Tillsyn. Hur fungerar det?

Tillsyn. Hur fungerar det? tar en närmare titt på EU:s banktillsyn och presenterar några av de personer och aktiviteter som är involverade.

Why supervise commercial banks?
Vi är i färd med att översätta denna sida.
Why supervise commercial banks?

As bank customers we need commercial banks to be healthy so that we have access to the financial services they provide. Banks also need to stay healthy to ensure the financial system remains stable.

Published on: 30 April 2018


What are fintech banks and what impact will they have on financial services?

Fintech-sektorn växer snabbt runtom i världen. Få reda på mer om vad fintech är, vilken roll fintech-banker spelar, deras potentiella effekt på banksektorn och följderna för banktillsynen.

Published on: 27 March 2018


Varför är det viktigt för banker att minska dåliga lån?ECB hjälper banker i euroområdet att hantera dåliga lån, dvs. lån som inte har betalats tillbaka inom en viss tid eller som sannolikt inte kommer att betalas. Ta reda på varför dåliga lån är ett problem och vad ECB:s roll är i samband med dessa.

Publicerad den: 7 februari 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banker kan gå omkull precis som andra företag. Men eftersom de tillhandahåller viktiga samhällstjänster och det finns risk för att deras konkurs skadar andra delar av ekonomin finns det särskilda regler för bankers fallissemang.

Publicerad den: 14 juni 2017


2017 stress test FAQ

ECB:s känslighetsanalys av ränterisk i bankboken (Interest rate risk in the Banking Book – IRRBB) kommer att undersöka hur hypotetiska förändringar i räntemiljön skulle påverka banker. Ta reda på mer om denna granskning och hur den spelar in i det övergripande tillsynsförfarandet. 

Publicerad den: 28 februari 2017precautionary recapitalisation

Som en del av vårt arbete att harmonisera tillsynspraxis och att främja ett sunt och motståndskraftigt banksystem granskar ECB de interna modeller som bankerna använder. Ta reda på mer om detta projekt, även kallat TRIM. 

Publicerat den 15 februari 2017förebyggande rekapitalisering

Ta reda på vad det betyder för en bank att erhålla förebyggande rekapitalisering och vilken roll ECB har i den processen.

Publicerat den: 27 december 2016


Kortfattat om ECB:s banktillsyn

ECB:s tillsyn av banker i euroområdet startade för två år sedan, den 4 november 2014. Se mer om vilka målen är för ECB:s banktillsyn och hur den fungerar.

Publicerat den: 4 november 2016Nödlidande lån

Lån betraktas som “nödlidande” när det finns indikationer på att de sannolikt inte kommer att betalas eller när det gått över 90 dagar utan att låntagaren betalat de överenskomna beloppen. Varför är osäkra fordringar ett problem och vilken roll har vi som tillsynsmyndighet?

Publicerat den: 12 september 2016Vanliga frågor om stresstest

Den 29 juli 2016 publicerar Europeiska bankmyndigheten resultaten av stresstestet för 2016. Få reda på vad detta års stresstest innebär och hur det används i den större tillsynsprocessen.

Publicerat den: 26 juli 2016Högprioriterade mindre betydande institut

I en alltmer globaliserad värld är det viktigt att banker med verksamhet i mer än ett land står under så effektiv tillsyn som möjligt. Här spelar tillsynskollegier en viktig roll.

Publicerat den: 14 juli 2016Högprioriterade mindre betydande institut

Tillsynsmyndigheterna bedömer och mäter regelbundet riskerna för varje bank. Denna kärnverksamhet kallas översyns- och utvärderingsprocessen, förkortat ÖUP. Vad handlar det om och vad innebär detta för bankerna?

Publicerat den: 16 juni 2016
ECB:s tillsynspersonal sköter inte bara tillsynen av de största bankerna i euroområdet, de granskar även mindre banker som klassats som "högprioriterade".

Publicerat den: 24 mars 2016fab

I tillsynen ingår att bedöma huruvida bankers styrelseledamöter är lämpliga för att utföra sitt arbete. Vi kontrollerar med andra ord deras anseende och bedömer deras kunskaper, färdigheter och erfarenhet av att utföra sina uppgifter.

Publicerat den: 18 mars 2016qh

En av våra uppgifter är att bedöma tilltänkta förvärv av ett "kvalificerat innehav" i en bank. ECB fattar sådana beslut som en del av de gemensamma förfaranden som gäller för alla banker i euroområdet.

Publicerat den: 18 mars 2016


AnaCredit är en ny databas med detaljerad information om individuella banklån i euroområdet. Namnet står för "analytical credit datasets".

Publicerat den: 11 november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Anmälningar av överträdelser eller ”visselblåsning” är ett viktigt verktyg för att upptäcka fel som banker eller banktillsynsmyndigheter gör sig skyldiga till. Medborgare som misstänker att det har skett överträdelser av gällande EU-lagstiftning agerar för det allmänna bästa när de anmäler detta till ECB.

Publicerat den: 8 september 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Data utgör kärnan i banktillsynen, och ett genuint europeiskt tillvägagångssätt för tillsynen kan endast uppnås om jämförbar information finns tillgänglig. Denna artikel beskriver ECB:s harmoniserade tillvägagångssätt för insamling av data och tittar närmare på statistikens roll i den löpande tillsynen.

Publicerat den: 19 maj 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, ordförande i Administrativa omprövningsnämnden, svarar på frågor om nämndens roll i ECB:s nya system för banktillsyn.

Publicerat den: 25 mars 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, vice ordförande, Lietuvos bankas

När Litauen införde euron den 1 januari 2015 anslöt sig landet även till den gemensamma tillsynsmekanismen. Ingrida Šimonytė, vice ordförande i Lietuvos bankas, blev en av ledamöterna i tillsynsnämnden. I den här online-intervjun talar hon om vad som utmärker Litauens banksektor och om utmaningarna för ECB:s banktillsyn.

Publicerat den: 29 december 2014