Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Isikuandmete kaitse

EKP töötleb oma ülesannete täitmisel isikuandmeid kooskõlas ELi andmekaitseseadusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ).

Määrus (EL) 2018/1725

Veebilehel kättesaadavad isikuandmete kaitset käsitlevad dokumendid tutvustavad lähemalt, kuidas EKP töötleb isikuandmeid. Neis selgitatakse järgmist:

  • kes kontrollib ja töötleb andmeid;
  • miks ja millisel õiguslikul alusel isikuandmeid töödeldakse;
  • mis liiki isikuandmeid kogutakse;
  • kui kaua isikuandmeid säilitatakse;
  • kes on isikuandmete vastuvõtjad;
  • kuidas saab kasutada oma isikuandmete kaitsega seotud õigusi;
  • kuidas võtta küsimuste korral ühendust EKP andmekaitseametnikuga;
  • kuidas võtta kaebuse esitamiseks ühendust Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kui kasutaja leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi.

Isikuandmete kaitse põhimõtteid võidakse muuta, et võtta arvesse uusi õigusalaseid muutusi. Eespool olevas loetelus toodud dokumendid sisaldavad ajakohastatud teavet EKP andmetöötlustoimingute kohta.

Kontaktandmed

Täiendavad küsimused võib saata EKP andmekaitseametnikule meiliaadressil DPO@ecb.europa.eu.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine