorom úbytku kapitálu trhové riziko. Zďaleka najväčším samostatným zdrojom trhového rizika bola potreba úplného precenenia mnohých finančných produktov. Dotýkala sa najmä veľkých bánk, ktoré sú vo väčšej miere vystavené šokovému vývoju cien akcií a úverových rozpätí.

Tretím hlavným faktorom bola obmedzená schopnosť tvorby príjmov za nepriaznivých hospodárskych podmienok, keďže banky v nepriaznivom scenári čelili výraznému poklesu čistých úrokových výnosov, príjmov z obchodovania a čistých príjmov z poplatkov a provízií.

Kreditné riziko, trhové riziko a schopnosť tvorby príjmov predstavujú tri ťažiskové oblasti, na ktoré sa bankový dohľad ECB zameriava vo svojej každodennej činnosti.

Integrácia do SREP

Vybrané kvalitatívne výsledky záťažového testu, ako napr. aktuálnosť a presnosť údajov a kvalitu informácií, berú pracovníci dohľadu do úvahy pri hodnotení podnikového riadenia a riadenia rizík bánk v rámci každoročného postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Kvantitatívny vplyv nepriaznivého scenára záťažového testu je zároveň jedným z hlavných faktorov pri určovaní výšky odporúčaní druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G). Bankový dohľad prostredníctvom odporúčaní P2G banky informuje, akú kapitálovú hladinu by mali udržiavať, aby boli schopné prekonať náročné situácie.

V súlade s aktuálnou orientáciou EBA bankový dohľad ECB v tomto roku na určenie výšky P2G použije novú metodiku, postavenú na dvojfázovom triedení. V prvej fáze bude každá banka zaradená do príslušnej skupiny P2G na základe jej maximálneho úbytku kapitálu v záťažovom teste za predpokladu plného zavedenia platných regulačných požiadaviek. V druhej fáze pracovníci dohľadu s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých bánk určia konečnú výšku P2G v rámci príslušných intervalov pre každú skupinu, vo výnimočných prípadoch za ich hranicami.

Hoci predpísanú výšku P2G jednotlivých bánk nie je možné priamo odvodiť od ich úbytku kapitálu v záťažových testoch, podrobnejšie informácie o novej metodike by mali umožniť lepšie pochopenie úlohy výsledkov záťažových testov v procese SREP. Nová metodika zároveň ruší spodné hranice P2G používané v predchádzajúcich cykloch SREP a jej výsledkom sú primerané hodnoty P2G pre banky s veľmi vysokým úbytkom kapitálu. V súčasnom dohľadovom cykle sa napríklad očakáva, že stanovená výška P2G u žiadnej banky neprekročí 4,5 %.

Nová metodika napriek svojej jednoduchosti zaručuje rovnaké podmienky a konzistentné uplatňovanie, pričom pri určovaní konečnej výšky P2G zároveň zohľadňuje špecifické okolnosti jednotlivých bánk.

ECB sa v rámci dočasných kapitálových a prevádzkových úľav počas pandémie COVID-19 zaviazala, že bankám najmenej do konca roka 2022 umožní pokračovať v činnosti, aj keď nedosiahnu požadovanú výšku P2G a kombinovanej rezervy. Tento termín sa zavedením novej metodiky P2G nemení. V prípade zvýšenia hladiny P2G ECB bankám mieni poskytnúť dostatok času na doplnenie kapitálu.

Kontaktná osoba pre médiá: Esther Tejedor, tel.: +49 69 172 5171280.

Poznámky

  • Namiesto 53 bánk ohlásených pri spustení testu konečná vzorka pozostávala z 51 stredne veľkých bánk, keďže dve banky boli zo vzorky odstránené v dôsledku fúzie v prvom štvrťroku 2021.
  • Niektoré významné banky pod priamym dohľadom ECB neboli zaradené ani do jedného testu. Ide napríklad o dcérske spoločnosti významných bánk pod dohľadom ECB, ktoré už boli do testu zahrnuté na vyššej úrovni konsolidácie. Ďalším dôvodom vylúčenia zo súboru bánk podrobených záťažovému testu môže byť, ak banka už bola zahrnutá do iného záťažového testu (napr. v rámci komplexného hodnotenia) alebo ak práve prechádza fúziou alebo reštrukturalizáciou.
  • V záujme ľahšieho porovnávania sa kapitálové koeficienty CET1 v tomto texte uvádzajú v „plne zavedenej podobe“, t. j. za predpokladu, že banky už spĺňajú všetky regulačné kapitálové požiadavky, na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)