Menu

Järelevalveveerg

Järelevalveveerus käsitletakse Euroopa pangandusjärelevalvega seotud teemasid ja tegevusvaldkondi ning tutvustatakse selles osalevaid isikuid.

Kliima- ja keskkonnariskid muutuvad pankade jaoks üha olulisemaks. Vaata lähemalt, kuidas äärmuslikud ilmastikunähtused võivad panku mõjutada ning mida pangad saavad teha, et jääda ka edaspidi olulisteks laenuandjateks ja anda oma panus üleminekul süsinikuvaesele majandusele.

Avaldamiskuupäev: 10. september 2021


Pangad on pandeemiast tingitud esimese šokiga hästi toime tulnud, aga milliseid meetmeid peaksid nad võtma pärast tavaolukorra taastumist?

Avaldamiskuupäev: 15. juuli 2021


Pankades toimuvad ulatuslikud digitaalse ümberkujundamise protsessid ning koroonaviiruse pandeemia on neid veelgi kiirendanud.

Avaldamiskuupäev: 15. juuli 2021


Pangad peavad hoidma ettenägematute kahjude katteks piisavalt kapitali. Kapitalivajaduse kindlaksmääramiseks saavad nad kasutada sisemudeleid. Artiklis tutvustatakse seda teemat lähemalt.

Avaldamiskuupäev: 6. aprill 2021


Pangad peavad moodustama eraldised oodatava laenukahjumi katteks. Mida need endast kujutavad ja mida tähendab viivislaenude kaetus eraldistega? Kuidas tagatakse, et pankade antavad laenud on nõuetekohaselt kaetud? 

Avaldamiskuupäev: 21. detsember 2020


Selleks et aidata ettevõtetel toime tulla koroonaviiruse levikust tingitud kriisiga, on EKP ja riikide valitsused võtnud meetmeid, et soodustada pankade laenuandmist elujõulistele ettevõtetele. Kuid kas leevendusmeetmed aitavad ühtlasi elus hoida mitteelujõulisi ettevõtteid?

Avaldamiskuupäev: 14. detsember2020


Pangandusliit võimaldab ELi panganduseeskirju järjekindlalt kohaldada. See aitab tagada pangandussüsteemi vastupidavuse. EKP ekspert Filipa annab ülevaate pangandusliidu alustest ning sellest, kuidas on seeläbi kogu Euroopas inimestele tagatud kindlustunne säästude kogumisel, kulutuste tegemisel ja laenude võtmisel.

Avaldamiskuupäev: 21. august 2020


EKP kui Euroopa pangandusjärelevalve asutus kontrollib, kas pangad järgivad kehtivaid eeskirju. EKP eksprt François selgitab, kuidas see tegevus teenib Euroopa riikide elanike huve, tagades pankade turvalisuse ja elujõulisuse.

Avaldamiskuupäev: 21. august 2020


Pangad pakuvad inimestele hoiustamis- ja laenuteenuseid, seepärast on oluline, et nende seisund oleks turvaline ja nad oleksid elujõulised. Pangad peavad hoidma piisavalt kapitali, et suuta tegutseda nii heades kui ka kehvemates tingimustes. Mida aga kujutab endast kapital ja kuidas aitab see tagada panga elujõulisust? 

Avaldamiskuupäev: 23. mai 2019


Kahe panga ühinemiskavatsuse korral säilitab EKP neutraalse hoiaku ja hindab esitatud projekti üksnes tehnilistest aspektidest. Mis need on ja kuidas sõltub EKP roll kavandatava konsolideerimise vormist? Artiklis tutvustatakse neid teemasid lähemalt.

Avaldamiskuupäev: 5. aprill 2019


Euroopa Pangandusjärelevalve korraldatud stressitestist ilmneb, et euroala pangad on nüüd finantsšokkide suhtes vastupidavamad. Milliseid stsenaariume testis kasutati, milline roll on EKP-l ja kuidas järelevalveasutused kasutavad testi tulemusi üksikute pankade kohta otsuste tegemisel?

Avaldamiskuupäev: 2. november 2018
Järelevalvenõukogu esimees nimetatakse ametisse viieks aastaks. Esimehe ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss ning kandideerida võivad kõik ELi kodanikud, kellel on laialdased kogemused panganduses ja finantsvaldkonnas. Videoklipp annab ülevaate sellest, kuidas edukas kandidaat välja valitakse ja millistele nõuetele ta peab vastama. 

Avaldamiskuupäev: 17. juuli 2018


Why supervise commercial banks?

Pangaklientide jaoks on tähtis kommertspankade usaldusväärsus ja toimekindlus, et tagada vajalike finantsteenuste kättesaadavus.  Pankade hea finantsseis on aga oluline ka selleks, et säilitada finantssüsteemi stabiilsus.

Avaldamiskuupäev: 30. aprill 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Eestikeelne lehekülg on praegu tõlkimisel.

Nutiseadmete kasutamine maksete tegemisel on nüüdseks muutunud paljude tarbijate jaoks harjumuspäraseks. Selle teenuse pakkumiseks kasutavad pangad uuenduslikku finantstehnoloogiat. Mida see endast täpsemalt kujutab ja kuidas saame olla kindlad, et see on turvaline?

Avaldamiskuupäev: 27. märts 2018


EKP aitab enda järelevalve alla kuuluvatel pankadel tegeleda halbade laenudega, st laenudega, mida ei ole tagasi makstud teatud aja vältel või mille tagasimaksmine ei ole tõenäoline.  Miks on halvad laenud probleemsed ja milliseid meetmeid võtab EKP?

