Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Dohľad: kontext

Táto sekcia sa podrobnejšie venuje špecifickým témam európskeho bankového dohľadu a predstavuje niektorých ľudí a činnosti, ktoré sú jeho súčasťou.

Prečo by banky mali zohľadňovať klimatické zmeny?

Dátum zverejnenia: 10. septembra 2021

Klimatické a environmentálne riziká sú pre banky čoraz relevantnejšie. Prečítajte si, ako sa môžu extrémne poveternostné javy dotýkať bánk a čo môžu banky urobiť preto, aby mohli zohrávať dôležitú úlohu poskytovateľov úverov aj v budúcnosti a podieľať sa na prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Na čo by sa mali banky zamerať v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch?

Dátum zverejnenia: 15. júla 2021

Banky sa úspešne vyrovnali s prvým šokom spôsobeným pandémiou. Aké opatrenia by však mali prijať, keď kríza pominie?

Ako sa menia tradičné banky v reakcii na potreby ľudí?

Dátum zverejnenia: 15. júla 2021

Banky prechádzajú digitálnou transformáciou a pandémia koronavírusu tento proces urýchľuje.

Čo sú to interné modely?

Dátum zverejnenia: 6. apríla 2021

Banky musia mať dostatok kapitálu na krytie neočakávaných strát. Na výpočet potrebnej výšky kapitálu môžu používať interné modely. Prečítajte si, ako to funguje.

Čo sú to opravné položky a čo znamená krytie problémových úverov?

Dátum zverejnenia: 21. decembra 2020

Banky musia na krytie očakávaných strát z úverov účtovať opravné položky. Čo však opravné položky sú a čo znamená krytie problémových úverov? A ako sa zabezpečuje, aby banky tieto úvery riadne kryli?

Vznikajú v dôsledku opatrení zavádzaných na zmiernenie následkov pandémie zombie firmy?

Dátum zverejnenia: 14. decembra 2020

S cieľom pomôcť podnikom prekonať krízu spôsobenú koronavírusom ECB a vlády jednotlivých krajín zaviedli opatrenia, ktoré podporujú poskytovanie bankových úverov životaschopným podnikom. Udržiavajú však tieto opatrenia pri živote aj neživotaschopné firmy?

ECB vysvetľuje: banková únia

Dátum zverejnenia: 21. augusta 2020

Banková únia umožňuje jednotné uplatňovanie bankových predpisov EÚ. Pomáha tak zabezpečovať odolnosť bankového systému. Naša kolegyňa Filipa približuje základné prvky bankovej únie i to, ako Európanom umožňuje s dôverou sporiť, míňať a požičiavať si peniaze.

ECB vysvetľuje: európsky bankový dohľad

Dátum zverejnenia: 21. augusta 2020

Ako európsky orgán dohľadu kontrolujeme, či banky dodržiavajú platné predpisy. Náš kolega François vysvetľuje, ako táto činnosť svojím podielom na bezpečnosti a stabilite bánk v konečnom dôsledku prospieva všetkým občanom Európy.

Prečo musia banky držať kapitál?

Dátum zverejnenia: 23. mája 2019

Či už ide napríklad o správu vkladov alebo poskytovanie úverov, každý z nás sa spolieha na banky. Práve preto je nevyhnutné, aby boli bezpečné a schopné riadne fungovať. Aby banky mohli pokračovať v činnosti aj za nepriaznivých podmienok, musia disponovať dostatkom kapitálu. Ale čo je to vlastne kapitál a ako zvyšuje odolnosť bánk?

Aká je úloha ECB pri bankových fúziách a akvizíciách?

Dátum zverejnenia: 5. apríla 2019

Pri plánovanej fúzii dvoch bánk si ECB zachováva neutrálny postoj a projekt posudzuje výlučne po technickej stánke. Na čo sa pritom zameriava? A ako jej úloha závisí od zvolenej formy konsolidácie?

Čo bolo podstatou záťažového testu EÚ vroku 2018?

Dátum zverejnenia: 2. novembra 2018

Podľa výsledkov záťažového testu pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) sú banky v eurozóne odolnejšie voči finančným šokom. Zaujíma vás, aké scenáre vývoja boli pri testovaní použité, akú úlohu v ňom zohrala ECB a ako sa jeho výsledky premietnu do rozhodnutí orgánov dohľadu voči jednotlivým bankám?

Aký je postup vymenovania predsedu Rady pre dohľad?

Dátum zverejnenia: 17. júla 2018

Predseda Rady pre dohľad sa mení každých päť rokov. V rámci verejného výberového konania sa o obsadenie tejto funkcie môže uchádzať každý občan EÚ s požadovanou praxou v oblasti bankovníctva a financií. Zaujíma vás, kto rozhoduje o konečnom výbere a aké predpoklady musí kandidát splniť?

Prečo je potrebné dohliadať na komerčné banky?

Dátum zverejnenia: 30. apríla 2018

Pre nás ako klientov bánk je dôležité, aby boli komerčné banky zdravé a my sme tak mohli využívať finančné služby, ktoré poskytujú.  Banky musia zostať zdravé aj v záujme zachovania stability finančného systému.

Ako ECB dohliada na banky, ktoré využívajú finančné technológie?

Dátum zverejnenia: 27. marca 2018

Preklad tejto stránky sa práve pripravuje.

Pre mnohých z nás je už celkom bežné platiť za veci pomocou smartfónu. Banky na poskytovanie týchto inovatívnych služieb využívajú finančné technológie. Čo presne však finančné technológie znamenajú? A môžeme si byť istí ich bezpečnosťou?

Prečo je dôležité, aby banky znížili objem problémových úverov?

Dátum zverejnenia: 7. februára 2018

ECB podporuje banky, nad ktorými vykonáva dohľad, v riešení otázky problémových úverov, t. j. úverov, ktoré neboli istý čas splácané, alebo ktoré pravdepodobne nebudú splatené. V tomto videu sa dozviete, prečo sú nesplácané úvery problémom a akú úlohu v tejto oblasti zohráva ECB.

Čo to znamená, keď banka zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá?

Dátum zverejnenia: 14. júna 2017

Banky, podobne ako akýkoľvek iný podnik, môžu zlyhať. Keďže však poskytujú dôležité služby hospodárskym subjektom a ich zlyhanie by mohlo poškodiť ďalšie oblasti hospodárstva, v prípade ich zlyhania sa uplatňujú špecifické pravidlá.

Čo je to analýza citlivosti IRRBB?

Dátum zverejnenia: 28. februára 2017

ECB uskutočňuje analýzu citlivosti zameranú na úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB) s cieľom zistiť, aký by mali na banky vplyv hypotetické zmeny prostredia úrokových mier. Chcete sa o tomto hodnotení a o jeho úlohe v širšom procese dohľadu dozvedieť viac?

Čo znamená preventívna rekapitalizácia a ako funguje?

Dátum zverejnenia: 27. decembra 2016

Viete, čo preventívna kapitalizácia znamená pre banky a akú úlohu pri nej zohráva ECB?

Európsky bankový dohľad v skratke

Dátum zverejnenia: 4. novembra 2016

V rámci európskeho bankového dohľadu ECB zodpovedá za dohľad nad najväčšími bankami. Viete, aké sú ciele a funkcie európskeho bankového dohľadu?

Čo sú to problémové úvery?

Dátum zverejnenia: 12. septembra 2016

Úver sa považuje za „problémový“, keď existujú náznaky, že pravdepodobne nebude splatený, alebo keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní. Prečo sú nesplácané úvery problémom a aká je úloha ECB ako orgánu dohľadu?

Najčastejšie otázky o záťažovom teste EÚ v roku 2016

Dátum zverejnenia: 26. júla 2016

Výsledky tohtoročného záťažového testu bánk zverejní Európsky orgán pre bankovníctvo 29. júla 2016. Prečítajte si, na čo sa záťažový test tentoraz zameriava a akú úlohu plní v širšom procese dohľadu.

Čo sú to kolégiá dohľadu?

Dátum zverejnenia: 14. júla 2016

V čoraz viac globalizovanom svete je veľmi dôležité, aby banky pôsobiace vo viacerých krajinách podliehali čo najúčinnejšiemu dohľadu. Kolégiá dohľadu v tomto smere zohrávajú podstatnú úlohu.

Čo je to SREP?

Dátum zverejnenia: 16. júna 2016

Pracovníci dohľadu pravidelne hodnotia a merajú riziká v jednotlivých bankách. Táto dôležitá činnosť sa označuje ako postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Čo je jeho cieľom a čo znamená pre banky?

Čo znamenajú „menej významné inštitúcie s vysokou prioritou“?

Dátum zverejnenia: 24. marca 2016

Popri najväčších európskych bankách pracovníci dohľadu ECB podrobne monitorujú aj menšie banky, ktorým je priradená „vysoká priorita“.

Čo je účelom posudzovania odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti?

Dátum zverejnenia: 18. marca 2016

Pracovníci bankového dohľadu posudzujú „odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť“ členov predstavenstva bánk ako predpoklad riadneho výkonu ich funkcie. Inými slovami, preverujeme ich dobré meno, vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti, ktoré ich funkcia vyžaduje.

Čo znamená kvalifikovaná účasť?

Dátum zverejnenia: 18. marca 2016

Jednou z našich úloh je posudzovať návrhy na nadobudnutie „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB tieto rozhodnutia prijíma v rámci spoločných postupov, platných pre všetky banky podliehajúce európskemu bankovému dohľadu.

Čo je to AnaCredit?

Dátum zverejnenia: 11. novembra 2015

AnaCredit bude nová databáza s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Jej skratka znamená „analytická úverová databáza“.

Tí, ktorí upozorňujú na porušovanie pravidiel, konajú v mene väčšieho dobra

Dátum zverejnenia: 8. septembra 2015

Oznámenia o porušení predpisov, tzv. „whistleblowing“, predstavujú dôležitý nástroj na odhaľovanie prípadov porušenia pravidiel zo strany dohliadaných bánk alebo orgánov bankového dohľadu. Občania, ktorí majú podozrenie z porušovania príslušných právnych predpisov EÚ a oznámia ich ECB, konajú vo verejnom záujme.

Štatistika dohľadu

Dátum zverejnenia: 19. mája 2015

Údaje sú základom bankového dohľadu. Skutočne európsky prístup k dohľadu je možné zabezpečiť len pomocou porovnateľných informácií. Tento článok opisuje harmonizovaný postup ECB pri zbere údajov a približuje úlohu štatistiky v každodennom dohľade.

Ako funguje administratívny revízny výbor

Dátum zverejnenia: 25. marca 2015

Jean-Paul Redouin, predseda administratívneho revízneho výboru (Administrative Board of Review – ABoR), odpovedá na otázky týkajúce sa špecifickej úlohy výboru v novej ére bankového dohľadu ECB.

Litva: Dôležitosť vysokých štandardov dohľadu

Dátum zverejnenia: 29. decembra 2014

Prijatím eura sa Litva 1. januára 2015 zapojí do jednotného mechanizmu dohľadu. Ingrida Šimonytėová, viceguvernérka Lietuvos bankas, sa stane členkou Rady pre dohľad. V tomto rozhovore približuje hlavné špecifiká litovského bankového sektora a výzvy, ktorým čelí bankový dohľad ECB.

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing