Valvontapalsta

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin EU:n pankkivalvontamekanismin tehtäviin ja toimijoihin.


Vuonna 2012 luodun pankkiunionin ansiosta EU:n pankkilainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti. Pankkiunioni myös lisää pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä. Videolla Filipa EKP:stä kertoo lyhyesti, miksi pankkiunioni luotiin ja miten se varmistaa, että kansalaiset voivat turvallisin mielin säästää, sijoittaa ja lainata rahaa.

Julkaistu 21.8.2020


EKP valvoo yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa euroalueen pankkeja. Pankkivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankit noudattavat säännöksiä ja ovat vakavaraisia. Videolla François EKP:stä kertoo tarkemmin pankkivalvonnan tehtävistä.

Julkaistu 21.8.2020


Pankkien on oltava vakavaraisia. Niillä on siis oltava riittävästi pääomaa, jotta asiakkaiden talletukset pysyvät turvassa ja pankki pystyy varmasti jatkamaan toimintaansa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Mutta mitä pankkien pääoma on, ja miten se auttaa turvaamaan pankin toimintakyvyn?

Julkaistu 23.5.2019


Kun kaksi pankkia on aikeissa sulautua, EKP tarkastelee hanketta neutraalisti ja arvioi sen ainoastaan teknisin perustein. Mitä EKP tällöin arvioi? Miten pankkien valitsema fuusiomuoto vaikuttaa arviointiin?

Julkaistu 5.4.2019


Euroopan pankkiviranomaisen järjestämän stressitestin tulokset osoittavat, että euroalueen pankit kestävät nyt paremmin talouden häiriöitä. Mitä skenaarioita stressitestissä käytettiin, mikä on EKP:n rooli ja miten pankkivalvojat hyödyntävät testin tuloksia yksittäisiä pankkeja koskevissa päätöksissä?

Julkaistu 2.11.2018
Valvontaelimen puheenjohtajan toimikausi on viisivuotinen, eli viiden vuoden välein nimitetään uusi puheenjohtaja. Tehtävään voi hakea kuka tahansa EU:n kansalainen, jolla on vankka kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Keitä kaikkia valintaprosessiin osallistuu, ja miten prosessi etenee?

Julkaistu 17.7.2018


Why supervise commercial banks?

Pankkien toiminnan on oltava terveellä pohjalla, jotta niiden tarjoamiin rahoituspalveluihin voidaan luottaa ja jotta rahoitusjärjestelmä pysyy vakaana.

Julkaistu 30.4.2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Suomenkielinen versio julkaistaan mahdollisimman pian.

For many of us it’s now quite normal to pay for things using our smartphones. Our banks use innovative technology known as fintech to provide this kind of service. But what exactly is fintech and how can we be sure it’s safe?

Published on: 27 March 2018


EKP tukee euroalueen pankkeja niiden vähentäessä ongelmaluottoja eli luottoja, joiden takaisinmaksut ovat olleet tietyn aikaa hoitamatta. Mitä haittaa ongelmaluotoista on ja mikä on EKP:n rooli tällä saralla?

Julkaistu: 7.2.2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Pankit voivat kaatua siinä missä muutkin yritykset. Ne ovat kuitenkin talouden kannalta niin tärkeitä, että niiden toiminnan lakkauttamista varten on olemassa omat säännöt.

Julkaistu: 14.6.2017


2017 stress test FAQ

EKP toteuttaa rahoitustoiminnan korkoriskiä koskevan herkkyysanalyysin, jossa tarkastellaan hypoteettisten skenaarioiden avulla, miten erilaiset korkomuutokset vaikuttaisivat pankkeihin. Lue lisää analyysista ja siitä, miten se asettuu osaksi pankkivalvontaprosessia.

Julkaistu: 28.2.2017precautionary recapitalisation

Osana valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä EKP suorittaa pankkien käyttämien sisäisten mallien erityisarvioinnin. Tavoitteena on myös edistää pankkijärjestelmän vakautta ja kestokykyä. Lue lisää arviointihankkeesta.

Julkaistu: 15.2.2017Pankin pääomapohjan vahvistaminen turvaamistoimenpiteenä

Valtio voi vahvistaa pankin pääomapohjaa varotoimenpiteenä. Mitä se tarkoittaa, ja mikä on EKP:n rooli tässä menettelyssä?