Avaldamiskuupäev: 7. veebruar 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Pangad, nagu ka muud ettevõtted, võivad jääda maksejõuetuks. Kuna aga pangad pakuvad majandusele olulisi teenuseid ning nende võimalik maksejõuetus võib kahjustada ka majanduse muid aspekte, reguleerivad neid küsimusi erieeskirjad. 

Avaldamiskuupäev: 14. juuni 2017


2017 stress test FAQ

EKP teostab pangaportfellide intressiriski tundlikkusanalüüsi, et saada teavet selle kohta, kuidas hüpoteetilised muutused intressimäärades mõjutavad panku. Mida tundlikkusanalüüs hõlmab ja milline on selle roll üldises järelevalveprotsessis?

Avaldamiskuupäev: 28. veebruar 2017ennetav rekapitaliseerimine

Artiklis selgitatakse, mida tähendab ennetav rekapitaliseerimine pankade jaoks ja millist rolli mängib selles Euroopa Keskpank.

Avaldamiskuupäev: 27. detsember 2016Lühidalt EKP pangandusjärelevalvest

Euroopa pangandusjärelevalves vastutab EKP suurimate pankade järelevalve eest. Mis on Euroopa pangandusjärelevalve eesmärgid ja funktsioonid?

Avaldamiskuupäev: 4. november 2016Viivislaenud

Laen liigitatakse viivislaenuks, kui on tõendeid selle kohta, et laenu tagasimaksmine on ebatõenäoline, või kui laenusaajalt saadavad lepingujärgsed tagasimaksed hilinevad rohkem kui 90 päeva. Miks on viivislaenud probleemsed ja milline on järelevalveasutuste roll?

Avaldamiskuupäev: 12. september 2016Korduma kippuvad küsimused stressitesti kohta

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldab pankade 2016. aasta stressitesti tulemused 29. juulil 2016. Mida 2016. aasta stressitest hõlmab ja milline on selle roll üldises järelevalveprotsessis?

Avaldamiskuupäev: 26. juuli 2016Kõrge prioriteediga vähem olulised krediidiasutused

Üha globaalsemaks muutuvas maailmas on väga tähtis, et järelevalve mitmes riigis tegutsevate pankade üle oleks võimalikult tõhus. Järelevalvekolleegiumidel on selles oluline roll.

Avaldamiskuupäev: 14. juuli 2016Kõrge prioriteediga vähem olulised krediidiasutused

Järelevalveasutused hindavad ja mõõdavad korrapäraselt iga pangaga seotud riske. See tegevus ongi järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess ehk lühidalt SREP (ingl Supervisory Review and Evaluation Process). Mida see endast täpsemalt kujutab ja mida toob see kaasa pankadele?

Avaldamiskuupäev: 16. juuni 2016
Euroopa suurimate pankade järelevalve kõrval jälgib EKP ka väiksemaid panku, mis on liigitatud eriti prioriteetseks.

Avaldamiskuupäev: 24. märts 2016fab

Järelevalveasutused hindavad pankade juhatuse liikmete ametialast sobivust ja nõuetekohasust. See tähendab, et hinnatakse nende mainet ning ametialaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi.

Avaldamiskuupäev: 18. märts 2016qh

Üks meie ülesandeid on anda hinnang pangas olulise osaluse kavandatavale omandamisele. EKP teeb neid otsuseid ühiste menetluste raames, mida kohaldatakse kõigi Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvate pankade suhtes.

Avaldamiskuupäev: 18. märts 2016


AnaCredit on uus andmekogum, mis annab üksikasjalikku teavet pangalaenude kohta euroalal. Nimi „AnaCredit” tähistab analüütilisi krediidiandmekogusid.

Avaldamiskuupäev: 11. november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Rikkumisest teatajatelt saadav teave aitab tuvastada nii järelevalvealuste pankade kui ka järelevalveasutuste enda toime pandavaid rikkumisi. Kodanikud, kes kahtlustavad asjaomaste ELi õigusaktide rikkumist ja teatavad sellest EKP-le, tegutsevad üldsuse huvides.

Avaldamiskuupäev: 8. september 2015


Andmed on pangandusjärelevalve tuumaks. Tõeliselt ühtse Euroopa järelevalve saavutamiseks on vaja võrreldavaid andmeid. Artiklis antakse ülevaade EKP kasutatavatest ühtlustatud andmekogumismeetoditest ja vaadeldakse statistika tähtsust igapäevases järelevalvetegevuses.

Avaldamiskuupäev: 19. mai 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Vaidlustusnõukogu esimees Jean-Paul Redouin vastab küsimustele, mis on seotud vaidlustusnõukogu eriomase rolliga uuel EKP pangandusjärelevalve ajastul.

Avaldamiskuupäev: 25. märts 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, Leedu keskpanga asepresident

Euro kasutuselevõtu järel ühineb Leedu 1. jaanuaril 2015 ka ühtse järelevalvemehhanismiga. Leedu keskpanga asepresident Ingrida Šimonytė saab järelevalvenõukogu liikmeks. Pangandusjärelevalve veebilehele antud intervjuus räägib ta Leedu pangandussektori põhijoontest ja EKP pangandusjärelevalve ees seisvatest ülesannetest.

Avaldamiskuupäev: 29. detsember 2014