Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява надзорът за надеждност и пригодност?

18 март 2016 г. (актуализация 22 март 2019 г.)

Какво представлява надзорът за надеждност и пригодност?

Директорите на банки трябва да са способни да вземат решения, с които да осигуряват стабилното и разумно управление на своите банки. Такива решения в по-широк план гарантират устойчивостта на банковия сектор като цяло.

Банките носят основната отговорност за подбора на подходящи директори и тяхно е задължението да се уверят, че те ще останат подходящи и занапред. Ние в ЕЦБ извършваме надзор над този процес, като проверяваме надеждността и пригодността на директорите за тяхната длъжност. Не бива да допускаме лица, които биха представлявали риск за правилното функциониране на банката, въобще да встъпят в длъжност или да останат на поста си при възникване на сериозен проблем. Затова ЕЦБ играе ролята на контролиращ орган по отношение на съветите на директорите на банките.

За кого е приложим надзорът за надеждност и пригодност?

Приемаме решения единствено относно надеждността и пригодността на директорите на банките, над които извършваме пряк надзор, т.е. значимите банки под европейски банков надзор. Що се отнася до лицата, заемащи ключови позиции в тези банки (например ръководителите на звена, свързани с вътрешен контрол, в случай че те не са членове на съвета на директорите), приемаме решения за надеждност и пригодност само когато това се изисква от националното право. Решенията за надеждност и пригодност по отношение на по-малко значимите банки все още са в компетенциите на националните надзорни органи, освен в случаите на издаване на нови лицензи за банкова дейност.

На какви критерии трябва да отговарят бъдещите директори?

Провеждаме оценки за надеждност и пригодност на новоназначени директори съгласно съответните национални законодателни актове за изпълнение на Директивата за капиталовите изисквания. Назначенията се оценяват според петте критерия за надеждност и пригодност, посочени в Директивата за капиталовите изисквания:

Пет критерия за оценка за надеждност и пригодност
Знания, умения и опит Кандидатът разполага ли с необходимите знания, умения и опит, за да поеме конкретна роля в банката?
Репутация Кандидатът има ли криминално досие? Бил ли е замесен в административни или данъчни нередности в миналото? Ангажиран ли е в неприключило съдебно производство?
Конфликти на интереси При вземането на решения директорите на банки трябва да могат да действат неподвластно на външно влияние. Кандидатът има ли конфликт на интереси, които могат да му попречат да вземе обективно решение?
Възможност за посвещаване на време Кандидатът може ли да посвети достатъчно време на предложената длъжност в рамките на банката?
Колективна пригодност на съвета Предвид добавената стойност, която определен кандидат може да предложи на съвета като цяло, как се вписва той в цялостния му състав?

Как се извършва оценката за надеждност и пригодност?

Първо, за назначаването на подходящи кандидати са отговорни самите банки и затова те трябва да разполагат със стабилен процес за подбор на най-добрите кандидати.

След това банките представят досието на кандидата пред националния надзорен орган (не пред ЕЦБ) за оценка за надеждност и пригодност, използвайки съответния национален формуляр.

След началото на процеса националният надзорен орган съдейства на отдел „Издаване на лицензи“ в ЕЦБ и на съвместния надзорен екип (СНЕ), който отговаря за банката, с цел достигане до обща оценка. Ангажирането на СНЕ е изключително важно, тъй като помага да се гарантира, че решенията за надеждност и пригодност са в съзвучие с цялостния надзор на банката. ЕЦБ взема окончателно решение.

Значи целият процес е по документи?

Не изцяло. Оценката винаги може да бъде обсъдена в неофициални контакти между надзорния орган и банката при подготвянето на досието на кандидата. По време на самия процес на оценка ние в ЕЦБ можем също така да решим да интервюираме кандидата, за да съберем допълваща информация към писмените сведения, предоставени от банката. Това е възможност да обсъдим с него и конкретните очаквания, които имаме относно бъдещата му роля.

И, разбира се, ако възнамеряваме да възразим срещу дадена кандидатура, винаги предоставяме на кандидата правото на изслушване.

Колко време отнема оценката за надеждност и пригодност?

Основният фактор, влияещ върху времето за извършване на оценката, е наличието на информация. От значение са

  1. изчерпателността на предоставената от банката информация;
  2. бързината, с която националният надзорен орган може да събере допълнителна необходима информация;
  3. всяко закъснение при получаването на информацията, особено в държави, в които оценката се извършва след назначаването на кандидата.

В някои държави оценката ще бъде прекратена или прекъсната до предоставянето на допълнителната информация от страна на поднадзорната банка. Други фактори, които могат да окажат съществено влияние върху общото време за обработка, са сложността на оценката (например профилът, ролята и длъжността на лицето, подлежащо на оценка) и необходимостта от провеждане на интервю или изслушване.

Също така зачитаме сроковете, определени в националните закони, и насърчаваме спазване на четиримесечния срок за оценка, посочен в съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции.

Може ли даден кандидат да заеме пост, преди да бъде одобрен?

Етапът, при който започва процедурата по оценка, варира в различните държави: банките трябва да изпратят заявление или уведомление до своя национален надзорен орган, щом кандидатите са заели новите си длъжности, или трябва да изпратят заявление, преди кандидатите да могат да встъпят в длъжност.

Положително решение за надеждност и пригодност дава ли право на кандидата да работи в която и да е банка?

Не. Решението за надеждност и пригодност се взема за конкретни банка и длъжност в определен момент. Ако обстоятелствата се променят – например ако кандидатът отиде в друга банка, е необходимо да се извърши нова оценка.

Отхвърляли ли сте предложен от банка кандидат?

Първо, решенията ни за надеждност и пригодност не са обществено достояние. Като цяло обаче не очакваме броят на отхвърлените кандидати да е голям, тъй като критериите, които те трябва да изпълняват, са известни на банките.

Освен това нашите решения невинаги са просто положителни или отрицателни. Понякога налагаме изисквания на кандидата и на банката да разрешат определени проблеми – например може да поискаме от кандидата да премине през определено обучение или да се откаже от дадена длъжност извън банката, или можем да приканим банката редовно да ни информира за неприключило съдебно производство.

Не на последно място, оценките за надеждност и пригодност се основават на законосъобразен и справедлив процес. Ако имаме опасения дали даден кандидат изпълнява правните критерии, ще ги споделим с банката и с него. Банките и/или кандидатите могат да решат да преразгледат кандидатурата, ако се установи, че проблемите не могат да бъдат изцяло отстранени.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Подайте сигнал