Julkaistu: 27.12.2016Yhteinen pankkivalvonta lyhyesti

Yhteinen pankkivalvonta käynnistyi kaksi vuotta sitten 4.11.2014, ja tuolloin myös EKP aloitti euroalueen pankkien valvonnan. Lue lisää yhteisen pankkivalvonnan tehtävistä ja tavoitteista.

Julkaistu: 4.11.2016Järjestämättömät saamiset

Jos lainaan liittyviä erääntyneitä maksuja on ollut maksamatta yli 90 päivää, laina katsotaan ongelmaluotoksi. Näitä ongelmaluottoja kutsutaan ”järjestämättömiksi saamisiksi”. Mitä ongelmia järjestämättömistä saamisista aiheutuu, ja miten pankkivalvojat voivat puuttua niihin?

Julkaistu: 12.9.2016Vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin stressitestistä

Euroopan pankkiviranomainen julkaisee vuoden 2016 pankkien stressitestin tulokset 29.7.2016. Lue lisää vuoden 2016 stressitestistä ja siitä, miten tulokset otetaan huomioon pankkivalvonnassa.

Julkaistu: 26.7.2016Tarkimmin valvottavat vähemmän merkittävät laitokset

Globalisaation syventyessä on olennaisen tärkeää varmistaa, että useassa maassa toimivia pankkeja valvotaan mahdollisimman tehokkaasti. Valvontakollegioilla on tässä merkittävä rooli.

Julkaistu: 14.7.2016Tarkimmin valvottavat vähemmän merkittävät laitokset

Valvojan arviointiprosessi on jatkuva prosessi, jossa valvojat arvioivat ja mittaavat säännöllisesti pankkien riskejä. Mitä valvojan arviointiprosessiin kuuluu ja mikä on sen merkitys pankeille?

Julkaistu: 16.6.2016
EKP:n pankkivalvonta valvoo euroalueen suurten, merkittäviksi luokiteltujen pankkien lisäksi myös pienempiä pankkeja, jotka on luokiteltu tarkimmin valvottaviksi.

Julkaistu: 24.3.2016fab

Valvojat arvioivat pankkien hallintoelinten jäsenten soveltuvuutta tehtäviinsä. Toisin sanoen soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan jäsenten mainetta sekä tehtävien hoidossa tarvittavia tietoja, taitoja ja kokemusta.

Julkaistu: 18.3.2016qh

EKP:n pankkivalvonnan yhtenä tehtävänä on arvioida ehdotuksia merkittävien omistusosuuksien hankkimisesta pankeista. EKP tekee päätöksiä näistä hankintaehdotuksista osana yhteisiä menettelyjä, jotka koskevat kaikkia euroalueen pankkeja.

Julkaistu: 18.3.2016


AnaCredit on uusi tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista. Nimi tulee sanoista ”analytical credit datasets” eli analyyttiset luottotilastot.

Julkaistu: 11.11.2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen on tärkeä käytäntö, jonka avulla valvottavien pankkien tai pankkivalvojien mahdolliset rikkomukset saadaan esiin. EU-lainsäädännön rikkomusta epäilevä henkilö voi edistää yleistä etua ilmoittamalla asiasta EKP:lle.

Julkaistu: 8.9.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Pankkivalvonta perustuu luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin. Tässä artikkelissa kuvataan EKP:n yhdenmukaistettua tietojenkeruuta ja tarkastellaan tilastojen merkitystä jatkuvassa pankkivalvonnassa.

Julkaistu: 19.5.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Oikaisulautakunnan puheenjohtaja Jean-Paul Redouin vastaa kysymyksiin oikaisulautakunnan roolista yhteisessä pankkivalvonnassa.

Julkaistu: 25.3.2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, Liettuan keskuspankin varapääjohtaja

Liettua liittyi euroalueeseen 1.1.2015 ja on siitä lähtien osallistunut myös yhteiseen valvontamekanismiin. Liettuan keskuspankin varapääjohtaja Ingrida Šimonytė on valvontaelimen jäsen. Tässä haastattelussa hän kertoo Liettuan pankkisektorin keskeisistä piirteistä ja EKP:n pankkivalvonnan haasteista.

Julkaistu: 29.12.2014