Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB konštatuje dobrú úroveň riadenia úrokového rizika vo väčšine bánk v Európe

9. októbra 2017
  • ECB zverejnila výsledky dohľadovej analýzy, v ktorej použila rôzne hypotetické zmeny úrokových sadzieb.
  • Vyššie úrokové sadzby by v prípade väčšiny bánk počas nasledujúcich troch rokov viedli k vyšším čistým úrokovým výnosom, no zároveň by mali za následok nižšiu ekonomickú hodnotu vlastného imania.
  • Orgány dohľadu výsledky zohľadnia v rámci dohľadového dialógu s jednotlivými bankami.

Výsledky záťažového testu Európskej centrálnej banky (ECB) z roku 2017 ukázali, že vyššie úrokové sadzby by v prípade väčšiny bánk pod priamym dohľadom ECB počas nasledujúcich troch rokov viedli k vyšším čistým úrokovým výnosom, ale zároveň k nižšej ekonomickej hodnote vlastného imania. Táto dohľadová analýza umožňuje orgánu dohľadu lepšie porozumieť výsledkom rôznych hypotetických scenárov zmien úrokových sadzieb a získať o nich viac informácií.

ECB uskutočnila analýzu citlivosti zameranú na úrokové riziko v bankových knihách na základe údajov z konca roka 2016. Cieľom analýzy bankového dohľadu ECB bolo získať dodatočné informácie o citlivosti čistých úrokových výnosov a ekonomickej hodnoty vlastného imania bánk v ich bankových knihách na zmeny úrokových sadzieb.

Výsledky boli použité v rámci každoročného hodnotenia celkovej požadovanej výšky kapitálu bánk. Tá sa v prípade jednotlivých bánk môže vzhľadom na zistené riziká upraviť, no celková požadovaná výška kapitálu sa (za inak nezmenených okolností) v dôsledku analýzy citlivosti na úrokové riziko meniť nebude.

S cieľom zistiť, ako by sa v prostredí meniacich sa úrokových sadzieb vyvíjali projekcie ekonomickej hodnoty vlastného imania a čistých úrokových výnosov bánk, bankový dohľad ECB testoval šesť hypotetických úrokových šokov. Tieto šoky, ktoré vychádzajú zo scenárov stanovených Bazilejským výborom pre bankový dohľad, vyjadrujú zmeny výšky a tvaru úrokovej krivky. Šoky sú hypotetické a nie sú modelované ako projekcie vývoja úrokových mier v eurozóne.

Podľa výsledkov analýzy by hypotetické zvýšenie úrokových sadzieb o 200 bázických bodov celkovo viedlo k nárastu čistých úrokových výnosov o 4,1 % v roku 2017 a o 10,5 % do roku 2019, zatiaľ čo ekonomická hodnota vlastného imania by celkovo klesla o 2,7 %. Ak by sa však počítalo s úrokovými sadzbami na úrovni z konca roka 2016 a s absenciou úverového rastu, celkové čisté úrokové výnosy by zaznamenali pokles o 7,5 %. Tieto projekcie sú výrazne ovplyvnené predpokladmi bánk o správaní ich klientov. V rámci scenára zvyšujúcich sa úrokových sadzieb je napríklad zásadným predpokladom rastu čistých úrokových výnosov nehybnosť retailových vkladov.

ECB sa tiež zaujímala o behaviorálne modely, pomocou ktorých banky merajú a riadia úrokové riziko, ako aj o spôsob, akým banky vyhodnocujú súvisiace riziká. Vzhľadom na to, že správanie klientov je dôležitým faktorom úrokového rizika (najmä pokiaľ ide o vkladateľov), banky používajú behaviorálne modely v záujme presnejšieho merania a riadenia úrokového rizika. Analýza v tejto súvislosti ukázala, že depozitné modely vo väčšine prípadov vychádzajú výhradne z obdobia klesajúcich úrokových sadzieb, a preto môžu byť spojené s vysokým modelovým rizikom. Orgány dohľadu vďaka analýze získali aktuálne dôležité informácie o tom, ako inštitúcie, nad ktorými vykonávajú dohľad, tieto riziká riadia. Závery hodnotenia orgány dohľadu s jednotlivými bankami prediskutujú v rámci dohľadového dialógu.

Záťažový test zároveň priniesol informácie o tom, ako banky používajú úrokové deriváty na zabezpečenie rizikových expozícií a dosiahnutie cieľového profilu úrokového rizika, ako aj o rôznorodosti stratégií, ktoré banky prijímajú s cieľom zohľadniť budúce pohyby úrokových sadzieb. Tieto zistenia budú v relevantných prípadoch taktiež predmetom dialógu s jednotlivými bankami.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321

Poznámky:

Zmeny úrokových sadzieb majú vplyv na výšku úrokových výnosov spojených s držbou finančného nástroja (napr. dlhopisu), ako aj na predajnú hodnotu samotného nástroja. Analýza citlivosti zameraná na úrokové riziko preto musí zohľadňovať obidva aspekty.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)