Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Stresa testi

Eiropas banku uzraudzības jomā stresa testus izmanto, lai novērtētu, kā bankas spēj tikt galā ar finanšu un ekonomiskajiem šokiem. Stresa testu rezultāti palīdz uzraugiem identificēt ievainojamības faktorus un agrīnā posmā risināt tos, uzraudzības dialoga ietvaros sadarbojoties ar bankām.

Stresa testu veidi

ECB veic vairāku veidu stresa testus.

  • Ikgadējie stresa testi
    • Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētie ES mēroga stresa testi, ko papildina ECB uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros veiktais stresa tests.
    • Tematiskie stresa testi
    • Uz nākotni vērsta ievainojamības analīze
  • Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma 
  • Makroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi (kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta finanšu stabilitātei un sistēmas mēroga ietekmei, nevis atsevišķām bankām)

Papildus minētajiem var tikt veikti arī specifiski stresa testi atsevišķās bankās vai banku grupās.

Ikgadējie stresa testi

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ECB vismaz reizi gadā jāveic uzraudzīto banku stresa testi. Ikgadējā stresa testa rezultāti sniedz būtisku informāciju, kas tiek izmantota attiecīgā gada SREP.

Kapitāla prasību direktīva (100. pants)

EBI ES mēroga stresa testi un SREP stresa testi

EBI sadarbībā ar ECB, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un valstu uzraudzības iestādēm reizi divos gados veic ES mēroga stresa testu. Tests aptver lielākās ECB tieši uzraudzītās nozīmīgās bankas. Testos izmanto EBI metodoloģiju un veidnes, kā arī ESRK izstrādātos scenārijus. EBI publicē gan apkopotos, gan individuālu banku rezultātus.

Gados, kad notiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB veic arī savu stresa testu, pārbaudot tās ECB tiešā uzraudzībā esošās bankas, kuras neaptver EBI ES mēroga stresa tests. Šis paralēlais tests ir daļa no ikgadējā SREP cikla, un tajā izmanto EBI metodoloģiju, veicot nepieciešamos pielāgojumus atbilstoši mazāku banku iezīmēm, lai nodrošinātu proporcionālu pieeju. Pēc testa ECB publicē rezultātus.

EBI koordinētā ES mēroga stresa testa ietvaros ECB 2023. gadā pārbaudīja 57 euro zonas lielākās bankas. EBI 2023. gada jūlijā publicēja atsevišķu banku rezultātus. Vienlaikus ECB veica savu stresa testu vēl 41 tās tiešā uzraudzībā esošā mazākā bankā, kas nebija iekļauta EBI īstenotajā stresa testā. Apkopotos rezultātus un atsevišķu konkrētu banku informāciju ECB publicēja 2023. gada jūlijā. Stresa testos pārbaudītās bankas aptver aptuveni 80 % no euro zonas banku sektora.

EBI un SREP 2023. gada stresa tests (pabeigts)
EBI un SREP 2021. gada stresa tests (pabeigts)
EBI un SREP 2020. gada stresa tests (atlikts uz 2021. gadu)
EBI un SREP 2018. gada stresa tests (pabeigts)

Tematiskie stresa testi

Gadā, kad nenotiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB testē tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo banku noturību pret kādu konkrētu riska veidu. Šie stresa testi tiek veikti sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un ECB publicē apkopotos rezultātus.

2024. gada kiberdrošības noturības stresa tests (plānošanā)
2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa tests (pabeigts)

2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa tests bija nepieredzēta mācību iespēja, kuras mērķis bija novērtēt, cik labi bankas ir sagatavotas ar klimatu saistīto risku novēršanai dažādos scenārijos. Tika vērtēti gan fiziskie riski, piemēram, karstuma viļņi, sausums un plūdi, gan īstermiņa un ilgtermiņa riski, ko nosaka pāreja uz zaļāku ekonomiku.

Rezultāti parādīja, ka, neraugoties uz zināmu progresu, bankas joprojām nepietiekami ņem vērā ar klimatu saistītos riskus, jo īpaši stresa testēšanas ietvaros un kredītriska modeļos. Kopumā, lai sagatavotos pārejai uz zaļo saimniekošanu, jāpastiprina darbs ar klientiem, lai iegūtu labākus datus un mazāk paļautos uz netiešiem avotiem.

Šie rezultāti tiks kvalitatīvā veidā izmantoti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā. Visas iesaistītās bankas saņēma individuālos rezultātus un no tām tiek sagaidīti attiecīgi pasākumi. Šis stresa tests ir daļa no plašāka ar klimata pārmaiņām saistīto pasākumu plāna un apņemšanās sagatavot Eiropas bankas pārejai uz zaļo saimniekošanu.

2019. gadā veiktā likviditātes riska jutīguma analīze (pabeigta)

ECB banku uzraudzības funkcija 2019. gadā pārbaudīja banku noturību pret idiosinkrātiskiem likviditātes šokiem, kas bija kalibrēti, ņemot vērā nesenās krīzes epizodes.

Stresa testa rezultāti pamatā bija pozitīvi – tika konstatēts, ka banku rīcībā esošā skaidrā nauda un nodrošinājums ļauj tām panākt samērā ilgus izdzīvošanas periodus, kas dod bankām pietiekamu laiku, lai īstenotu ārkārtas situāciju finansēšanas plānus.

Taču nepieciešams veltīt turpmāku uzmanību vairākiem jautājumiem – īsajiem izdzīvošanas periodiem saistībā ar ārvalstu valūtām, potenciālajiem norobežošanas riskiem dažās bankās, likviditātes seguma rādītāja optimizēšanas stratēģijām, joprojām nepieciešamajiem uzlabojumiem nodrošinājuma pārvaldības prakses jomā un kredītreitinga samazināšanas nelabvēlīgās ietekmes nepietiekamajam novērtējumam, kas plaši vērojams banku vidū. Stresa testā atklājās arī dažas datu kvalitātes problēmas uzraudzības pārskatu sniegšanas jomā. Šie konstatējumi palīdzēs turpmāk uzlabot par likviditāti sniegto uzraudzības pārskatu kvalitāti.

Rezultāti tika izmantoti, novērtējot banku likviditātes pietiekamību un risku pārvaldību, bet tie tiešā veidā neietekmēja uzraudzības kapitāla prasības.

2017. gada procentu likmju riska (IRRBB) jutīguma analīze (pabeigta)

Uz nākotni vērsta ievainojamības analīze

Laiku pa laikam, lai novērtētu nozīmīgo iestāžu noturību pret neparedzētām ārējām norisēm gados, kad netiek veikts ES mēroga EBI stresa tests, ECB veic tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo iestāžu uz nākotni vērstu ievainojamības analīzi, kas balstās uz maksātspēju.

2020. gada Covid-19 ievainojamības analīze

Pārskats par rezultātiem

2022. gada ar Krievijas uzsākto karu saistītās ievainojamības analīze

Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma

Stresa testus var veikt arī kā vienu no visaptverošā novērtējuma pīlāriem.

Šie stresa testi balstās uz EBI ES mēroga stresa testa metodoloģiju, bet tos var pielāgot, ņemot vērā konkrētus apstākļus.

EBI stresa testu metodoloģija

Makroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi

ECB veic stresa testus arī makroprudenciālās uzraudzības un finanšu stabilitātes nolūkos. Tajos uzmanība parasti tiek pievērsta sistēmas mēroga ietekmei, nevis atsevišķām bankām, un tie tiek veikti, izmantojot lejupjvērsto pieeju (neiesaistot bankas). Rezultātus regulāri publicē "Finanšu Stabilitātes Pārskatā" un "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetenā".

Šī sadaļa tiks regulāri aktualizēta, lai atspoguļotu jaunākās norises saistībā ar ECB veiktajiem stresa testiem.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana