Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsyn. Hur fungerar det?

Tillsyn. Hur fungerar det? Här tar vi en närmare titt på EU:s banktillsyn och ger en presentation av några av de personer och aktiviteter som är involverade.

Vad är klimatrapportering?

Publicerat den 21 april 2022

Klimatrapportering innebär att företag, banker och institutioner som ECB offentliggör information om vilket koldioxidavtryck verksamheten ger och om sina exponeringar mot klimatrisker. Den beskriver hur mycket en organisations verksamhet påverkar och påverkas av klimatförändringarna.

Vad är klimatrapportering?

Hur väljs tillsynsnämndens ordförande?

Publicerat den 17 juli 2018

Vart femte år utses en ny ordförande till tillsynsnämnden. Befattningen utlyses offentligt och alla EU-medborgare, med goda kunskaper inom bankväsendet och finanssektorn, kan ansöka. Ta reda på vilka som medverkar i besluts­fattandet att välja den slutgiltiga kandidaten och vad som behövs för att få det arbetet.

Hur väljs tillsynsnämndens ordförande?

Vad är mindre betydande institut?

Publicerat den 13 december 2022

Alla enheter under tillsyn klassificeras per automatik som mindre betydande institut. För att klassificeras som betydande måste de uppfylla minst ett av de specifika kriterierna. Vilka är dessa kriterier? Vilka tjänster erbjuder mindre betydande institut? Och vem ansvarar för deras tillsyn?

Vad är mindre betydande institut?

Varför ska banker bry sig om klimat­förändringar?

Publicerat den 10 september 2021

Klimat- och miljörisker spelar en allt viktigare roll för bankerna. Få reda på mer om hur extrema väder­händelser kan påverka banker och vad de kan göra för att bibehålla sin viktiga roll som långivare i framtiden samt för att göra sin del i över­gången till en koldioxidsnål ekonomi.

Varför ska banker bry sig om klimatförändringar?

Hur förändrar människors behov traditionella banker?

Publicerat den 15 juli 2021

Bankerna genomgår en digital omvandling och coronapandemin har fungerat som en katalysator för att påskynda processen.

Hur förändrar människors behov traditionella banker?

Vad är interna modeller?

Publicerat den 6 april 2021

Banker måste hålla tillräckligt med kapital för att täcka oväntade förluster. De kan använda interna modeller för att räkna ut hur mycket de behöver ha. Läs mer om hur det fungerar.

Vad är interna modeller?

Vad innebär avsättningar och täckning för nöd­lidande lån (NPL)?

Publicerat den 21 december 2020

Banker måste bokföra avsättningar för att täcka förväntade förluster på lån. Men vad är avsättningar och vad innebär täckning för NPL? Och vad säkerställer att bankerna täcker lånen på lämpligt vis?

Vad innebär avsättningar och täckning för nödlidande lån (NPL)?

ECB förklarar bankunionen

Publicerat den 21 augusti 2020

Bankunionen möjliggör att tillämpa EU:s bankregelverk på ett enhetligt vis. Detta ska säkerställa motstånds­kraft i banksystemet. Vår kollega Filipa förklarar bank­unionens grunder och hur detta säkerställer att människor i Europa kan spara, konsumera eller låna pengar utan att oroa sig.

ECB förklarar bankunionen

ECB förklarar europeisk banktillsyn

Publicerat den 21 augusti 2020

Som ansvariga för den europeiska banktillsynen ser vi till att banker följer reglerna. Vår kollega François förklarar hur detta gagnar alla människor i Europa eftersom det ser till att banker är säkra och sunda.

ECB förklarar europeisk banktillsyn

Varför behöver banker hålla kapital?

Publicerat den 23 maj 2019

Banker ska bl.a. se till att kundernas besparingar skyddas och dessutom ska banker vara säkra och sunda. Banker ska hålla tillräckligt kapital för att säkerställa att de kan fortsätta att bedriva verksamhet. Men vad är kapital och hur säkrar det bankernas hälsa?

Varför behöver banker hålla kapital?

Vilken roll har ECB i bankfusioner och bankförvärv?

Publicerat den 5 april 2019

När två banker överväger att gå samman intar ECB en neutral hållning och bedömer projektet enbart på basis av tekniska aspekter. Vad granskas? Påverkas ECB:s roll av den föreslagna konsoliderings­formen? Ta reda på hur ECB är involverad.

Vilken roll har ECB i bankfusioner och bankförvärv?

Varför utövas tillsyn över banker?

Publicerat den 30 april 2018

Som bankkunder behöver vi kunna förlita oss på att bankerna är sunda och att de tjänster de erbjuder fungerar väl. Detta är också viktigt för att finanssystemet ska förbli stabilt.

Varför utövas tillsyn över banker?

Hur övervakar ECB banker som använder fintech?

Publicerat den 27 mars 2018

För många av oss är det helt normalt att betala med våra smarta telefoner. Våra banker använder innovativ teknik, även kallad fintech, för dessa tjänster. Men vad exakt är fintech och hur kan vi lita på att den är säker?

Hur övervakar ECB banker som använder fintech?

Varför är det viktigt för banker att minska dåliga lån?

Publicerat den 7 februari 2018

ECB hjälper banker i de deltagande länderna att hantera dåliga lån, dvs. lån som inte har betalats tillbaka inom en viss tid eller som sannolikt inte kommer att betalas. Ta reda på varför dåliga lån är ett problem och vad ECB:s roll är i samband med dessa.

Varför är det viktigt för banker att minska dåliga lån?

Vad betyder det att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera?

Publicerat den 14 juni 2017

Banker kan gå omkull precis som andra företag. Men eftersom de tillhandahåller viktiga samhälls­tjänster och det finns risk för att en konkurs skadar andra delar av ekonomin finns det särskilda regler för bankers fallissemang.

