Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Testy warunków skrajnych

Testy warunków skrajnych służą europejskiemu nadzorowi bankowemu do oceny, w jakim stopniu banki są zdolne poradzić sobie z szokami finansowymi i gospodarczymi. Wyniki stress testów pomagają nadzorcom rozpoznawać i eliminować słabe punkty na wczesnym etapie dialogu nadzorczego z bankami.

Rodzaje testów warunków skrajnych

EBC przeprowadza kilka rodzajów stress testów.

  • Testy coroczne
    • Ogólnounijne testy warunków skrajnych koordynowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), których uzupełnieniem jest stress test przeprowadzany przez EBC w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)
    • Testy tematyczne
    • Prognostyczne analizy podatności na zagrożenia
  • Testy w ramach wszechstronnej oceny 
  • Testy makroostrożnościowe (skupione nie tyle na konkretnych bankach, co na stabilności finansowej i skutkach systemowych)

Ponadto prowadzi się specjalne stress testy w poszczególnych bankach i grupach bankowych.

Coroczne testy warunków skrajnych

Prawo unijne wymaga, żeby EBC przynajmniej raz w roku przeprowadzał w nadzorowanych bankach test warunków skrajnych. Wyniki tego testu są wykorzystywane podczas procesu SREP w danym roku.

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (art. 100)

Ogólnounijne testy warunków skrajnych pod kierownictwem EUNB i testy w ramach procesu SREP

Co dwa lata Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z EBC, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) i krajowymi organami nadzoru przeprowadza ogólnounijny test warunków skrajnych, który obejmuje największe spośród banków istotnych pod bezpośrednim nadzorem EBC. W tym teście stosuje się metodykę i formularze EUNB, a także scenariusze opracowane przez ERRS. Następnie EUNB publikuje zarówno zbiorcze, jak i indywidualne wyniki testu.

W latach, w których odbywa się test ogólnounijny, EBC przeprowadza własny test w tych nadzorowanych przez siebie bankach, których nie objął test EUNB. Ten równoległy test odbywa się w ramach rocznego cyklu SREP. Jest prowadzony według metodyki EUNB, ale zmodyfikowanej tak, żeby zapewnić proporcjonalne podejście do mniejszych banków. Następnie EBC podaje wyniki testu do wiadomości publicznej.

W 2023, w ramach ogólnounijnego testu warunków skrajnych koordynowanego przez EUNB, EBC ocenił 57 największych banków ze strefy euro. EUNB opublikował wyniki poszczególnych banków w lipcu 2023. Równolegle EBC przeprowadził własny stress test w 41 mniejszych bankach pod swoim bezpośrednim nadzorem, które nie zostały objęte testem EUNB. W lipcu 2023 opublikował zbiorcze wyniki testu i wybrane dane dotyczące banków. Banki, które uczestniczyły w stress testach, stanowią łącznie około 80% sektora bankowego strefy euro.

Stress testy EUNB i SREP w 2023 – ukończone
Stress testy EUNB i SREP w 2021 – ukończone
Stress testy EUNB i SREP w 2020 – przełożone na rok 2021
Stress testy EUNB i SREP w 2018 – ukończone

Tematyczne testy warunków skrajnych

W latach, w których nie odbywa się ogólnounijny test EUNB, banki istotne pod bezpośrednim nadzorem EBC są poddawane testom pod kątem jakiegoś rodzaju szoku. EBC przeprowadza je we współpracy z krajowymi organami nadzoru, a następnie ogłasza zbiorcze wyniki tych testów.

Test warunków skrajnych dotyczący cyberodporności w 2024 – planowany
Test warunków skrajnych dotyczący ryzyk klimatycznych w 2022 – ukończony

W 2022 po raz pierwszy poddano banki testowi warunków skrajnych pod kątem ryzyk klimatycznych. Ten test służył zwiększeniu wiedzy i sprawdzeniu, w jakim stopniu banki są przygotowane, by stawić czoła ryzykom klimatycznym w różnych scenariuszach. W tych scenariuszach oceniano ryzyka związane z materialnymi skutkami zmiany klimatu (np. fale upałów, susze i powodzie) oraz krótko- i długookresowe ryzyka wynikające z przechodzenia na bardziej ekologiczną gospodarkę.

Wyniki pokazują, że banki – mimo osiągnięcia pewnych postępów – nadal nie uwzględniają odpowiednio ryzyk klimatycznych, zwłaszcza w swoich zasadach prowadzenia testów warunków skrajnych i modelach ryzyka kredytowego. Ogólnie, w celu przygotowania się do transformacji ekologicznej banki muszą zwiększyć kontakt z klientami, żeby pozyskiwać lepsze dane i w mniejszym stopniu polegać na wskaźnikach zastępczych.

Wyniki testu dostarczą informacji jakościowych do procesu SREP. Wszystkie uczestniczące banki otrzymały indywidualne wyniki i mają w odpowiedzi podjąć odpowiednie działania. Ten stress test jest częścią naszego szerszego programu działań klimatycznych i odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz przygotowania europejskich banków do transformacji ekologicznej.

Analiza wrażliwości na ryzyko płynności w 2019 – ukończona

W 2019 roku Nadzór Bankowy EBC testował banki pod kątem ich odporności na idiosynkratyczne szoki płynnościowe, które skalibrowano na podstawie ostatnich kryzysów.

Wyniki testu były zasadniczo pozytywne: banki wykazały dość długie okresy przetrwania oraz taki zasób środków pieniężnych i zabezpieczeń, że miałyby wystarczająco dużo czasu na uruchomienie awaryjnych planów finansowania.

Pozostają jednak kwestie, którymi należy się jeszcze zająć: krótkie okresy przetrwania w przypadku walut obcych; w niektórych bankach – potencjalne ryzyko związane ze środkami osłonowymi ograniczającymi przepływ kapitału lub zabezpieczeń; strategie optymalizacji wskaźników pokrycia płynnością (LCR); potrzeba usprawnienia praktyki zarządzania zabezpieczeniami oraz ogólne niedoszacowanie niekorzystnych skutków hipotetycznego obniżenia ratingu. Test ujawnił także problemy związane z jakością danych w sprawozdaniach regulacyjnych. Wszystkie te ustalenia pomogą poprawić jakość sprawozdawczości nadzorczej w zakresie płynności.

Wyniki testu dostarczyły informacji do oceny adekwatności płynnościowej banków i zarządzania ryzykiem, ale nie wpłynęły bezpośrednio na nadzorcze wymogi kapitałowe.

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym (IRRBB) w 2017 – ukończona

Prognostyczne analizy podatności na zagrożenia

W latach, w których nie odbywa się ogólnounijny stress test EUNB, EBC czasami przeprowadza prognostyczne analizy podatności na zagrożenia pod kątem wypłacalności w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych. Celem tych analiz jest ocena odporności banków na nieprzewidziane zdarzenia zewnętrzne.

Analiza podatności na zagrożenia związane z pandemią COVID‑19 w 2020

Przegląd wyników

Analiza podatności na zagrożenia związane z rosyjską wojną w 2022

Testy warunków skrajnych w ramach wszechstronnej oceny

Stress testy stanowią także jeden z dwóch elementów wszechstronnej oceny.

Te testy opierają się na metodyce opracowanej przez EUNB dla testów ogólnounijnych, która jednak może zostać dostosowana do konkretnej sytuacji.

Metodyka testu warunków skrajnych opracowana przez EUNB

Makroostrożnościowe testy warunków skrajnych

EBC przeprowadza również testy warunków skrajnych na potrzeby polityki makroostrożnościowej i stabilności finansowej. Skupiają się one bardziej na efektach ogólnosystemowych niż na konkretnych podmiotach i są przeprowadzane metodą zstępującą (top down) bez udziału banków. Wyniki ukazują się regularnie w publikacjach Financial Stability ReviewMacroprudential Bulletin.

Ta strona będzie na bieżąco uzupełniania o aktualne informacje na temat stress testów prowadzonych przez EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości