Menu

Dohľad: kontext

Táto sekcia sa podrobnejšie venuje špecifickým témam európskeho bankového dohľadu a predstavuje niektorých ľudí a činnosti, ktoré sú jeho súčasťou.

Klimatické a environmentálne riziká sú pre banky čoraz relevantnejšie. Prečítajte si, ako sa môžu extrémne poveternostné javy dotýkať bánk a čo môžu banky urobiť preto, aby mohli zohrávať dôležitú úlohu poskytovateľov úverov aj v budúcnosti a podieľať sa na prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Dátum zverejnenia: 10. septembra 2021


Banky sa úspešne vyrovnali s prvým šokom spôsobeným pandémiou. Aké opatrenia by však mali prijať, keď kríza pominie?

Dátum zverejnenia: 15. júla 2021


Banky prechádzajú digitálnou transformáciou a pandémia koronavírusu tento proces urýchľuje.

Dátum zverejnenia: 15. júla 2021


Banky musia mať dostatok kapitálu na krytie neočakávaných strát. Na výpočet potrebnej výšky kapitálu môžu používať interné modely. Prečítajte si, ako to funguje.

Dátum zverejnenia: 6. apríla 2021


Banky musia na krytie očakávaných strát z úverov účtovať opravné položky. Čo však opravné položky sú a čo znamená krytie problémových úverov? A ako sa zabezpečuje, aby banky tieto úvery riadne kryli?

Dátum zverejnenia: 21. decembra 2020


S cieľom pomôcť podnikom prekonať krízu spôsobenú koronavírusom ECB a vlády jednotlivých krajín zaviedli opatrenia, ktoré podporujú poskytovanie bankových úverov životaschopným podnikom. Udržiavajú však tieto opatrenia pri živote aj neživotaschopné firmy?

Dátum zverejnenia: 14. decembra 2020


Banková únia umožňuje jednotné uplatňovanie bankových predpisov EÚ. Pomáha tak zabezpečovať odolnosť bankového systému. Naša kolegyňa Filipa približuje základné prvky bankovej únie i to, ako Európanom umožňuje s dôverou sporiť, míňať a požičiavať si peniaze.

Dátum zverejnenia: 21. augusta 2020


Ako európsky orgán dohľadu kontrolujeme, či banky dodržiavajú platné predpisy. Náš kolega François vysvetľuje, ako táto činnosť svojím podielom na bezpečnosti a stabilite bánk v konečnom dôsledku prospieva všetkým občanom Európy.

Dátum zverejnenia: 21. augusta 2020


Či už ide napríklad o správu vkladov alebo poskytovanie úverov, každý z nás sa spolieha na banky. Práve preto je nevyhnutné, aby boli bezpečné a schopné riadne fungovať. Aby banky mohli pokračovať v činnosti aj za nepriaznivých podmienok, musia disponovať dostatkom kapitálu. Ale čo je to vlastne kapitál a ako zvyšuje odolnosť bánk?

Dátum zverejnenia: 23. mája 2019


Pri plánovanej fúzii dvoch bánk si ECB zachováva neutrálny postoj a projekt posudzuje výlučne po technickej stánke. Na čo sa pritom zameriava? A ako jej úloha závisí od zvolenej formy konsolidácie?

Dátum zverejnenia: 5. apríla 2019


Podľa výsledkov záťažového testu pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) sú banky v eurozóne odolnejšie voči finančným šokom. Zaujíma vás, aké scenáre vývoja boli pri testovaní použité, akú úlohu v ňom zohrala ECB a ako sa jeho výsledky premietnu do rozhodnutí orgánov dohľadu voči jednotlivým bankám?

Dátum zverejnenia: 2. novembra 2018
Predseda Rady pre dohľad sa mení každých päť rokov. V rámci verejného výberového konania sa o obsadenie tejto funkcie môže uchádzať každý občan EÚ s požadovanou praxou v oblasti bankovníctva a financií. Zaujíma vás, kto rozhoduje o konečnom výbere a aké predpoklady musí kandidát splniť?

Dátum zverejnenia: 17. júla 2018


Why supervise commercial banks?

Pre nás ako klientov bánk je dôležité, aby boli komerčné banky zdravé a my sme tak mohli využívať finančné služby, ktoré poskytujú.  Banky musia zostať zdravé aj v záujme zachovania stability finančného systému.

Dátum zverejnenia: 30. apríla 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Preklad tejto stránky sa práve pripravuje.

Pre mnohých z nás je už celkom bežné platiť za veci pomocou smartfónu. Banky na poskytovanie týchto inovatívnych služieb využívajú finančné technológie. Čo presne však finančné technológie znamenajú? A môžeme si byť istí ich bezpečnosťou?

Dátum zverejnenia: 27. marca 2018


ECB podporuje banky, nad ktorými vykonáva dohľad, v riešení otázky problémových úverov, t. j. úverov, ktoré neboli istý čas splácané, alebo ktoré pravdepodobne nebudú splatené. V tomto videu sa dozviete, prečo sú nesplácané úvery problémom a akú úlohu v tejto oblasti zohráva ECB.

Dátum zverejnenia: 7. februára 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banky, podobne ako akýkoľvek iný podnik, môžu zlyhať. Keďže však poskytujú dôležité služby hospodárskym subjektom a ich zlyhanie by mohlo poškodiť ďalšie oblasti hospodárstva, v prípade ich zlyhania sa uplatňujú špecifické pravidlá.

Dátum zverejnenia: 14. júna 2017


2017 stress test FAQ

ECB uskutočňuje analýzu citlivosti zameranú na úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB) s cieľom zistiť, aký by mali na banky vplyv hypotetické zmeny prostredia úrokových mier. Chcete sa o tomto hodnotení a o jeho úlohe v širšom procese dohľadu dozvedieť viac?

Dátum zverejnenia: 28. februára 2017Preventívna rekapitalizácia

Viete, čo preventívna kapitalizácia znamená pre banky a akú úlohu pri nej zohráva ECB?

Dátum zverejnenia: 27. decembra 2016Bankový dohľad ECB v skratke

V rámci európskeho bankového dohľadu ECB zodpovedá za dohľad nad najväčšími bankami. Viete, aké sú ciele a funkcie európskeho bankového dohľadu?

Dátum zverejnenia: 4. novembra 2016Nesplácané úvery

Úver sa považuje za „problémový“, keď existujú náznaky, že pravdepodobne nebude splatený, alebo keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní. Prečo sú nesplácané úvery problémom a aká je úloha ECB ako orgánu dohľadu?

Dátum zverejnenia: 12. septembra 2016Najčastejšie otázky o záťažovom teste

Výsledky tohtoročného záťažového testu bánk zverejní Európsky orgán pre bankovníctvo 29. júla 2016. Prečítajte si, na čo sa záťažový test tentoraz zameriava a akú úlohu plní v širšom procese dohľadu.

Dátum zverejnenia: 26. júla 2016Menej významné inštitúcie s vysokou prioritou

V čoraz viac globalizovanom svete je veľmi dôležité, aby banky pôsobiace vo viacerých krajinách podliehali čo najúčinnejšiemu dohľadu. Kolégiá dohľadu v tomto smere zohrávajú podstatnú úlohu.

Dátum zverejnenia: 14. júla 2016Menej významné inštitúcie s vysokou prioritou

Pracovníci dohľadu pravidelne hodnotia a merajú riziká v jednotlivých bankách. Táto dôležitá činnosť sa označuje ako postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Čo je jeho cieľom a čo znamená pre banky?

Dátum zverejnenia: 16. júna 2016
Popri najväčších európskych bankách pracovníci dohľadu ECB podrobne monitorujú aj menšie banky, ktorým je priradená „vysoká priorita“.

Dátum zverejnenia: 24. marca 2016fab

Pracovníci bankového dohľadu posudzujú „odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť“ členov predstavenstva bánk ako predpoklad riadneho výkonu ich funkcie. Inými slovami, preverujeme ich dobré meno, vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti, ktoré ich funkcia vyžaduje.

Dátum zverejnenia: 18. marca 2016qh

Jednou z našich úloh je posudzovať návrhy na nadobudnutie „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB tieto rozhodnutia prijíma v rámci spoločných postupov, platných pre všetky banky podliehajúce európskemu bankovému dohľadu.

Dátum zverejnenia: 18. marca 2016


AnaCredit bude nová databáza s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Jej skratka znamená „analytická úverová databáza“.

Dátum zverejnenia: 11. novembra 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Oznámenia o porušení predpisov, tzv. „whistleblowing“, predstavujú dôležitý nástroj na odhaľovanie prípadov porušenia pravidiel zo strany dohliadaných bánk alebo orgánov bankového dohľadu. Občania, ktorí majú podozrenie z porušovania príslušných právnych predpisov EÚ a oznámia ich ECB, konajú vo verejnom záujme.

Dátum zverejnenia: 8. septembra 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Údaje sú základom bankového dohľadu. Skutočne európsky prístup k dohľadu je možné zabezpečiť len pomocou porovnateľných informácií. Tento článok opisuje harmonizovaný postup ECB pri zbere údajov a približuje úlohu štatistiky v každodennom dohľade.

Dátum zverejnenia: 19. mája 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, predseda administratívneho revízneho výboru (Administrative Board of Review – ABoR), odpovedá na otázky týkajúce sa špecifickej úlohy výboru v novej ére bankového dohľadu ECB.

Dátum zverejnenia: 25. marca 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytėová, viceguvernérka Lietuvos bankas

Prijatím eura sa Litva 1. januára 2015 zapojí do jednotného mechanizmu dohľadu. Ingrida Šimonytėová, viceguvernérka Lietuvos bankas, sa stane členkou Rady pre dohľad. V tomto rozhovore približuje hlavné špecifiká litovského bankového sektora a výzvy, ktorým čelí bankový dohľad ECB.

Dátum zverejnenia: 29. decembra 2014