Надзорът. Как работи?

Надзорът. Как работи? Този раздел дава по-задълбочена информация за европейския банков надзор и представя някои от лицата и дейностите в него.


Банковият съюз прави възможно последователното прилагане на правилата за банките в ЕС. Това допринася за осигуряване на устойчивост на банковата система. Нашата колежка Филипа обяснява основите на банковия съюз и как той дава на европейците възможност уверено да спестяват, харчат или заемат пари.

Публикувано на: 21 август 2020 г.


Като европейски банков надзорен орган ние проверяваме дали банките спазват правилата. Нашият колега Франсоа обяснява как това в крайна сметка е от полза за европейците, тъй като допринася за сигурността и стабилността на банките.

Публикувано на: 21 август 2020 г.


Всички се нуждаем от банките, например за да им поверим депозитите си, или за да ни заемат пари. Искаме те да са сигурни и стабилни. Банките трябва да поддържат достатъчно капитал, за да е сигурно, че ще могат да функционират и в благоприятни, и в неблагоприятни времена. Но какво представлява капиталът и как прави банките по-устойчиви?

Публикувано на: 23 май 2019 г.


Когато две банки обмислят сливане, ЕЦБ поддържа неутрална позиция и прави оценка на предложения проект чисто технически. Какво взема предвид? И как ролята ѝ зависи от формата на консолидация, която те избират? За да научите, прочетете нашата обяснителна статия.

Публикувано на: 5 април 2019 г.


Банките от еврозоната са по-устойчиви на финансови сътресения, показа проведеният под ръководството на Европейския банков орган стрес тест. Научете повече за използваните в теста сценарии, ролята на ЕЦБ и как надзорните органи ще използват резултатите при вземане на решения относно отделните банки.

Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
На всеки пет години се назначава нов председател на Надзорния съвет. За позицията се обявява конкурс, в който може да кандидатства всеки гражданин на ЕС със солиден опит в банковото дело и финансите. Научете кой участва в избора на крайния кандидат и какво е необходимо за назначението на тази длъжност.

Публикувано на: 17 юли 2018 г.


Why supervise commercial banks?

Като клиенти на търговските банки ние искаме те да са в добро състояние, за да имаме достъп до финансовите услуги, които предоставят. Освен това доброто състояние на банките осигурява стабилност на финансовата система.

Публикувано на: 30 април 2018 г.


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Тази страница е в процес на превод.

For many of us it’s now quite normal to pay for things using our smartphones. Our banks use innovative technology known as fintech to provide this kind of service. But what exactly is fintech and how can we be sure it’s safe?

Публикувано на: 27 март 2018 г.


ЕЦБ помага на банките в еврозоната да се справят с лошите кредити, т.е. кредити, които известно време не са били изплащани или които не е вероятно да бъдат изплатени. Научете защо лошите кредити са проблем и каква е ролята на ЕЦБ за разрешаването му.

Публикувано на: 7 февруари 2018 г.


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Като всеки друг бизнес, и банките могат да фалират. Все пак, тъй като те осигуряват важни за икономиката услуги и тъй като изпадането им в несъстоятелност може да навреди на други сектори на икономиката, за банковите фалити има специални правила.

Публикувано на: 14 юни 2017 г.


2017 stress test FAQ

Анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл ще изследва какво въздействие върху банките биха оказали хипотетични изменения на лихвените проценти. Научете повече за стрес теста и за това как той ще бъде използван в надзорния процес като цяло.

Публикувано на: 28 февруари 2017 г.


precautionary recapitalisation

ЕЦБ извършва преглед на използваните от банките вътрешни модели като част от дейността си по хармонизиране на надзорните практики и способстване за изграждането на здрава и устойчива банкова система. Научете повече за този проект, известен още като ЦПВМ.

Публикувано на: 15 февруари 2017 г.


предпазна рекапитализация

Научете какво означава една банка да получи средства за предпазна рекапитализация и каква роля играе ЕЦБ в процеса.

Публикувано на: 27 декември 2016 г.


Накратко за банковия надзор в ЕЦБ

ЕЦБ започна да упражнява надзор над банките в еврозоната преди две години – на 4 ноември 2014 г. Научете повече за целите и функциите на банковия надзор в ЕЦБ.

Публикувано на: 4 ноември 2016 г.


Необслужвани кредити

Смята се, че един кредит е необслужван, когато са налице признаци, че не е вероятно той да бъде изплатен, или са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски. Защо лошите кредити са проблем и каква е нашата роля като надзорен орган?

Публикувано на: 12 септември 2016 г.


Често задавани въпроси за стрес теста

Резултатите на банките от стрес теста през 2016 г. ще бъдат публикувани от Европейския банков орган на 29 юли 2016 г. Научете какви са последиците от тазгодишния стрес тест и как той допринася за по-широкообхватния процес на надзор.

Публикувано на: 26 юли 2016 г.


По-малко значими институции с висок приоритет

В свят на растяща глобализация е особено съществено банките, които имат дейност в повече от една държава, да бъдат под възможно най-ефикасен надзор. В това отношение важна роля изпълняват надзорните колегии.

Публикувано на: 14 юли 2016 г.


По-малко значими институции с висок приоритет

Надзорните органи редовно подлагат на оценка и измерване рисковете за всяка банка. Тази ключова дейност се нарича „процес по надзорен преглед и оценка“, или накратко ПНПО. Какво стои зад този термин и какво означава ПНПО за банките?

Публикувано на: 16 юни 2016 г.


По-малко значими институции с висок приоритет

Освен че упражняват надзор над най-големите банки в еврозоната, надзорниците в ЕЦБ наблюдават внимателно по-малки банки, класифицирани като „с висок приоритет“.

Публикувано на: 24 март 2016 г.


fab

Надзорниците оценяват дали членове на съвети на банки са „надеждни и пригодни“ да изпълняват задълженията си. С други думи, проверяваме тяхната репутация и оценяваме знанията, уменията и опита им за изпълняване на задълженията.

Публикувано на: 18 март 2016 г.


qh

Една от нашите задачи е оценката на планирани придобивания на „квалифицирани дялови участия“ в дадена банка. ЕЦБ взема такива решения като част от общите процедури, които се прилагат за всички банки в еврозоната.

Публикувано на: 18 март 2016 г.


AnaCredit е нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната. Името означава „аналитични набори от данни за кредити“ (analytical credit datasets).

Публикувано на: 11 ноември 2015 г.


“Whistleblowers“ act in the greater good

Сигнализирането за нередности е важен инструмент за разкриването на нарушения от страна на поднадзорните банки или на банковите надзорници. Граждани, които подозират, че е нарушено релевантното законодателство на ЕС, действат в обществен интерес, когато съобщават на ЕЦБ за тези нарушения.

Публикувано на: 8 септември 2015 г.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Данните са в основата на банковия надзор и един действително европейски подход към него е постижим само при наличието на съпоставима информация. В тази статия се описва хармонизираният подход на ЕЦБ към събирането на данни и се разглежда ролята на статистиката в текущия надзор.

Публикувано на: 19 май 2015 г.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Жан-Пол Редуен, председател на Административния съвет за преглед, отговаря на въпроси за специфичната му роля в новата епоха на банков надзор от страна на ЕЦБ.

Публикувано на: 25 март 2015 г.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ингрида Шимоните, заместник-председател на Lietuvos bankas

С приемането на еврото Литва се присъединява към единния надзорен механизъм от 1 януари 2015 г. Ингрида Шимоните, заместник-председател на Lietuvos bankas, става член на Надзорния съвет. В онлайн интервю тя говори за основните характеристики на литовския банков сектор и за предизвикателствата пред банковия надзор в ЕЦБ.

Публикувано на: 29 декември 2014 г.