Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsyn. Hur fungerar det?

Tillsyn. Hur fungerar det?  I detta textavsnitt tar vi en närmare titt på EU:s banktillsyn och ger en presentation av några av de personer och aktiviteter som är involverade.

Varför ska banker bry sig om klimatförändringar?

Publiserad den: 10 september 2021

Klimat- och miljörisker spelar en allt viktigare roll för bankerna. Få reda på mer om hur extrema väderförhållanden kan påverka banker och vad de kan göra för att bibehålla sin viktiga funktion som långivare i framtiden och bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Vad ska banker fokusera på 2021 och framåt?

Publiserad den: 15 juli 2021

Bankerna har klarat den första pandemichocken väl men vilka åtgärder bör de vidta när den väl är över?

Hur förändrar människors behov traditionella banker?

Publiserad den: 15 juli 2021

Banker genomgör en digital omvandling och coronapandemin har agerat som en katalysator för att påskynda processen.

Vad är interna modeller?

Publicerat den 6 april 2021

Banker måste hålla tillräckligt med kapital för att täcka oväntade förluster. De kan använda interna modeller för att räkna ut hur mycket de behöver ha. Läs mer om hur det fungerar.

Vad innebär avsättningar och täckning för nödlidande lån (NPL)?

Publicerat den 21 december 2020

Banker måste bokföra avsättningar för att täcka förväntade förluster på lån. Men vad är avsättningar och vad innebär täckning för NPL? Och vad säkerställer att bankerna täcker lånen på lämpligt vis?

Leder lättnadsåtgärderna till zombieföretag?

Publicerat den 14 december 2020

För att hjälpa företag under coronakrisen har ECB och nationella regeringar beslutat om åtgärder för bankers utlåning till livsdugliga företag. Men håller dessa åtgärder även osunda företag vid liv?

ECB förklarar bankunionen

Publicerat den 21 augusti 2020

Bankunionen möjliggör att tillämpa EU:s bankregelverk på ett enhetligt vis. Detta ska säkerställa motståndskraft i banksystemet. Vår kollega Filipa förklarar bankunionens grunder och hur detta säkerställer att människor i Europa kan spara, konsumera eller låna pengar utan att oroa sig.

ECB förklarar europeisk banktillsyn

Publicerat den 21 augusti 2020

Som ansvariga för den europeiska banktillsynen ser vi till att banker följer reglerna. Vår kollega François förklarar hur detta gagnar alla människor i Europa eftersom det ser till att banker är säkra och sunda.

Varför behöver banker hålla kapital?

Publicerat den 23 maj 2019

Banker ska bl.a. se till att kundernas besparingar skyddas och dessutom ska banker vara säkra och sunda. Banker ska hålla tillräckligt kapital för att säkerställa att de kan fortsätta att bedriva verksamhet. Men vad är kapital och hur säkrar det bankernas hälsa?

Vilken roll har ECB i bankfusioner och bankförvärv?

Publicerat den 5 april 2019

När två banker överväger att gå samman intar ECB en neutral hållning och bedömer projektet enbart på basis av tekniska aspekter. Vad granskas?  Påverkas ECB:s roll av den föreslagna konsolideringsformen? Ta reda på hur ECB är involverad.

Vad säger 2018 års EU-omfattande stresstest?

Publicerat den 2 november 2018

Banker i länder som deltar i den europeiska banktillsynen är mer motståndskraftiga mot finansiella chocker visar EBA:s stresstest. Få reda på mer om vilka scenarior som har använts och vilken roll ECB spelar samt hur resultaten matas in i tillsynsbeslut för enskilda banker.

Hur väljs tillsynsnämndens ordförande?

Publicerat den 17 juli 2018

Vart femte år utses en ny ordförande till tillsynsnämnden. Befattningen utlyses offentligt och alla EU-medborgare, med goda kunskaper inom bankväsende och finanssektorn, kan ansöka. Ta reda på vilka som medverkar i beslutsfattandet att välja den slutgiltiga kandidaten och vad som behövs för att få det arbetet.

Varför utövas tillsyn över banker?

Publicerat den 30 april 2018

Som bankkunder behöver vi kunna förlita oss på att bankerna är sunda och att de tjänster de erbjuder fungerar väl. Detta är också viktigt för att finanssystemet ska förbli stabilt. 

Hur övervakar ECB banker som använder fintech?

Publicerat den 27 mars 2018

Vi är i färd med att översätta denna sida.

För många av oss är det helt normalt att betala med våra smarta telefoner. Våra banker använder innovativ teknik, även kallad fintech, för dessa tjänster. Men vad exakt är fintech och hur kan vi lita på att den är säker?

Varför är det viktigt för banker att minska dåliga lån?

Publicerat den 7 februari 2018

ECB hjälper banker i de deltagande länderna att hantera dåliga lån, dvs. lån som inte har betalats tillbaka inom en viss tid eller som sannolikt inte kommer att betalas. Ta reda på varför dåliga lån är ett problem och vad ECB:s roll är i samband med dessa.

Vad betyder det att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera?

Publicerat den 14 juni 2017

Banker kan gå omkull precis som andra företag. Men eftersom de tillhandahåller viktiga samhällstjänster och det finns risk för att en konkurs skadar andra delar av ekonomin finns det särskilda regler för bankers fallissemang.

Vad är ECB:s känslighetsanalys av IRRBB?

Publicerat den 28 februari 2017

ECB:s känslighetsanalys av ränterisk i bankboken (Interest rate risk in the Banking Book – IRRBB) kommer att undersöka hur hypotetiska förändringar i räntemiljön skulle påverka banker. Ta reda på mer om denna granskning och hur den spelar in i det övergripande tillsynsförfarandet.

Vad är förebyggande rekapitalisering och hur fungerar det?

Publicerat den 27 december 2016

Ta reda på vad det betyder för en bank att erhålla förebyggande rekapitalisering och vilken roll ECB har i den processen.

Kortfattat om ECB:s banktillsyn

Publicerat den 4 november 2016

I den europeiska banktillsynen är ECB ansvarig för tillsynen av de största bankerna. Se mer om vilka målen är för den europeiska banktillsynen.

Vad är nödlidande lån?

Publicerat den 12 september 2016

Lån betraktas som “nödlidande” när det finns indikationer på att de sannolikt inte kommer att betalas eller när det gått över 90 dagar utan att låntagaren betalat de överenskomna beloppen. Varför är osäkra fordringar ett problem och vilken roll har vi som tillsynsmyndighet?

Vanliga frågor om 2016 års EU-omfattande stresstest

Publicerat den 26 juli 2016

Den 29 juli 2016 publicerar Europeiska bankmyndigheten resultaten av stresstestet för 2016. Få reda på vad detta års stresstest innebär och hur det används i den större tillsynsprocessen.

Vad är tillsynskollegier?

Publicerat den 14 juli 2016

I en alltmer globaliserad värld är det viktigt att banker med verksamhet i mer än ett land står under så effektiv tillsyn som möjligt. Här spelar tillsynskollegier en viktig roll.

Vad är översyns- och utvärderingsprocessen?

Publicerat den 16 juni 2016

Tillsynsmyndigheterna bedömer och mäter regelbundet riskerna för varje bank. Denna kärnverksamhet kallas översyns- och utvärderingsprocessen, förkortat ÖUP. Vad handlar det om och vad innebär detta för bankerna?

Vad är "högprioriterade mindre betydande institut"?

Publicerat den 24 mars 2016

ECB:s tillsynspersonal sköter inte bara tillsynen av de största europeiska bankerna utan granskar även mindre banker som klassats som "högprioriterade".

Vad är lämplighetstillsyn?

Publicerat den 18 mars 2016

I tillsynen ingår att bedöma huruvida bankers styrelseledamöter är lämpliga för att utföra sitt arbete. Vi kontrollerar med andra ord deras anseende och bedömer deras kunskaper, färdigheter och erfarenhet av att utföra sina uppgifter.

Vad är ett kvalificerat innehav?

Publicerat den 18 mars 2016

En av våra uppgifter är att bedöma tilltänkta förvärv av ett "kvalificerat innehav" i en bank. ECB fattar sådana beslut som en del av de gemensamma förfaranden som gäller för alla banker imom den europeiska banktillsynen.

Vad är AnaCredit?

Publicerat den 11 november 2015

AnaCredit är en ny databas med detaljerad information om individuella banklån i de länder som deltar i den europeiska banktillsynen.

Visselblåsare agerar för det allmänna bästa

Publicerat den 8 september 2015

Anmälningar av överträdelser eller visselblåsning är ett viktigt verktyg för att upptäcka fel som banker eller banktillsynsmyndigheter gör sig skyldiga till. Medborgare som misstänker att det har skett överträdelser av gällande EU-lagstiftning agerar för det allmänna bästa när de anmäler detta till ECB.

Tillsynsstatistik

Publicerat den 19 maj 2015

Data utgör kärnan i banktillsynen, och ett genuint europeiskt tillvägagångssätt för tillsynen kan endast uppnås om jämförbar information finns tillgänglig. Denna artikel beskriver ECB:s harmoniserade tillvägagångssätt för insamling av data och tittar närmare på statistikens roll i den löpande tillsynen.

Vilken roll har Administrativa omprövningsnämnden?

Publicerat den 25 mars 2015

Jean-Paul Redouin, ordförande i Administrativa omprövningsnämnden, svarar på frågor om nämndens roll i ECB:s nya system för banktillsyn.

Litauen – Viktigt med höga tillsynsstandarder

Publicerat den 29 december 2014

När Litauen införde euron den 1 januari 2015 anslöt sig landet även till den gemensamma tillsynsmekanismen. Ingrida Šimonytė, vice ordförande i Lietuvos bankas, blev en av ledamöterna i tillsynsnämnden. I den här online-intervjun talar hon om vad som utmärker Litauens banksektor och om utmaningarna för ECB:s banktillsyn.

Alla sidor i detta avsnitt