Nadzór z bliska

W tej części szczegółowo omawiamy różne aspekty europejskiego nadzoru bankowego oraz przedstawiamy sylwetki i działalność związanych z nim ludzi.


W obrębie unii bankowej obowiązują spójne przepisy dotyczące działalności banków. To sprawia, że system bankowy jest odporny. W tym filmiku Filipa z EBC objaśnia, na czym polega unia bankowa i jak dzięki niej wszyscy możemy z ufnością oszczędzać, wydawać i pożyczać pieniądze.

Data publikacji: 21.08.2020


Jako europejski organ nadzoru bankowego pilnujemy, czy banki przestrzegają przepisów. W tym filmiku François z EBC objaśnia, jak przez sprawdzanie kondycji i bezpieczeństwa banków służymy europejskiemu społeczeństwu.

Data publikacji: 21.08.2020


Wszyscy korzystamy z banków. Możemy im powierzyć nasze pieniądze lub dostać od nich kredyt. Dlatego bezpieczeństwo banków jest ważną sprawą. Aby móc prowadzić działalność w każdych warunkach, banki muszą mieć wystarczający kapitał. Ale czym właściwie jest kapitał i jak pomaga on zwiększyć odporność banków?

Data publikacji: 23.05.2019


Przy planowanym połączeniu banków EBC zachowuje neutralność i ocenia to przedsięwzięcie w kategoriach czysto technicznych. Na co zwraca przy tym uwagę? Czy jego rola zależy od wybranej formy transakcji? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Data publikacji: 5.04.2019


Test warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wykazał, że banki w strefie euro stały się odporniejsze na szoki finansowe. Wyjaśniamy, jakie scenariusze zastosowano w tym teście, jaką rolę odgrywa EBC i w jaki sposób wyniki testu przełożą się na decyzje nadzorcze dotyczące poszczególnych banków.

Data publikacji: 2.11.2018
Wybór przewodniczącego Rady ds. Nadzoru odbywa się co pięć lat. Ogłoszenie o tym stanowisku ukazuje się publicznie. Kandydować może każdy obywatel UE mający odpowiednie doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów. Wyjaśniamy, jak przebiega ta procedura i kto w niej uczestniczy.

Data publikacji: 17.07.2018


Why supervise commercial banks?

Dobra kondycja banków jest ważna dla ich klientów, korzystających z usług finansowych, oraz dla całego systemu finansowego, któremu zapewnia stabilność.

Data publikacji: 30.04.2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Tłumaczenie ukaże się wkrótce.

For many of us it’s now quite normal to pay for things using our smartphones. Our banks use innovative technology known as fintech to provide this kind of service. But what exactly is fintech and how can we be sure it’s safe?

Data publikacji: 27.03.2018


EBC pomaga bankom komercyjnym ze strefy euro uporać się ze złymi kredytami – takimi, które od dłuższego czasu nie są spłacane lub których spłata nie wydaje się prawdopodobna. Na czym polega problem tych kredytów i jaka jest tu rola EBC?

Data publikacji: 7.02.2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banki, podobnie jak inne firmy, niekiedy bankrutują. Ponieważ jednak ich usługi są istotne dla gospodarki, a upadłość może zaszkodzić również pozostałym uczestnikom systemu finansowego, w przypadku banków obowiązują w tym zakresie specjalne przepisy.

Data publikacji: 14.02.2017


2017 stress test FAQ

EBC bada, jak różne hipotetyczne zmiany stóp procentowych wpływałyby na portfele bankowe. Przedstawiamy więcej informacji na temat tego badania i wyjaśniamy, jak wpisuje się ono w szerszy kontekst procesu nadzorczego.

Data publikacji: 28.02.2017


precautionary recapitalisation

W ramach działań na rzecz harmonizacji praktyki nadzoru oraz zwiększenia stabilności i odporności systemu bankowego EBC rozpoczyna projekt TRIM – przegląd modeli wewnętrznych stosowanych przez banki. Tu można dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

Data publikacji: 15.02.2017


rekapitalizacja prewencyjna

Wyjaśniamy, co ta forma dokapitalizowania oznacza dla banków i jaka jest rola EBC w tym procesie.

