Menu

Valvontapalsta

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin EU:n pankkivalvontamekanismin tehtäviin ja toimijoihin.

Ilmastoon ja ympäristöön liittyvien riskien merkitys pankeille on kasvamassa. Miten sään ääri-ilmiöt vaikuttavat pankkien toimintaan? Miten pankit voivat huolehtia siitä, että ne pystyvät tulevaisuudessakin tarjoamaan lainaa kotitalouksille ja yrityksille? Entä miten ne voivat osaltaan edistää siirtymistä vähähiiliseen talouteen?

Published on: 10 September 2021


Pankit kestivät ensimmäisen pandemiasokin hyvin, mutta mihin toimiin niiden tulisi ryhtyä pandemian jälkeen?

Julkaistu 15.7.2021


Pandemian myötä pankit ovat nopeuttaneet siirtymistään digiaikaan.

Julkaistu 15.7.2021


Sisäisten mallien avulla pankit voivat laskea, kuinka paljon pääomaa ne tarvitsevat odottamattomien tappioiden varalta. Lue lisää.

Julkaistu 6.4.2021


Pankkien on tehtävä varauksia odotettavissa olevien luottotappioiden kattamiseksi. Mitä varaukset ovat ja miten luottotappiot katetaan? Ja miten pankkivalvojat varmistavat, että pankit kattavat luottotappionsa?

Julkaistu 21.12.2020


EKP ja euroalueen maat ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joilla tuetaan pankkien lainanantoa elinkelpoisille yrityksille. Näin niitä autetaan selviytymään koronaviruskriisistä. Mutta pidetäänkö tukitoimilla myös hengissä elinkelvottomia yrityksiä?

Julkaistu 14.12.2020


Vuonna 2012 luodun pankkiunionin ansiosta EU:n pankkilainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti. Pankkiunioni myös lisää pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä. Videolla Filipa EKP:stä kertoo lyhyesti, miksi pankkiunioni luotiin ja miten se varmistaa, että kansalaiset voivat turvallisin mielin säästää, sijoittaa ja lainata rahaa.

Julkaistu 21.8.2020


EKP valvoo pankkeja yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Pankkivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankit noudattavat säännöksiä ja ovat vakavaraisia. Videolla François EKP:stä kertoo tarkemmin pankkivalvonnan tehtävistä.

Julkaistu 21.8.2020


Pankkien on oltava vakavaraisia. Niillä on siis oltava riittävästi pääomaa, jotta asiakkaiden talletukset pysyvät turvassa ja pankki pystyy varmasti jatkamaan toimintaansa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Mutta mitä pankkien pääoma on, ja miten se auttaa turvaamaan pankin toimintakyvyn?

Julkaistu 23.5.2019


Kun kaksi pankkia on aikeissa sulautua, EKP tarkastelee hanketta neutraalisti ja arvioi sen ainoastaan teknisin perustein. Mitä EKP tällöin arvioi? Miten pankkien valitsema fuusiomuoto vaikuttaa arviointiin?

Julkaistu 5.4.2019


Euroopan pankkiviranomaisen järjestämän stressitestin tulokset osoittavat, että euroalueen pankit kestävät nyt paremmin talouden häiriöitä. Mitä skenaarioita stressitestissä käytettiin, mikä on EKP:n rooli ja miten pankkivalvojat hyödyntävät testin tuloksia yksittäisiä pankkeja koskevissa päätöksissä?

Julkaistu 2.11.2018
Valvontaelimen puheenjohtajan toimikausi on viisivuotinen, eli viiden vuoden välein nimitetään uusi puheenjohtaja. Tehtävään voi hakea kuka tahansa EU:n kansalainen, jolla on vankka kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Keitä kaikkia valintaprosessiin osallistuu, ja miten prosessi etenee?

Julkaistu 17.7.2018


Why supervise commercial banks?

Pankkien toiminnan on oltava terveellä pohjalla, jotta niiden tarjoamiin rahoituspalveluihin voidaan luottaa ja jotta rahoitusjärjestelmä pysyy vakaana.

Julkaistu 30.4.2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Suomenkielinen versio julkaistaan mahdollisimman pian.

Tätä nykyä niin pikkuostokset kuin tilisiirrot hoituvat yhä useammin älypuhelimella. Näiden uudentyyppisten palvelujen tarjoamiseen pankit tarvitsevat finanssiteknologiaa. Mitä finanssiteknologia tarkoittaa, ja miten sen turvallisuus voidaan varmistaa?

Julkaistu 27.3.2018


EKP tukee valvottavia pankkeja niiden vähentäessä ongelmaluottoja eli luottoja, joiden takaisinmaksut ovat olleet tietyn aikaa hoitamatta. Mitä haittaa ongelmaluotoista on ja mikä on EKP:n rooli tällä saralla?

Julkaistu: 7.2.2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Pankit voivat kaatua siinä missä muutkin yritykset. Ne ovat kuitenkin talouden kannalta niin tärkeitä, että niiden toiminnan lakkauttamista varten on olemassa omat säännöt.

Julkaistu: 14.6.2017


2017 stress test FAQ

EKP toteuttaa rahoitustoiminnan korkoriskiä koskevan herkkyysanalyysin, jossa tarkastellaan hypoteettisten skenaarioiden avulla, miten erilaiset korkomuutokset vaikuttaisivat pankkeihin. Lue lisää analyysista ja siitä, miten se asettuu osaksi pankkivalvontaprosessia.

Julkaistu: 28.2.2017Pankin pääomapohjan vahvistaminen turvaamistoimenpiteenä

Valtio voi vahvistaa pankin pääomapohjaa varotoimenpiteenä. Mitä se tarkoittaa, ja mikä on EKP:n rooli tässä menettelyssä?

Julkaistu: 27.12.2016Yhteinen pankkivalvonta lyhyesti

Yhteisessä pankkivalvonnassa EKP:n vastuulla on suurimpien pankkien valvonta. Lue lisää yhteisen pankkivalvonnan tehtävistä ja tavoitteista.

Julkaistu: 4.11.2016Järjestämättömät saamiset

Jos lainaan liittyviä erääntyneitä maksuja on ollut maksamatta yli 90 päivää, laina katsotaan ongelmaluotoksi. Näitä ongelmaluottoja kutsutaan ”järjestämättömiksi saamisiksi”. Mitä ongelmia järjestämättömistä saamisista aiheutuu, ja miten pankkivalvojat voivat puuttua niihin?

Julkaistu: 12.9.2016Vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin stressitestistä

Euroopan pankkiviranomainen julkaisee vuoden 2016 pankkien stressitestin tulokset 29.7.2016. Lue lisää vuoden 2016 stressitestistä ja siitä, miten tulokset otetaan huomioon pankkivalvonnassa.

Julkaistu: 26.7.2016Tarkimmin valvottavat vähemmän merkittävät laitokset

Globalisaation syventyessä on olennaisen tärkeää varmistaa, että useassa maassa toimivia pankkeja valvotaan mahdollisimman tehokkaasti. Valvontakollegioilla on tässä merkittävä rooli.

Julkaistu: 14.7.2016Tarkimmin valvottavat vähemmän merkittävät laitokset

Valvojan arviointiprosessi on jatkuva prosessi, jossa valvojat arvioivat ja mittaavat säännöllisesti pankkien riskejä. Mitä valvojan arviointiprosessiin kuuluu ja mikä on sen merkitys pankeille?

Julkaistu: 16.6.2016
EKP:n pankkivalvonta valvoo suurten, merkittäviksi luokiteltujen pankkien lisäksi myös pienempiä pankkeja, jotka on luokiteltu tarkimmin valvottaviksi.

Julkaistu: 24.3.2016fab

Valvojat arvioivat pankkien hallintoelinten jäsenten soveltuvuutta tehtäviinsä. Toisin sanoen soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan jäsenten mainetta sekä tehtävien hoidossa tarvittavia tietoja, taitoja ja kokemusta.

Julkaistu: 18.3.2016qh

Pankkivalvonnan tulee tehdä arvio, kun joku aikoo hankkia merkittävän omistusosuuden missä tahansa valvottavassa pankissa. EKP tekee päätöksiä näistä hankinta-aikeista osana yhteisiä menettelyjä.

Julkaistu: 18.3.2016


AnaCredit on uusi tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista. Nimi tulee sanoista ”analytical credit datasets” eli analyyttiset luottotilastot.

Julkaistu: 11.11.2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen on tärkeä käytäntö, jonka avulla valvottavien pankkien tai pankkivalvojien mahdolliset rikkomukset saadaan esiin. EU-lainsäädännön rikkomusta epäilevä henkilö voi edistää yleistä etua ilmoittamalla asiasta EKP:lle.

Julkaistu: 8.9.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Pankkivalvonta perustuu luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin. Tässä artikkelissa kuvataan EKP:n yhdenmukaistettua tietojenkeruuta ja tarkastellaan tilastojen merkitystä jatkuvassa pankkivalvonnassa.

Julkaistu: 19.5.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Oikaisulautakunnan puheenjohtaja Jean-Paul Redouin vastaa kysymyksiin oikaisulautakunnan roolista yhteisessä pankkivalvonnassa.

Julkaistu: 25.3.2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, Liettuan keskuspankin varapääjohtaja

Liettua liittyi euroalueeseen 1.1.2015 ja on siitä lähtien osallistunut myös yhteiseen valvontamekanismiin. Liettuan keskuspankin varapääjohtaja Ingrida Šimonytė on valvontaelimen jäsen. Tässä haastattelussa hän kertoo Liettuan pankkisektorin keskeisistä piirteistä ja EKP:n pankkivalvonnan haasteista.

Julkaistu: 29.12.2014