Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontapalsta

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin EU:n pankkivalvontamekanismin tehtäviin ja toimijoihin.

Miksi pankkien pitäisi välittää ilmastonmuutoksesta?

Published on: 10 September 2021

Ilmastoon ja ympäristöön liittyvien riskien merkitys pankeille on kasvamassa. Miten sään ääri-ilmiöt vaikuttavat pankkien toimintaan? Miten pankit voivat huolehtia siitä, että ne pystyvät tulevaisuudessakin tarjoamaan lainaa kotitalouksille ja yrityksille? Entä miten ne voivat osaltaan edistää siirtymistä vähähiiliseen talouteen?

Mihin pankkien tulisi keskittää voimansa tänä vuonna ja tulevaisuudessa?

Julkaistu 15.7.2021

Pankit kestivät ensimmäisen pandemiasokin hyvin, mutta mihin toimiin niiden tulisi ryhtyä pandemian jälkeen?

Miten pankkitoiminta sopeutuu ihmisten tarpeisiin?

Julkaistu 15.7.2021

Pandemian myötä pankit ovat nopeuttaneet siirtymistään digiaikaan.

Mitä ovat sisäiset mallit?

Julkaistu 6.4.2021

Sisäisten mallien avulla pankit voivat laskea, kuinka paljon pääomaa ne tarvitsevat odottamattomien tappioiden varalta. Lue lisää.

Mitä ovat varaukset ja miten järjestämättömistä lainoista aiheutuvat tappiot katetaan?

Julkaistu 21.12.2020

Pankkien on tehtävä varauksia odotettavissa olevien luottotappioiden kattamiseksi. Mitä varaukset ovat ja miten luottotappiot katetaan? Ja miten pankkivalvojat varmistavat, että pankit kattavat luottotappionsa?

Tuetaanko pandemian vaikutusten lievennystoimilla zombie-yrityksiä?

Julkaistu 14.12.2020

EKP ja euroalueen maat ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joilla tuetaan pankkien lainanantoa elinkelpoisille yrityksille. Näin niitä autetaan selviytymään koronaviruskriisistä. Mutta pidetäänkö tukitoimilla myös hengissä elinkelvottomia yrityksiä?

EKP:n tietoisku: pankkiunioni

Julkaistu 21.8.2020

Vuonna 2012 luodun pankkiunionin ansiosta EU:n pankkilainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti. Pankkiunioni myös lisää pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä. Videolla Filipa EKP:stä kertoo lyhyesti, miksi pankkiunioni luotiin ja miten se varmistaa, että kansalaiset voivat turvallisin mielin säästää, sijoittaa ja lainata rahaa.

EKP:n tietoisku: yhteinen pankkivalvonta

Julkaistu 21.8.2020

EKP valvoo pankkeja yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Pankkivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankit noudattavat säännöksiä ja ovat vakavaraisia. Videolla François EKP:stä kertoo tarkemmin pankkivalvonnan tehtävistä.

Miksi pankeilta vaaditaan pääomaa?

Julkaistu 23.5.2019

Pankkien on oltava vakavaraisia. Niillä on siis oltava riittävästi pääomaa, jotta asiakkaiden talletukset pysyvät turvassa ja pankki pystyy varmasti jatkamaan toimintaansa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Mutta mitä pankkien pääoma on, ja miten se auttaa turvaamaan pankin toimintakyvyn?

Mikä rooli EKP:llä on pankkifuusioissa ja ‑ostoissa?

Julkaistu 5.4.2019

Kun kaksi pankkia on aikeissa sulautua, EKP tarkastelee hanketta neutraalisti ja arvioi sen ainoastaan teknisin perustein. Mitä EKP tällöin arvioi? Miten pankkien valitsema fuusiomuoto vaikuttaa arviointiin?

EU:n laajuinen stressitesti vuonna 2018

Julkaistu 2.11.2018

Euroopan pankkiviranomaisen järjestämän stressitestin tulokset osoittavat, että euroalueen pankit kestävät nyt paremmin talouden häiriöitä. Mitä skenaarioita stressitestissä käytettiin, mikä on EKP:n rooli ja miten pankkivalvojat hyödyntävät testin tuloksia yksittäisiä pankkeja koskevissa päätöksissä?

Miten valvontaelimen puheenjohtaja valitaan?

Julkaistu 17.7.2018

Valvontaelimen puheenjohtajan toimikausi on viisivuotinen, eli viiden vuoden välein nimitetään uusi puheenjohtaja. Tehtävään voi hakea kuka tahansa EU:n kansalainen, jolla on vankka kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Keitä kaikkia valintaprosessiin osallistuu, ja miten prosessi etenee?

Miksi pankkeja valvotaan?

Julkaistu 30.4.2018

Pankkien toiminnan on oltava terveellä pohjalla, jotta niiden tarjoamiin rahoituspalveluihin voidaan luottaa ja jotta rahoitusjärjestelmä pysyy vakaana.

Miten finanssiteknologian käyttö vaikuttaa pankkien valvontaan?

Julkaistu 27.3.2018

Suomenkielinen versio julkaistaan mahdollisimman pian.

Tätä nykyä niin pikkuostokset kuin tilisiirrot hoituvat yhä useammin älypuhelimella. Näiden uudentyyppisten palvelujen tarjoamiseen pankit tarvitsevat finanssiteknologiaa. Mitä finanssiteknologia tarkoittaa, ja miten sen turvallisuus voidaan varmistaa?

Miksi pankkien pitäisi vähentää ongelmaluottoja?

Julkaistu: 7.2.2018

EKP tukee valvottavia pankkeja niiden vähentäessä ongelmaluottoja eli luottoja, joiden takaisinmaksut ovat olleet tietyn aikaa hoitamatta. Mitä haittaa ongelmaluotoista on ja mikä on EKP:n rooli tällä saralla?

Mitä tapahtuu, jos jokin pankki ei kykene jatkamaan toimintaansa?

Julkaistu: 14.6.2017

Pankit voivat kaatua siinä missä muutkin yritykset. Ne ovat kuitenkin talouden kannalta niin tärkeitä, että niiden toiminnan lakkauttamista varten on olemassa omat säännöt.

Rahoitustoiminnan korkoriskiä koskeva EKP:n herkkyysanalyysi

Julkaistu: 28.2.2017

EKP toteuttaa rahoitustoiminnan korkoriskiä koskevan herkkyysanalyysin, jossa tarkastellaan hypoteettisten skenaarioiden avulla, miten erilaiset korkomuutokset vaikuttaisivat pankkeihin. Lue lisää analyysista ja siitä, miten se asettuu osaksi pankkivalvontaprosessia.

Pankin pääomapohjan vahvistaminen varotoimenpiteenä

Julkaistu: 27.12.2016

Valtio voi vahvistaa pankin pääomapohjaa varotoimenpiteenä. Mitä se tarkoittaa, ja mikä on EKP:n rooli tässä menettelyssä?

Yhteinen pankkivalvonta lyhyesti

Julkaistu: 4.11.2016

Yhteisessä pankkivalvonnassa EKP:n vastuulla on suurimpien pankkien valvonta. Lue lisää yhteisen pankkivalvonnan tehtävistä ja tavoitteista.

Mitä ovat järjestämättömät saamiset

Julkaistu: 12.9.2016

Jos lainaan liittyviä erääntyneitä maksuja on ollut maksamatta yli 90 päivää, laina katsotaan ongelmaluotoksi. Näitä ongelmaluottoja kutsutaan ”järjestämättömiksi saamisiksi”. Mitä ongelmia järjestämättömistä saamisista aiheutuu, ja miten pankkivalvojat voivat puuttua niihin?

Vastauksia kysymyksiin vuoden 2016 EU:n laajuisesta stressitestistä

Julkaistu: 26.7.2016

Euroopan pankkiviranomainen julkaisee vuoden 2016 pankkien stressitestin tulokset 29.7.2016. Lue lisää vuoden 2016 stressitestistä ja siitä, miten tulokset otetaan huomioon pankkivalvonnassa.

Mitä ovat valvontakollegiot?

Julkaistu: 14.7.2016

Globalisaation syventyessä on olennaisen tärkeää varmistaa, että useassa maassa toimivia pankkeja valvotaan mahdollisimman tehokkaasti. Valvontakollegioilla on tässä merkittävä rooli.

Mikä on valvojan arviointiprosessi?

Julkaistu: 16.6.2016

Valvojan arviointiprosessi on jatkuva prosessi, jossa valvojat arvioivat ja mittaavat säännöllisesti pankkien riskejä. Mitä valvojan arviointiprosessiin kuuluu ja mikä on sen merkitys pankeille?

Mitä ovat tarkimmin valvottavat vähemmän merkittävät laitokset?

Julkaistu: 24.3.2016

EKP:n pankkivalvonta valvoo suurten, merkittäviksi luokiteltujen pankkien lisäksi myös pienempiä pankkeja, jotka on luokiteltu tarkimmin valvottaviksi.

Mitä on soveltuvuuden valvonta?

Julkaistu: 18.3.2016

Valvojat arvioivat pankkien hallintoelinten jäsenten soveltuvuutta tehtäviinsä. Toisin sanoen soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan jäsenten mainetta sekä tehtävien hoidossa tarvittavia tietoja, taitoja ja kokemusta.

Mikä on merkittävä omistusosuus?

Julkaistu: 18.3.2016

Pankkivalvonnan tulee tehdä arvio, kun joku aikoo hankkia merkittävän omistusosuuden missä tahansa valvottavassa pankissa. EKP tekee päätöksiä näistä hankinta-aikeista osana yhteisiä menettelyjä.

Mikä on AnaCredit?

Julkaistu: 11.11.2015

AnaCredit on uusi tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista. Nimi tulee sanoista ”analytical credit datasets” eli analyyttiset luottotilastot.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen palvelee yhteistä etua

Julkaistu: 8.9.2015

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen on tärkeä käytäntö, jonka avulla valvottavien pankkien tai pankkivalvojien mahdolliset rikkomukset saadaan esiin. EU-lainsäädännön rikkomusta epäilevä henkilö voi edistää yleistä etua ilmoittamalla asiasta EKP:lle.

Valvontatilastot

Julkaistu: 19.5.2015

Pankkivalvonta perustuu luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin. Tässä artikkelissa kuvataan EKP:n yhdenmukaistettua tietojenkeruuta ja tarkastellaan tilastojen merkitystä jatkuvassa pankkivalvonnassa.

Oikaisulautakunta

Julkaistu: 25.3.2015

Oikaisulautakunnan puheenjohtaja Jean-Paul Redouin vastaa kysymyksiin oikaisulautakunnan roolista yhteisessä pankkivalvonnassa.

Liettua: Tavoitteena tinkimätön valvonta

Julkaistu: 29.12.2014

Liettua liittyi euroalueeseen 1.1.2015 ja on siitä lähtien osallistunut myös yhteiseen valvontamekanismiin. Liettuan keskuspankin varapääjohtaja Ingrida Šimonytė on valvontaelimen jäsen. Tässä haastattelussa hän kertoo Liettuan pankkisektorin keskeisistä piirteistä ja EKP:n pankkivalvonnan haasteista.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing