Какво представляват необслужваните кредити?

12 септември 2016 г. (актуализирано на 15 март 2018 г.)

Non-performing loans

Една от основните дейности на банките е да предоставят кредити, позволяващи на фирмите да инвестират и да създават работни места. Кредитите също така дават възможност човек да си купи например автомобил, къща или нов телевизор. Банката печели от лихвата, която получава по тези кредити.

Отпускането на кредити обаче не е безрискова дейност, тъй като банката никога не може да бъде сигурна дали фирмата или физическото лице ще изплати заема в договорения срок. Ако кредитополучателят престане да изплаща кредита или лихвата, след определено време банката трябва да класифицира кредита като „лош дълг“ или „необслужван кредит“.

Обслужваният кредит осигурява на банката прихода от лихви, от който тя се нуждае, за да реализира печалба и да отпуска нови кредити, докато необслужваният кредит, най-общо казано, не прави това.

Кога един кредит става необслужван?

Като цяло, европейските надзорни органи считат, че един кредит е необслужван, когато са налице признаци, че не е вероятно кредитополучателят да изплати кредита поради финансови затруднения, или ако са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски. Това може да се случи например, когато човек загуби работата си и следователно не може да изплаща ипотеката си, както е било договорено, или когато фирма е изправена пред финансови трудности.

В най-лошия случай кредитополучателят е напълно неспособен да изплати кредита и банката трябва да коригира стойността му в своя баланс – понякога тя става дори нулева. Това се нарича също „отписване“ на кредит.

Защо необслужваните кредити са нещо лошо за банките и как засяга това обществото?

За банките необслужваните кредити са нещо рутинно, тъй като често се случва хората да остават без работа, а фирмите – да изпадат във финансови проблеми. За да бъде успешна в дългосрочен план, банката трябва да поддържа минимално равнището на лоши кредити, за да може въпреки тях да регистрира печалба от кредитната си дейност.

Когато размерът на необслужваните кредити надхвърли определено равнище, това влошава доходността на банката, защото тя печели по-малко от дейността си по кредитиране. Банките трябва да заделят средства, т.е. да поддържат провизии, като защитна мрежа за в случай че в някакъв момент се наложи да обезценят или отпишат кредита.

Както спадът на приходите, така и заделените средства за най-неблагоприятния сценарий, водят до това банката да разполага с по-малко средства за отпускане на нови кредити, а това допълнително намалява печалбата ѝ.

Банка с твърде много лоши дългове не е в състояние да осигурява адекватно на фирмите кредитите, които са им нужни за инвестиции и за създаване на работни места. Ако това се случи на много банки в голям мащаб, ще бъде засегната цялата икономика и следователно всички в обществото. Спадът на фирмените инвестиции и по-малкият брой новооткрити работни места означават по-слаб растеж.

Как може една банка да избегне натрупването на прекалено много лоши кредити?

Банките трябва поначало да избягват отпускането на прекалено рискови кредити, като извършват подобаваща оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. Важно е също да е налице надеждна система за наблюдение, така че банката да установи на ранен етап, че даден кредитополучател е изправен пред финансови затруднения, и да може да предприеме мерки.

В някои случаи да бъде уведомен клиентът за финансовото му състояние може да е достатъчно, за да се предотврати превръщането на кредита в необслужван.

Какво може да направи банката?

Банките разполагат с разнообразни средства, с които да понижат равнището на лошите кредити в счетоводната си документация. Една от възможностите е да се предоговорят условията по кредитните договори с кредитополучателите. Това може да означава например да им бъде дадено повече време, за да изплатят заемите си.

Така човек, който е загубил работата си, или фирма с временни финансови проблеми получават възможност да оцелеят финансово и в крайна сметка да си изплатят кредита.

Банката може да реши също така да продаде лошите си кредити на инвеститори, като в този случай е характерно това да стане с отстъпка от стойността. При такава сделка банката може да регистрира загуба, но пълното отписване на кредит обикновено води до още по-голяма загуба.

Ако всички опити за намиране на решение се окажат безуспешни, например защото кредитополучателят е изпаднал в несъстоятелност, банката може да потърси възможност да възстанови поне част от парите си по съдебен път.

Какво могат да направят надзорните органи?

Предприемането на мерки по отношение на необслужваните кредити в европейската банкова система е един от основните приоритети в надзорната работа на ЕЦБ. Повече информация за това какво прави ЕЦБ в тази област можете да намерите тук.