SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Stresstest

Det europæiske banktilsyn anvender stresstest til at vurdere, hvor godt bankerne er i stand til at klare finansielle og økonomiske stød. Stresstestresultater hjælper tilsynsmyndighederne til at identificere og imødegå bankernes svagheder tidligt i tilsynsdialogen med bankerne.

Typer af stresstest

ECB gennemfører flere forskellige typer af stresstest:

 • Årlige stresstest
  • EU-dækkende stresstest, som ledes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), suppleret af den stresstest, som ECB gennemfører i forbindelse med Supervisory Review and Evaluation Process (Supervisory Review and Evaluation process (SREP)).
  • Tematiske stresstest
 • Stresstest, som indgår i de comprehensive assessments (et omfattende finansielt sundhedstjek af banker, der består af en stresstest og en gennemgang af aktivkvaliteten, som bidrager til at sikre, at bankerne har nok kapital til at modstå tab)
 • Stresstest med makroprudentielle formål (med fokus på finansiel stabilitet og virkninger for hele systemet i stedet for den enkelte bank).

Derudover kan der også gennemføres specifikke stresstest i individuelle banker eller bankkoncerner, hvis det er nødvendigt.

Årlige stresstest

I henhold til EU-lovgivningen skal ECB mindst en gang om året udføre stresstest af supervised banks. Resultaterne af de årlige stresstest giver et vigtigt input til den SREP-proces, der gennemføres i teståret.

Kapitalkravsdirektivet (artikel 100)

EBA's EU-dækkende stresstest og SREP-stresstest

Hvert andet år gennemfører EBA EU-dækkende stresstest i samarbejde med ECB, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de nationale tilsynsmyndigheder. De banker, som deltager i testen, omfatter de største signifikante banker, som er under ECB's direkte tilsyn. EBA's metoder og skemaer anvendes til testen, og scenarierne og de primære forudsætninger udarbejdes i fællesskab af EBA, ESRB, ECB og Europa-Kommissionen. Både samlede og individuelle resultater offentliggøres af EBA.

I de år, hvor EBA gennemfører sin EU-dækkende stresstest, gennemfører ECB sin egen stresstest i de banker, som er under ECB's direkte tilsyn, og som ikke tager del i EBA's EU-dækkende stresstest. Denne test indgår i den årlige SREP-proces. Til testen anvendes EBA's metode, med nødvendige justeringer, så den passer til mindre banker og muliggør en forholdsmæssig behandling. Resultaterne offentliggøres efterfølgende af ECB.

ECB undersøgte 38 signifikante banker i euroområdet som led i den EU-dækkende stresstest i 2021, der blev koordineret af EBA og erstattede 2020-stresstesten, der var blevet udsat i et år på grund af coronapandemien. Bankerne repræsenterede ca. 70 pct. af alle bankaktiver i euroområdet. EBA offentliggjorde resultaterne for de enkelte banker sidst i juli 2021. Parallelt hermed gennemførte ECB også egne stresstest af 51 banker, som er under ECB's direkte tilsyn, men som ikke indgik i udvalget af banker i den EBA-koordinerede stresstest. Det var desuden første gang, at ECB offentliggjorde flere individuelle data om banker under ECB's tilsyn, som ikke indgik i EBA's udvalg af banker.

Tematiske stresstest

I de år, hvor der ikke gennemføres nogen EU-dækkende EBA-stresstest, tester ECB signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn i forhold til en specifik form for stød. Disse test gennemføres i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder. ECB har offentliggjort resultaterne på aggregeret basis.

Klimarisikostresstest 2022

Denne stresstest vedrørende klimarisiko er en læringsøvelse for både banker og tilsynsmyndigheder. Formålet er at identificere sårbarheder, bedste praksis og udfordringer, som bankerne møder i forbindelse med styringen af klimarisiko.

Der er fokus på de eksponeringer og indtægtskilder, som er mest sårbare over for klimarisici. De makrofinansielle scenarier, der anvendes, afspejler mulige fremtidige klimapolitikker og vurderer både fysiske risici, såsom varme, tørke og oversvømmelser, og korte og langsigtede risici, der følger af overgangen til en grønnere økonomi.

Resultaterne, som offentliggøres i juli 2022, vil indgå i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) ud fra en kvalitativ synsvinkel, men vil ikke påvirke bankernes kapitalkrav.

2019-følsomhedsanalysen af likviditetsrisiko – afsluttet

I 2019 testede ECB Banktilsyn bankernes modstandskraft over for idiosynkratiske likviditetsstød, der var kalibrerede på grundlag af de seneste kriseepisoder.

Testresultaterne var generelt positive. Bankerne viste sig at have relativt lange overlevelsesperioder med de kontanter og den sikkerhed, der var til rådighed, hvilket ville give dem vigtig tid til at tage deres likviditetsberedskab i brug.

En række spørgsmål kræver dog yderligere opmærksomhed: Korte overlevelsesperioder for så vidt angår fremmed valuta, potentielle ringfencing-risici for nogle bankers vedkommende, strategier til at optimere likviditetsdækningsgraden (LCR), plads til forbedring af praksis med hensyn til forvaltning af sikkerhedsstillelse og en generel undervurdering af den negative effekt af en nedjustering af kreditrating. Testen afdækkede også visse problemer med datakvaliteten i den lovpligtige indberetning. Disse resultater vil bidrage til at forbedre kvaliteten af den fremtidige likviditetsrapportering i tilsynsøjemed.

Resultaterne blev brugt ved vurderingen af bankernes likviditetsgrundlag og risikoledelse, men de havde ikke nogen direkte indvirkning på de tilsynsmæssige kapitalkrav.

Følsomhedsanalysen af renterisikoen (IRRBB) 2017 – afsluttet

Stresstest er en del af de omfattende vurderinger

Stresstest er en af den omfattende vurderings to søjler. Den omfattende vurdering er et finansielt sundhedstjek, som bidrager til at sikre, at bankerne har nok kapital til at modstå eventuelle finansielle stød. Omfattende vurderinger foretages enten

 1. når en bank bliver klassificeret som signifikant og efterfølgende kommer under ECB's direkte tilsyn
 2. når der etableres et tæt samarbejde mellem et EU-land uden for euroområdet og ECB

  eller
 3. i konkrete tilfælde, hvor en sådan vurdering udføres som følge af særlige omstændigheder.

Disse stresstest gennemføres på grundlag af EBA's stresstestmetode, men de kan tilpasses, så de tager højde for det enkelte instituts forhold.

EBA's stresstestmetode

Stresstest med makroprudentielle formål

ECB gennemfører også stresstest, der har til formål at teste den makroprudentielle og den finansielle stabilitet. Disse test sætter normalt fokus på virkningerne for hele systemet i stedet for den enkelte bank og gennemføres "top-down" (uden at involvere bankerne). Resultaterne offentliggøres regelmæssigt i Financial Stability Review og Macroprudential Bulletin.

Denne side opdateres jævnligt, så den afspejler den seneste udvikling med hensyn til de stresstest, som ECB gennemfører.

Alle sider i dette afsnit