Ühtne järelevalvemehhanism

Ühtne järelevalvemehhanism on Euroopa pangandusjärelevalve süsteem, kuhu kuuluvad EKP ja osalevate riikide järelevalveasutused.

Selle põhiülesanded on:

 • tagada Euroopa pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus;
 • suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust;
 • tagada järelevalve järjepidevus.

Ühtne järelevalvemehhanism on ühtse kriisilahendusmehhanismi kõrval üks kahest Euroopa pangandusliidu alustalast.

Pangandusliit

Miks on vaja Euroopa pangandusjärelevalvet?

Hiljutine finantskriis näitas, kui kiiresti ja jõuliselt võivad probleemid finantssektoris edasi kanduda, seda eriti rahaliidus, ning kuidas need probleemid mõjutavad otseselt inimesi kogu euroalal.

Euroopa pangandusjärelevalve eesmärk on taastada usaldus Euroopa pangandussektori vastu ja suurendada pankade vastupanuvõimet.

Mis on EKP ülesanded?

ELi sõltumatu institutsioonina jälgib EKP, et pangandusjärelevalve lähtuks Euroopa eesmärkidest, ning:

 • määratleb igapäevase järelevalve ühised meetodid;
 • võtab ühtlustatud järelevalve- ja parandusmeetmeid;
 • tagab määruste ja järelevalvepoliitika järjepideva kohaldamise.

EKP tagab koostöös riiklike järelevalveasutustega Euroopa pangandusjärelevalve tõhususe ja järjepidevuse.

Mis pangandusjärelevalvega kaasneb?

EKP-l on järgmised volitused:

 • teostada järelevalvemenetlusi, kohapealseid kontrolle ja juurdlusi;
 • anda pankadele tegevuslube või neid kehtetuks tunnistada;
 • hinnata pankade oluliste osaluste omandamist ja võõrandamist;
 • tagada vastavus ELis kehtivatele usaldatavusnõuetele;
 • kehtestada pankadele finantsriskide maandamiseks rangemad kapitalinõuded.

Järelevalvetsükkel

Kelle üle järelevalvet teostatakse?

Otsese järelevalve alla kuuluvad pangad

EKP otsese järelevalve alla kuuluvad ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide 115 olulist panka. Nendele pankadele kuulub peaaegu 82% euroala pangandussektori varadest.

Pankade olulisus määratakse kindlaks mitme kriteeriumi alusel.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Oluliste pankade pideva järelevalvega tegelevad ühised järelevalverühmad. Igale olulisele pangale on määratud ühine järelevalverühm, kuhu kuuluvad EKP ja riikide järelevalveasutuste eksperdid.

Ühised järelevalverühmad

Kaudse järelevalve alla kuuluvad pangad

Pankasid, mida ei käsitleta olulistena, nimetatakse vähem olulisteks krediidiasustusteks. Nende üle teostavad järelevalvet riikide järelevalveasutused tihedas koostöös EKPga.

EKP võib alati otsustada võtta mõni neist pankadest oma otsese järelevalve alla, et tagada kõrgetasemeliste järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine.

Kes osalevad?

Kõik euroala riigid osalevad ühtses järelevalvemehhanismis automaatselt.

Euroalavälistel liikmesriikidel on võimalus osaleda vabatahtlikult. Selleks peavad nende riikide järelevalveasutused tegema tihedat koostööd EKPga.

EKP otsus tiheda koostöö kohta

Koostöö ühtses järelevalvemehhanismis mitteosalevate riikidega

Ühtses järelevalvemehhanismis mitteosalevad liikmesriigid, EKP ja asjaomaste riikide järelevalveasutused võivad sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumi, milles käsitletakse koostööviise järelevalveülesannete täitmisel.