Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Testy warunków skrajnych

Testy warunków skrajnych służą Europejskiemu Nadzorowi Bankowemu do oceny, w jakim stopniu banki są zdolne poradzić sobie z szokami finansowymi i gospodarczymi. Wyniki stress testów pomagają nadzorcom rozpoznawać i eliminować słabe punkty banków na wczesnym etapie dialogu nadzorczego.

Rodzaje testów warunków skrajnych

EBC przeprowadza kilka rodzajów stress testów.

  • Testy coroczne
    • Ogólnounijne testy warunków skrajnych pod kierownictwem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), których uzupełnieniem jest stress test przeprowadzany przez EBC w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)
    • Testy tematyczne
  • Testy w ramach comprehensive assessments (kompleksowego badania kondycji finansowej banków, obejmującego test warunków skrajnych i przegląd jakości aktywów, które pozwala upewnić się, że banki dysponują wystarczającym kapitałem na pokrycie ewentualnych strat)
  • Testy makroostrożnościowe (skupione nie tyle na konkretnych bankach, co na stabilności finansowej i skutkach systemowych)

Ponadto w razie potrzeby prowadzi się specjalne stress testy w poszczególnych bankach i grupach bankowych.

Coroczne testy warunków skrajnych

Prawo unijne wymaga, żeby EBC przynajmniej raz w roku przeprowadzał w supervised banks test warunków skrajnych. Wyniki tego testu są wykorzystywane podczas procesu SREP w danym roku.

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (art. 100)

Ogólnounijne testy warunków skrajnych pod kierownictwem EUNB i testy w ramach procesu SREP

Co dwa lata Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z EBC, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) i krajowymi organami nadzoru przeprowadza ogólnounijny test warunków skrajnych. Do badanej grupy należą największe spośród banków istotnych pod bezpośrednim nadzorem EBC. W tym teście stosuje się metodykę i formularze EUNB, a scenariusze i główne założenia są opracowywane wspólnie przez EUNB, ERRS, EBC i Komisję Europejską. Następnie EUNB publikuje zarówno zbiorcze, jak i indywidualne wyniki testu.

W latach, w których odbywa się test ogólnounijny, EBC przeprowadza własny test w tych nadzorowanych przez siebie bankach, których nie objął test EUNB. Test EBC odbywa się w ramach rocznego procesu SREP. Jest prowadzony według metodyki EUNB, ale zmodyfikowanej tak, żeby zapewnić proporcjonalne podejście do mniejszych banków. Następnie EBC podaje wyniki testu do wiadomości publicznej.

W 2021 odbył się ogólnounijny test warunków skrajnych koordynowany przez EUNB, początkowo zaplanowany na 2020 i przełożony o rok ze względu na pandemię koronawirusa. W ramach tego testu EBC ocenił 38 banków istotnych ze strefy euro. Na te banki przypadało ok. 70% wszystkich aktywów bankowych w strefie euro. EUNB opublikował wyniki poszczególnych banków pod koniec lipca 2021. Równolegle EBC przeprowadził własny test warunków skrajnych w 51 bankach pod swoim bezpośrednim nadzorem, które nie były objęte testem EUNB. Opublikował też – po raz pierwszy – zindywidualizowane dane dla nadzorowanych przez siebie banków, które nie znalazły się w próbie EUNB.

Tematyczne testy warunków skrajnych

W latach, w których nie odbywa się ogólnounijny test EUNB, banki istotne pod bezpośrednim nadzorem EBC są poddawane testom pod kątem jakiegoś rodzaju szoku. EBC przeprowadza je we współpracy z krajowymi organami nadzoru. Następnie ogłasza zbiorcze wyniki tych testów.

Klimatyczny test warunków skrajnych w 2022

Ten klimatyczny test warunków skrajnych służy zwiększeniu wiedzy zarówno banków, jak i nadzorców. Jego celem jest rozpoznanie słabych punktów, najlepszych praktyk oraz wyzwań, z którymi banki muszą sobie radzić przy zarządzaniu ryzykiem klimatycznym.

Nacisk położono na te ekspozycje i źródła dochodu, które są najbardziej podatne na ryzyko klimatyczne. Przyjęte scenariusze makrofinansowe odpowiadają możliwym przyszłym rozwiązaniom polityki klimatycznej. Obejmują ocenę zarówno ryzyk związanych z materialnymi skutkami zmiany klimatu (np. upałów, susz i powodzi), jak również krótko‑ i długookresowych ryzyk wynikających z zielonej transformacji.

Wyniki testu zostaną opublikowane w lipcu 2022. Dostarczą informacji jakościowych do procesu SREP, ale nie wpłyną na wymogi kapitałowe wobec banków.

Analiza wrażliwości na ryzyko płynności w 2019 – ukończona

W 2019 roku Nadzór Bankowy EBC testował banki pod kątem ich odporności na idiosynkratyczne szoki płynnościowe, które skalibrowano na podstawie ostatnich kryzysów.

Wyniki testu były zasadniczo pozytywne: banki wykazały dość długie okresy przetrwania oraz taki zasób środków pieniężnych i zabezpieczeń, że miałyby wystarczająco dużo czasu na uruchomienie awaryjnych planów finansowania.

Pozostają jednak kwestie, którymi należy się jeszcze zająć: krótkie okresy przetrwania w przypadku walut obcych; w niektórych bankach – potencjalne ryzyko związane ze środkami osłonowymi ograniczającymi przepływ kapitału lub zabezpieczeń; strategie optymalizacji wskaźników pokrycia płynnością (LCR); potrzeba usprawnienia praktyki zarządzania zabezpieczeniami oraz ogólne niedoszacowanie niekorzystnych skutków hipotetycznego obniżenia ratingu. Test ujawnił także problemy związane z jakością danych w sprawozdaniach regulacyjnych. Wszystkie te ustalenia pomogą poprawić jakość sprawozdawczości nadzorczej w zakresie płynności.

Wyniki testu dostarczyły informacji do oceny adekwatności płynnościowej banków i zarządzania ryzykiem, ale nie wpłynęły bezpośrednio na nadzorcze wymogi kapitałowe.

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym (IRRBB) 2017 – ukończona

Testy warunków skrajnych w ramach wszechstronnej oceny

Stress testy stanowią jeden z dwóch elementów wszechstronnej oceny, czyli badania kondycji finansowej banku, żeby upewnić się, że posiadany kapitał pozwoli mu przetrwać potencjalne szoki finansowe. Wszechstronną ocenę przeprowadza się w trzech sytuacjach:

  1. Bankowi nadano status istotny i od tej pory przechodzi on pod bezpośredni nadzór EBC
  2. Została ustanowiona bliska współpraca między państwem członkowskim UE spoza strefy euro a EBC
  3. Występują wyjątkowe okoliczności, z których wynika potrzeba przeprowadzenia testu w konkretnym banku.

Te testy opierają się na metodyce opracowanej przez EUNB dla testów ogólnounijnych, która może jednak zostać dostosowana do indywidualnej sytuacji danego banku.

Metodyka testu warunków skrajnych opracowana przez EUNB

Makroostrożnościowe testy warunków skrajnych

EBC przeprowadza również testy warunków skrajnych na potrzeby polityki makroostrożnościowej i stabilności finansowej. Skupiają się one bardziej na efektach ogólnosystemowych niż na konkretnych podmiotach i są przeprowadzane metodą zstępującą (top down) bez udziału banków. Wyniki ukazują się regularnie w publikacjach Financial Stability ReviewMacroprudential Bulletin.

Ta strona będzie na bieżąco uzupełniania o aktualne informacje na temat stress testów prowadzonych przez EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji