Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rikkumisest teatamine

Mis on rikkumisest teatamine?

Euroopa Keskpank on sisse seadnud rikkumisest teatamise protsessi, mille kaudu saab teada anda, et järelevalve alla kuuluv pank, riiklik järelevalveasutus või EKP on rikkunud asjaomast Euroopa Liidu õigust.

Kui on kahtlus, et järelevalve alla kuuluv pank, riiklik järelevalveasutus või EKP on rikkunud asjaomast ELi õigust, saab EKPd sellest teavitada turvalise välise rikkumisest teatamise platvormi kaudu.

Allpool on selgitatud, millist teavet saab EKP-le esitada ja kuidas platvormi kasutada. Vaata ka Isikuandmete kaitse põhimõtted ja Oluline õigusteave.

Millal tuleks rikkumisest teatamise platvormi kaudu EKP poole pöörduda?

Rikkumisest teatamise platvormi kaudu tuleks EKP poole pöörduda, kui

  • järelevalve alla kuuluv pank (õigustermin: järelevalve alla kuuluv üksus) rikub asjaomast ELi õigust

või

  • riiklik järelevalveasutus või EKP (õigustermin: pädev asutus) rikub asjaomast ELi õigust

või

  • riikliku järelevalveasutuse otsese järelevalve alla kuuluv pank ei täida EKP otsuseid või määrusi, millega on talle pandud kohustused seoses EKPga.

Riikliku järelevalveasutuse poole tuleks pöörduda siis, kui

või

Õigusmõisted „järelevalve alla kuuluv üksus” ja „pädev asutus”

Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse kohaselt on järelevalve alla kuuluvad üksused:

  • osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutused;
  • osalevates liikmesriikides asutatud finantsvaldusettevõtjad;
  • osalevates liikmesriikides asutatud segafinantsvaldusettevõtjad;
  • mitteosalevas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid.

Pädevad asutused on riiklikud järelevalveasutused (ehk riiklikud pädevad asutused) ja EKP.

Vaata järelevalve alla kuuluvate üksuste loetelust, millised üksused kuuluvad riikliku järelevalveasutuse ja millised EKP järelevalve alla. Loetelu sisaldab täiendavaid selgitusi.

Mis on asjaomane Euroopa Liidu õigus?

Rikkumisest teatamise puhul hõlmab asjaomane Euroopa Liidu õigus krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet käsitlevaid eeskirju. EKP kohaldab neid eeskirju talle ühtse järelevalvemehhanismi määrusega antud ülesannete täitmisel.

Need eeskirjad koosnevad vahetult kohaldatavatest määrustest, nagu kapitalinõuete määrus (CRR).

Juhul kui asjaomase ELi õigusena käsitatakse direktiive, peetakse asjaomaseks ELi õiguseks ka neid direktiive rakendavaid liikmesriikide õigusakte, näiteks neid, millega rakendatakse kapitalinõuete direktiivi (CRD IV).

Kui vahetult kohaldatavate määrustega antakse liikmesriikidele valikuvõimalused, loetakse asjaomaseks ELi õiguseks neid valikuvõimalusi lubavaid liikmesriikide õigusakte.

Asjaomaseks ELi õiguseks peetakse ka EKP määrusi (nagu ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) ja EKP otsuseid.

EKP otsused ja otsustusprotsessid

Rikkumisest teatamine

Rikkumisest tuleks teatada rikkumisest teatamise platvormi kaudu. Kõik teated tuleb esitada heas usus ja põhjendatud kahtluse korral. Platvormi väärkasutust võidakse käsitleda kuriteona. Kui teade ei ole esitatud heas usus, võib EKP taotleda kõigi asjaomaste isikute maine ja õiguste kaitseks kriminaalmenetluse algatamist liikmesriigi tasandil.

Rikkumisest teatamise platvorm

Platvormi kaudu esitatud teavet töötleb EKP nimel väline turvaline teenuseosutaja EQS Group AG. EQS Groupil puudub juurdepääs teadete sisule. Vaata isikuandmete kaitse klauslit

1. etapp: Täida veebivorm

  • Teabe võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles.
  • Vastu võetakse ka anonüümseid teateid.
  • Esitatav teave peaks olema võimalikult täpne ja täielik.

2. etapp: Esita tõendavad dokumendid (vt allpool)

Tõendavate dokumentide esitamine

EKP soovitab esitada väiteid tõendavad dokumendid. Kui teade sisaldab põhjendamata väiteid, võib EKP loobuda järelmeetmete võtmisest.

Dokumendid tuleb esitada rikkumistest teatamise platvormi üleslaadimise funktsiooni abil, valides asjaomase(d) faili(d) ja klõpsates üleslaadimise nupul.

Kui teave esitatakse anonüümselt, tuleks sellest eemaldada kõik tuvastamist võimaldavad andmed, näiteks dokumendi autori nimi faili atribuutidest.

Milliseid dokumente saab üles laadida?

Fail maksimaalne suurus on 10 MB ja lubatud on järgmised failiformaadid: PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF ja JPEG.

Mis on sisendkast?

Sisendkast on turvaline sidekanal, mis eraldatakse teate esitajale pärast rikkumisest teatamise platvormi kasutamist. See eraldatakse ka siis, kui teade on esitatud anonüümselt.

Teate esitajale saadetakse rikkumisteate kordumatu number ja ta peab valima salasõna.

Sisendkastis saab kontrollida teate staatust.

Kui teatega seoses on vaja lisateavet, küsitakse seda sisendkasti kaudu.

Tähtis teada: Kui rikkumisteate number või salasõna ununeb, ei ole võimalik sisendkastile juurdepääsu taastada.

Sisendkasti kontrollimine

Logi sisse, et kontrollida teate staatust ja teha kindlaks, kas EKP vajab lisateavet.

Sisselogimiseks kasuta rikkumisest teatamise platvormi kaudu edastatud rikkumisteate kordumatut numbrit ja enda loodud salasõna.

Tähtis teada: Kui rikkumisteate number või salasõna ununeb, ei ole võimalik sisendkastile juurdepääsu taastada.

Kuidas rikkumisteateid käsitletakse?

Eksperdirühm hindab, kas teade on EKP või riikliku pangandusjärelevalve asutuse seisukohalt oluline. Kui eksperdirühm jõuab järeldusele, et teade on oluline, edastatakse see EKP asjaomasele tegevusharule või riiklikule pangandusjärelevalve asutusele.

Teate tulemusena võidakse alustada järelevalvemenetlust, näiteks esitada teabenõudeid, teha kohapealseid kontrolle, võtta järelevalvemeetmed või kehtestada sanktsioone.

Ametisaladuse hoidmise eeskirjade tõttu ei saa EKP anda rikkumisest teatajale infot teate esitamise tulemuse kohta. EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevas aastaaruandes avaldatakse anonüümistatud koondkokkuvõte teatavaks tehtud rikkumiste ja võetud meetmete kohta.

Konfidentsiaalsus

Kõiki teateid käsitletakse konfidentsiaalselt kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga. EKP kaitseb isikuandmeid ning tagab nii rikkumisest teataja kui ka süüdistatava isiku asjakohase kaitse.

Isikuandmete kaitse

Kõik selle jaotise teemad