Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rikkumisest teatamine

Mis on rikkumisest teatamine?

Kas kahtlustate, et järelevalve alla kuuluv üksus, riiklik pangandusjärelevalve asutus või Euroopa Keskpank on rikkunud või rikub krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet käsitlevat Euroopa Liidu õigust? Sellise kahtluse korral saab rikkumisest teada anda asjaomasele asutusele.

Teate saab saata EKP turvalise rikkumisest teatamise platvormi kaudu.

Kõigepealt aga veenduge, et teate, millist teavet saate esitada ja kuidas platvorm toimib. Seda kõike on kirjeldatud allpool. Tutvuge ka isikuandmete kaitse põhimõtete ja olulise õigusteabega.

Millal peaksin rikkumisest teatamise platvormi kaudu EKP poole pöörduma?

Võtke meiega rikkumisest teatamise platvormi kaudu ühendust, kui tekib kahtlus, et krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet käsitlevat ELi õigust on rikkunud kas

või

Millal peaksin pöörduma riikliku järelevalveasutuse poole?

Võtke ühendust asjaomase riikliku pädeva asutusega, kui

  • rikkumises kahtlustatava üksuse üle teostab otsest järelevalvet riiklik järelevalveasutus, mitte EKP;
  • rikkumise on toime pannud muu üksus, näiteks kindlustusandja, kelle üle EKP ei teosta Euroopa pangandusjärelevalve raames järelevalvet.

Kas rikkumisest teatamise platvormi saab kasutada selleks, et teatada tarbijakaitse või rahapesuvastaste eeskirjade rakendamisega seotud rikkumistest? 

Ei saa, sest need valdkonnad kuuluvad üksnes riiklike asutuste või Euroopa Pangandusjärelevalve pädevusse. Kasutage järgmisi linke, et teada saada, milliseid samme astuda.

Muude küsimuste või päringute esitamiseks kasutage meie üldisi kontaktandmeid.

Mida tähendab mõiste „krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet käsitlev ELi õigus”?

Euroopa pangandusjärelevalve kontekstis hõlmab asjaomane ELi õigus pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud eeskirju. Eeskirjade eesmärk on tagada, et nii pangad kui ka finantssüsteem tervikuna on turvalised ja usaldusväärsed, ning EKP kohaldab neid talle ühtse järelevalvemehhanismiga (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) antud ülesannete täitmisel.

Kõnealused eeskirjad hõlmavad järgmist:

  • vahetult kohaldatavad määrused, nagu kapitalinõuete määrus, mis sisaldab nõudeid omavahendite, kapitalinõuete, riskide kontsentreerumise piirmäärade, likviidsuse, finantsvõimenduse ja aruandluse valdkonnas ning näeb ette nende valdkondade kohta teabe avalikustamist;
  • liikmesriikide õigusaktid, millega võetakse üle direktiivid, näiteks kapitalinõuete direktiiv, mis sisaldab valitsemise valdkonna nõudeid, sealhulgas sobivuse ja nõuetekohasuse kriteeriumeid, riskijuhtimist, sisekontrolli ning tasustamispõhimõtteid ja -tavasid;
  • EKP määrused, nagu ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus, ja EKP otsused pangandusjärelevalve kohta.
Teabe saamiseks EKP otsuste ja otsustusprotsesside kohta kasutage järgmist linki: 
EKP otsused ja otsustusprotsessid

Kuidas saab rikkumisest teatada?

Rikkumisest tuleks teada anda rikkumisest teatamise platvormi kaudu. Kõik teated tuleb esitada heas usus ja põhjendatud kahtluse korral. EKP soovitab esitada ka väiteid toetavad dokumendid. Kui teade sisaldab põhjendamatuid väiteid, võib EKP loobuda järelmeetmete võtmisest.

Rikkumisest teatamise platvorm

1. etapp: Täida veebivorm

  • Teabe võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles.
  • Vastu võetakse ka anonüümseid teateid.
  • Esitatav teave peaks olema võimalikult täpne ja täielik.

2. etapp: Esita tõendavad dokumendid (vt allpool)

Platvormi kaudu esitatud teavet töötleb EKP nimel väline turvaline teenuseosutaja EQS Group AG. EQS Groupil puudub juurdepääs teadete sisule. Vaata isikuandmete kaitse põhimõtteid

Kuidas saab tõendavaid dokumente esitada?

Dokumendid tuleb esitada rikkumistest teatamise platvormi üleslaadimise funktsiooni abil, valides asjaomase(d) faili(d) ja klõpsates üleslaadimise nupul.

Kui teave esitatakse anonüümselt, tuleks sellest eemaldada kõik tuvastamist võimaldavad andmed, näiteks dokumendi autori nimi faili atribuutidest.

Milliseid faile saab üles laadida?

Fail maksimaalne suurus on 10 MB ja lubatud on järgmised failiformaadid: PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF ja JPEG.

Kuidas saab rikkumisest teatamise platvormil postkasti?

Postkast on turvaline sidekanal, mis eraldatakse teate esitajale pärast seda, kui ta on rikkumisest teatamise platvormi kaudu teabe esitanud. Postkast võimaldab kontrollida esitatud teate staatust ja EKP kasutab seda, et anda teate esitajale teada, kas on vaja lisateavet. Teate esitajale eraldatakse postkast isegi siis, kui teavet esitatakse anonüümselt.

Teate esitajale saadetakse rikkumisteate kordumatu number ja ta peab looma salasõna.

Tähtis teada: Kui rikkumisteate number või salasõna ununeb, ei ole võimalik postkastile juurdepääsu taastada.

Mis toimub pärast rikkumisest teatamist?

Eksperdirühm hindab, kas teatatud rikkumine on EKP või riikliku pangandusjärelevalve asutuse seisukohalt oluline. Kui eksperdirühm jõuab järeldusele, et teade on oluline, edastatakse see EKP asjaomasele tegevusharule või riiklikule pangandusjärelevalve asutusele. Teadetes sisalduvat teavet võib olla vaja edastada ka teistele asjaomastele asutustele, kui seda peetakse asjakohaseks või seadusega nõutuks.

Teate tulemusena võidakse alustada järelevalvemenetlust, näiteks esitada teabenõudeid, teha kohapealseid kontrolle, võtta järelevalvemeetmed või kehtestada sanktsioone.

Ametisaladuse hoidmise eeskirjade tõttu ei saa EKP anda rikkumisest teatajale infot teate esitamise tulemuse kohta. EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevas aastaaruandes avaldatakse anonüümistatud koondkokkuvõte teatavaks tehtud rikkumiste ja võetud meetmete kohta.

Konfidentsiaalsus

Kõiki teateid käsitletakse konfidentsiaalselt kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga. EKP kaitseb isikuandmeid ning tagab nii rikkumisest teataja kui ka süüdistatava isiku asjakohase kaitse.

Isikuandmete kaitse

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine