Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват провизиите и покритието на необслужваните кредити (НОК)?

21 декември 2020 г.

Когато отпускат кредити на клиентите си, банките винаги се излагат на кредитен риск. Това е рискът кредитополучателят да не изплати заема си. Когато това се случи, кредитът се нарича необслужван. Даден кредит става необслужван, когато банката сметне, че е вероятно кредитополучателят да не го изплати или когато плащане се забави с 90 дни.

Необслужваните кредити (НОК) намаляват приходите на банките и причиняват загуби, а това вреди на стабилността им. Банките с високо равнище на необслужвани кредити не могат да предоставят заеми на домакинствата и предприятията. Това вреди на икономиката като цяло.

Защита срещу загуби: провизии и покритие

Всяка банка трябва да бъде подготвена да понесе загуба по кредитите си. За да неутрализира този кредитен риск, тя оценява очакваната бъдеща загуба по кредита и осчетоводява съответни провизии. Това означава, че банката признава предварително загуба по кредита. Банките използват своя капитал, за да поемат загубите: осчетоводявайки провизии, те поемат загубите и съответно намаляват капитала си с размера на средствата, които няма да могат да съберат от клиентите.

Не е нужно банките да заделят провизии за пълния размер на необслужваните кредити, защото все пак е възможно да получат известно изплащане от клиентите. Възможно е също да могат да си върнат част от размера на кредита, продавайки активи или имущество, което клиентът е предоставил като обезпечение. Трябва да се покрие само очакваната нетна загуба. Частта на необслужваните кредити, покрита с провизии, се нарича покритие на НОК на банката. Тя показва до каква степен банката вече е признала очакваните загуби от необслужвани кредити.

Как една банка заделя провизии?

Ето един пример. Банката има необслужвани кредити на стойност 100 евро, а очаква нетната загуба по тях да бъде 40 евро. Тя покрива загубата, като осчетоводява провизии в размер на 40 евро, следователно нейният коефициент на покритие на НОК е 40%.

Осигуряване на достатъчни провизии: минимален коефициент на покритие

За да е сигурно, че банките са заделили достатъчно провизии, в правото на ЕС е определен минимален коефициент на покритие, който банките са задължени да поддържат. Ако дадена банка не е заделила достатъчно провизии, за да покрие необслужваните си кредити, тя трябва да коригира недостига, като приспадне липсващата сума от капитала си. Потенциално това може да доведе до проблеми за банката, ако тя не разполага с достатъчно капиталови буфери в добавка към минималните изисквания, така че да функционира сигурно.

Осигуряване на своевременно покритие: календар на провизиите

Банките не бива да отлагат прекалено формирането на провизии за необслужваните кредити. Въведени са много инструменти и механизми, които да гарантират, че провизиите на банките срещу загуби са не само достатъчни по размер, но и своевременни. Един от тях е предварително определен календар на провизиите, който служи като предпазен механизъм срещу недостатъчно покритие на НОК.

Как се случва това на практика? Календарът определя изискваното равнище на покритие в различни моменти, като се започне от датата, на която кредитът стане необслужван. Колкото по-дълго е необслужван един кредит, толкова по-малко вероятно е да стане отново обслужван и толкова по-големи трябва да бъдат провизиите. Ето защо изискваното покритие постепенно нараства, докато достигне 100%.

Изискваният график зависи от това дали кредитът е обезпечен (иначе казано, дали е покрит с обезпечение или имущество). Ако не е обезпечен, банката трябва да го покрие изцяло най-късно до три години. Обезпечените кредити трябва да бъдат напълно покрити в срок от седем до девет години.

Предпазният механизъм за формиране на провизии срещу загуби допринася за това да се осигури добра подготовка на банките за кредитни загуби. Но той се прилага само към кредити, които банките вече са класифицирали като необслужвани. Затова те трябва да следят внимателно кредитите, които са отпуснали, бързо да идентифицират онези, които са изложени на риск да станат необслужвани, и да ги класифицират съответно.

Допълнителна информация

Изискването за покритие в законодателството на ЕС („предпазен механизъм по Стълб I“) е задължителен за всички банки в Европейския съюз. Прилага се към кредити, отпуснати след 26 април 2019 г. Кредитите, отпуснати преди тази дата, са предмет на необвързващи очаквания на банковия надзор в ЕЦБ („очаквания по Стълб II“), следващи сходна логика. За повече подробности за взаимодействието между задължителните изисквания и незадължителните надзорни очаквания вижте съобщението от август 2019 г. относно надзорните очаквания за покритие.

Съобщение относно надзорните очаквания за покритие на НОЕ
Подайте сигнал