Nadzór z bliska

W tej części szczegółowo omawiamy różne aspekty europejskiego nadzoru bankowego oraz przedstawiamy sylwetki i działalność związanych z nim ludzi.

EBC pomaga bankom komercyjnym ze strefy euro uporać się ze złymi kredytami – takimi, które od dłuższego czasu nie są spłacane. Na czym polega problem tych kredytów i jaka jest tu rola EBC?

Data publikacji: 7.02.2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banki, podobnie jak inne firmy, niekiedy bankrutują. Ponieważ jednak ich usługi są istotne dla gospodarki, a upadłość może zaszkodzić również pozostałym uczestnikom systemu finansowego, w przypadku banków obowiązują w tym zakresie specjalne przepisy.

Data publikacji: 14.02.2017


2017 stress test FAQ

EBC bada, jak różne hipotetyczne zmiany stóp procentowych wpływałyby na portfele bankowe. Przedstawiamy więcej informacji na temat tego badania i wyjaśniamy, jak wpisuje się ono w szerszy kontekst procesu nadzorczego.

Data publikacji: 28.02.2017

precautionary recapitalisation

W ramach działań na rzecz harmonizacji praktyki nadzoru oraz zwiększenia stabilności i odporności systemu bankowego EBC rozpoczyna projekt TRIM – przegląd modeli wewnętrznych stosowanych przez banki. Tu można dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

Data publikacji: 15.02.2017

rekapitalizacja prewencyjna

Wyjaśniamy, co ta forma dokapitalizowania oznacza dla banków i jaka jest rola EBC w tym procesie.

Data publikacji: 27.12.2016
Migawka z nadzoru bankowego EBC

Mijają właśnie dwa lata, odkąd 4 listopada 2014 roku EBC zaczął sprawować nadzór nad bankami ze strefy euro. Przedstawiamy graficzne podsumowanie celów i działań nadzoru bankowego w EBC.

Data publikacji: 4.11.2016
Kredyty zagrożone

Kredyt uznaje się za zagrożony, gdy kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Dlaczego takie kredyty są problemem i jaka jest w odniesieniu do nich rola EBC jako organu nadzoru?

Data publikacji: 12.09.2016
Częste pytania o test warunków skrajnych

Wyniki testu z 2016 roku zostaną opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 29.07.2016. Wyjaśniamy, na czym polegał tegoroczny test i jak przekłada się on na szerzej rozumiany proces nadzoru.

Data publikacji: 26.07.2016
Kolegia organów nadzoru

W dobie postępującej globalizacji bardzo ważne jest zapewnienie jak najskuteczniejszego nadzoru nad bankami, które działają w więcej niż jednym państwie. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają kolegia organów nadzoru.

Data publikacji: 14.07.2016
Instytucje mniej istotne o wysokim priorytecie

Nadzorcy regularnie analizują i mierzą ryzyko, na jakie narażone są poszczególne banki. Odbywa się to w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej, w skrócie SREP. Wyjaśniamy, na czym ten proces polega i jakie są jego skutki dla banków.

Data publikacji: 16.06.2016
Instytucje mniej istotne o wysokim priorytecie

EBC nie tylko nadzoruje największe banki ze strefy euro, ale także uważnie obserwuje mniejsze banki, którym przyznano wysoki priorytet.

Data publikacji: 24.03.2016
fab

Jest to procedura oceny kompetencji i reputacji członków zarządu banku przez organ nadzoru. Innymi słowy, sprawdza się, czy ich reputacja, wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą na wykonywanie obowiązków służbowych.

Data publikacji: 18.03.2016
qh

Do naszych zadań należy ocena planowanych transakcji nabycia znacznych pakietów akcji banków. EBC podejmuje decyzje w tej sprawie w ramach wspólnych procedur, które dotyczą wszystkich banków w strefie euro.

Data publikacji: 18.03.2016


AnaCredit to nowa baza danych, która będzie dostarczać informacji o pojedynczych kredytach bankowych w strefie euro. Jej nazwa pochodzi od „analytical credit datasets” (analityczne zbiory danych kredytowych).

Data publikacji: 11.11.2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Doniesienia o nieprawidłowościach (ang. whistleblowing) są ważnym narzędziem wykrywania nieuczciwych praktyk w nadzorowanych bankach i organach nadzoru bankowego. Obywatele informujący EBC o swoich podejrzeniach w tym zakresie działają w interesie publicznym.

Data publikacji: 8.09.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Dane są fundamentem nadzoru bankowego, a ich porównywalność – warunkiem prowadzenia nadzoru na skalę prawdziwie europejską. Przedstawiamy zharmonizowany system zbierania danych przez EBC i rolę statystyk w pracy nadzoru.

Data publikacji: 19.05.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Przewodniczący Jean-Paul Redouin wyjaśnia, jaka jest rola tego organu w nowej rzeczywistości nadzoru bankowego prowadzonego przez EBC.

Data publikacji: 25.03.2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, wiceprezes Lietuvos bankas

Wraz z wprowadzeniem euro 1 stycznia 2015 Litwa przystąpi do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Ingrida Šimonytė, wiceprezes Lietuvos bankas, zostanie wówczas członkiem Rady ds. Nadzoru. W udzielonym nam wywiadzie opowiada o specyfice sektora bankowego na Litwie i wyzwaniach dla nadzoru bankowego EBC.

Data publikacji: 29.12.2014