Data publikacji: 27.12.2016


Migawka z nadzoru bankowego EBC

Mijają właśnie dwa lata, odkąd 4 listopada 2014 roku EBC zaczął sprawować nadzór nad bankami ze strefy euro. Przedstawiamy graficzne podsumowanie celów i działań nadzoru bankowego w EBC.

Data publikacji: 4.11.2016


Kredyty zagrożone

Kredyt uznaje się za zagrożony, gdy są oznaki, że nie zostanie spłacony, lub kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Dlaczego takie kredyty są problemem i jaka jest w odniesieniu do nich rola EBC jako organu nadzoru?

Data publikacji: 12.09.2016


Częste pytania o test warunków skrajnych

Wyniki testu z 2016 roku zostaną opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 29.07.2016. Wyjaśniamy, na czym polegał tegoroczny test i jak przekłada się on na szerzej rozumiany proces nadzoru.

Data publikacji: 26.07.2016


Kolegia organów nadzoru

W dobie postępującej globalizacji bardzo ważne jest zapewnienie jak najskuteczniejszego nadzoru nad bankami, które działają w więcej niż jednym państwie. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają kolegia organów nadzoru.

Data publikacji: 14.07.2016


Instytucje mniej istotne o wysokim priorytecie

Nadzorcy regularnie analizują i mierzą ryzyko, na jakie narażone są poszczególne banki. Odbywa się to w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej, w skrócie SREP. Wyjaśniamy, na czym ten proces polega i jakie są jego skutki dla banków.

Data publikacji: 16.06.2016


Instytucje mniej istotne o wysokim priorytecie

EBC nie tylko nadzoruje największe banki ze strefy euro, ale także uważnie obserwuje mniejsze banki, którym przyznano wysoki priorytet.

Data publikacji: 24.03.2016


fab

Jest to procedura oceny kompetencji i reputacji członków zarządu banku przez organ nadzoru. Innymi słowy, sprawdza się, czy ich reputacja, wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą na wykonywanie obowiązków służbowych.

Data publikacji: 18.03.2016


>
qh

Do naszych zadań należy ocena planowanych transakcji nabycia znacznych pakietów akcji banków. EBC podejmuje decyzje w tej sprawie w ramach wspólnych procedur, które dotyczą wszystkich banków w strefie euro.

Data publikacji: 18.03.2016


AnaCredit to nowa baza danych, która będzie dostarczać informacji o pojedynczych kredytach bankowych w strefie euro. Jej nazwa pochodzi od „analytical credit datasets” (analityczne zbiory danych kredytowych).

Data publikacji: 11.11.2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Doniesienia o nieprawidłowościach (ang. whistleblowing) są ważnym narzędziem wykrywania nieuczciwych praktyk w nadzorowanych bankach i organach nadzoru bankowego. Obywatele informujący EBC o swoich podejrzeniach w tym zakresie działają w interesie publicznym.

Data publikacji: 8.09.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Dane są fundamentem nadzoru bankowego, a ich porównywalność – warunkiem prowadzenia nadzoru na skalę prawdziwie europejską. Przedstawiamy zharmonizowany system zbierania danych przez EBC i rolę statystyk w pracy nadzoru.

Data publikacji: 19.05.2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Przewodniczący Jean-Paul Redouin wyjaśnia, jaka jest rola tego organu w nowej rzeczywistości nadzoru bankowego prowadzonego przez EBC.

Data publikacji: 25.03.2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, wiceprezes Lietuvos bankas

Wraz z wprowadzeniem euro 1 stycznia 2015 Litwa przystąpi do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Ingrida Šimonytė, wiceprezes Lietuvos bankas, zostanie wówczas członkiem Rady ds. Nadzoru. W udzielonym nam wywiadzie opowiada o specyfice sektora bankowego na Litwie i wyzwaniach dla nadzoru bankowego EBC.

Data publikacji: 29.12.2014