Vad betyder det att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera?

Vad är förebyggande rekapitalisering och hur fungerar det?

Publicerat den 27 december 2016

Ta reda på vad det betyder för en bank att erhålla förebyggande rekapitalisering och vilken roll ECB har i den processen.

Vad är förebyggande rekapitalisering och hur fungerar det?

Vad är nödlidande lån?

Publicerat den 12 september 2016

Lån betraktas som ”nödlidande” när det finns indikationer på att de sannolikt inte kommer att betalas eller när det gått över 90 dagar utan att låntagaren betalat de överens­komna beloppen. Varför är osäkra fordringar ett problem och vilken roll har vi som tillsynsmyndighet?

Vad är nödlidande lån?

Vad är tillsynskollegier?

Publicerat den 14 juli 2016

I en alltmer globaliserad värld är det viktigt att banker med verksamhet i mer än ett land står under så effektiv tillsyn som möjligt. Här spelar tillsynskollegier en viktig roll.

Vad är tillsynskollegier?

Vad är ÖUP?

Publicerat den 16 juni 2016

Tillsynsmyndigheterna bedömer och mäter regelbundet riskerna för varje bank. Denna kärnverksamhet kallas översyns- och utvärderings­processen, förkortat ÖUP. Vad handlar det om och vad innebär detta för bankerna?

Vad är ÖUP?

Vad är lämplighetstillsyn?

Publicerat den 18 mars 2016

I tillsynen ingår att bedöma huruvida bankers styrelseledamöter är lämpliga för att utföra sitt arbete. Vi kontrollerar med andra ord deras anseende och bedömer deras kunskaper, färdigheter och erfarenhet av att utföra sina uppgifter.

Vad är lämplighetstillsyn?

Vad är ett kvalificerat innehav?

Publicerat den 18 mars 2016

En av våra uppgifter är att bedöma tilltänkta förvärv av ett ”kvalificerat innehav” i en bank. ECB fattar sådana beslut som en del av de gemensamma förfaranden som gäller för alla banker som omfattas av den europeiska banktillsynen.

Vad är ett kvalificerat innehav?

Vad är AnaCredit?

Publicerat den 11 november 2015

AnaCredit är en ny databas med detaljerad information om individuella banklån i de länder som deltar i den europeiska banktillsynen. Namnet står för ”analytical credit datasets”.

Vad är AnaCredit?

Visselblåsare agerar för det allmänna bästa

Publicerat den 8 september 2015

Anmälningar av överträdelser eller visselblåsning är ett viktigt verktyg för att upptäcka fel som banker under tillsyn eller banktillsyns­myndigheter gör sig skyldiga till. Medborgare som misstänker att det har skett överträdelser av gällande EU-lagstiftning agerar för det allmänna bästa när de anmäler detta till ECB.

Visselblåsare agerar för det allmänna bästa

Tillsynsstatistik

Publicerat den 19 maj 2015

Data utgör kärnan i banktillsynen, och ett genuint europeiskt tillväga­gångssätt för tillsynen kan endast uppnås om jämförbar information finns tillgänglig. Denna artikel beskriver ECB:s harmoniserade tillvägagångssätt för insamling av data och tittar närmare på statistikens roll i den löpande tillsynen.

Tillsynsstatistik

Vad ska banker fokusera på 2021 och framåt?

Publicerat den 15 juli 2021

Bankerna har klarat den första pandemichocken väl, men vilka åtgärder bör de vidta när den väl är över?

Vad ska banker fokusera på 2021 och framåt?

Leder lättnads­åtgärderna till zombieföretag?

Publicerat den 14 december 2020

För att hjälpa företag under corona­krisen har ECB och nationella regeringar beslutat om åtgärder för bankers utlåning till livsdugliga företag. Men håller dessa åtgärder även osunda företag vid liv?

Leder lättnadsåtgärderna till zombieföretag?

Vad är ECB:s känslighetsanalys av IRRBB?

Publicerat den 28 februari 2017

ECB:s känslighetsanalys av ränte­risk i bankboken (Interest rate risk in the Banking Book – IRRBB) kommer att undersöka hur hypo­tetiska förändringar i räntemiljön skulle påverka banker. Ta reda på mer om denna granskning och hur den spelar in i det övergripande tillsynsförfarandet.

Vad är ECB:s känslighetsanalys av IRRBB?

Vad säger 2018 års EU-omfattande stresstest?

Publicerat den 2 november 2018

Banker i euroområdet är mer motstånds­kraftiga mot finansiella chocker, visar EBA:s stresstest. Få reda på mer om vilka scenarier som har använts och vilken roll ECB spelar samt hur resultaten utgör underlag för tillsynsbeslut om enskilda banker.

Vad säger 2018 års EU-omfattande stresstest?

Vanliga frågor om 2016 års EU-omfattande stresstest

Publicerat den 26 juli 2016

Den 29 juli 2016 publicerar Europeiska bankmyndigheten resultaten av stresstestet för 2016. Få reda på vad detta års stresstest innebär och hur det används i den större tillsynsprocessen.

Vanliga frågor om 2016 års EU-omfattande stresstest

Litauen: Viktigt med höga tillsyns­standarder

Publicerat den 29 december 2014

När Litauen införde euron den 1 januari 2015 anslöt sig landet även till den gemensamma tillsynsmekanismen. Ingrida Šimonytė, vice ordförande i Lietuvos bankas, blev en av ledamöterna i tillsynsnämnden. I den här online-intervjun talar hon om vad som utmärker Litauens banksektor och om utmaningarna för ECB:s banktillsyn.

Litauen: Viktigt med höga tillsynsstandarder

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning