Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорна статистика

19/05/2015

Във всички аспекти на своята ежедневна работа надзорните органи разчитат на статистическа информация. Въз основа на точни надзорни данни те създават рискови профили, анализират ликвидността на банките и в крайна сметка оценяват дали банките спазват правните изисквания.

„Надзорните данни разкриват много за състоянието на отделните банки и на сектора като цяло. Те стоят в основата на всяко надзорно решение.“

(Джанкарло Пелицари, ръководител на отдел „Надзорна статистика“)

Общ подход за събиране на данни

В цифри
129 значими банкови групи
около 1100 значими банки
около 3500 по-малко значими банки
24 000 отчета, обработвани всяко тримесечие
(Последна актуализация: 30 декември 2015 г.)

Данните са в основата на банковия надзор и един действително европейски подход към него е постижим само при наличието на съпоставима информация.

Въпреки че по-рано регулаторните органи на ЕС бяха очертали европейска рамка за изискванията за данни, определяща какви данни и колко често трябва да бъдат предоставяни от банките, всяка държава можеше да прилага разпоредбите по различен начин.

Сега със създаването на единния надзорен механизъм (ЕНМ) ЕЦБ и националните надзорни органи разработиха общ подход за събиране на данни от европейския банков сектор. Рамките за отчетност са разработени от Европейския банков орган (ЕБО).

Ползата от съпоставимите данни е голяма: сравнявайки отделна институция със сходни на нея институции и с банковия сектор като цяло, те изтъкват тенденции и разкриват проблеми в отделните институции. Събираните от ЕЦБ отчети показват например доколко е устойчив бизнес моделът на дадена банка и характера на рисковете, на които са изложени банките. Накратко, те помагат на ЕЦБ да прецени къде да задълбочи усилията си в рамките на текущия надзор.

Какво означава това за банките?

„Хармонизираното събиране на данни не само гарантира ефективна обработка на данните, но и намалява административната тежест за банките.“

(Хуан Алберто Санчес, ръководител на секция „Управление на надзорни данни“)

Новата система за отчетност на статистически данни означава промяна за всички поднадзорни банки. Всички 4600 значими и по-малко значими банки трябва да предоставят информация за едни и същи основни показатели и да следват наскоро хармонизирани насоки за отчетност. За по-малко от година различните подходи на 19 национални надзорни органа бяха приведени към един хармонизиран метод за събиране и съгласуване на повече от 24 000 отчета всяко тримесечие.

Това благоприятства особено банковите групи, извършващи дейност и извън своята държава по произход, които преди е трябвало да съблюдават различни национални подходи и да поемат допълнителна административна тежест. Изискванията за отчетност на банките, а именно какви данни трябва да предоставят институциите, се определят от техническите стандарти на ЕБО и се допълват с решение на ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ относно надзорната отчетност

От необработени данни до основни показатели

Събирането на данните в рамките на ЕНМ следва „поетапен подход“: банките предоставят своите данни на националните надзорни органи, които от своя страна ги предоставят на ЕЦБ.

Статистическият екип – съставен от математици, статистици, счетоводители, специалисти в областта на информационните технологии и специалисти в областта на надзора – успешно създаде нови вътрешни бази данни, изгради работни процеси и изведе основни показатели. Данните трябва да бъдат обработвани колкото се може по-бързо и точно, така че ефективността е от решаващо значение. На различни етапи има вградени проверки на качеството, тъй като високото качество на данните е основата за високо качество на надзора.

Екипът приема и съхранява данните от всички поднадзорни банки, като работи в тясно сътрудничество със съответните служители в националните надзорни органи. След това разпространява данните до надзорните органи, които от качеството на отчетите могат да добият полезна информация за вътрешните процеси и вътрешния контрол на банката.

„Отнасяме се много сериозно към качеството на данните. Последователните и съпоставими набори от данни позволяват централизирана оценка на риска, което гарантира високо качество на надзора.“

(Патрик Хоган, ръководител на секция „Услуги по надзорни данни“)

Регулаторна рамка

ДКИ / РКИ

Директивата за капиталовите изисквания (ДКИV) и Регламентът за капиталовите изисквания (РКИ), в сила от март 2014 г., определят какви данни трябва да отчитат банките пред надзорния орган, както и колко често. Тази рамка за изискванията за надзорна отчетност се допълва от така наречените технически стандарти и насоки, издадени от Европейския банков орган (ЕБО).

ЕБО: Надзорна отчетност Директива за капиталовите изисквания Регламент за капиталовите изисквания
Финансово отчитане (FINREP)

Финансовото отчитане е част от техническите стандарти за изпълнение на ЕБО за изменение на Регламента за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Европейската комисия, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на предоставянето на информация от институциите. Банките, спрямо които се прилагат международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), вече използват образците за финансово отчитане, за да предоставят финансова информация в хармонизиран формат на консолидирана основа. Регламент (ЕС) 2015/534 на ЕЦБ от 17 март 2015 г. разширява обхвата на това изискване до банките от ЕНМ, предоставящи финансова информация на подконсолидирана или индивидуална основа съгласно МСФО и национални общоприети счетоводни принципи.

ЕБО: Надзорна отчетност
Общо отчитане (COREP)

Общото отчитане също е част от техническите стандарти за изпълнение на ЕБО за изменение на Регламента за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Европейската комисия, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на предоставянето на информация от институциите. Общото отчитане се използва за събиране в хармонизиран формат на данни по Стълб I и на информация за ликвидността, задлъжнялостта и големите експозиции от банките. Образците обхващат отчети на консолидирана и на индивидуална основа.

ЕБО: Надзорна отчетност
Подайте сигнал