Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява предпазната рекапитализация и как функционира тя?

27 декември 2016 г. (updated 2 May 2018)

Какво представлява предпазната рекапитализация?

Предпазната рекапитализация представлява вливане на собствен капитал в платежоспособна банка от страна на държавата, когато е необходимо да се преодолеят сериозни сътресения в икономиката на държава членка и да се запази финансовата стабилност. Тя е извънредна мярка, която зависи от окончателно одобрение съгласно рамката на Европейския съюз за държавна помощ и не е предпоставка за започване на преструктуриране на банката.

Каква е ролята на ЕЦБ в предпазната рекапитализация?

Мерките за предпазна рекапитализация се прилагат единствено към платежоспособни банки. В рамките на процеса по предпазна рекапитализация от ЕЦБ, в нейното качество на компетентния орган за значимите банки, се изисква да потвърди платежоспособността на банките, които са под нейния пряк надзор.

Освен това предпазната рекапитализация се ограничава до вливане на капитал, необходим за преодоляване на капиталов недостиг по неблагоприятния сценарий на стрес тест. От ЕЦБ се изисква да потвърди, че банката има капиталов недостиг и да определи размера му – по неблагоприятния сценарий на най-релевантния процес по надзорен преглед и оценка при стрес тест на Европейския банков орган, както и че банката няма недостиг по базовия сценарий в конкретния случай.

Как една банка може да получи средства за предпазна рекапитализация?

Банката кандидатства пред държавните органи за предпазна рекапитализация.

ЕЦБ като компетентен орган бива информирана и приканена да потвърди, че банката е платежоспособна. От ЕЦБ също така се изисква да определи размера на капиталовия недостиг при неблагоприятния сценарий на съответния стрес тест.

След като бъде получено потвърждението, органите могат да продължат процеса по предпазна рекапитализация. Мерките за предпазна рекапитализация зависят от окончателното одобрение на Европейската комисия (Генерална дирекция „Конкуренция“) съгласно правилата за държавна помощ.

Подайте сигнал