Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо банките трябва да поддържат капитал?

23 май 2019 г.

Капиталът е важно условие за сигурни и стабилни банки и тук обясняваме защо. Банките поемат рискове и могат да претърпят загуби, ако тези рискове се реализират. За да бъдат в безопасност и да защитят депозитите на гражданите, банките трябва да са в състояние да поемат такива загуби и да продължават с дейността си в благоприятни и неблагоприятни времена. За тази цел се използва банковият капитал.

Но колко капитал трябва да поддържа една банка? Отговорът зависи от рисковете, които тя поема. Колкото по-големи са рисковете, толкова повече капитал е необходим. Затова е важно банките постоянно да оценяват рисковете, на които са изложени, и загубите, които могат да претърпят. Техните оценки се проверяват и анализират критично от органите за банков надзор. Надзорните органи са отговорни за наблюдението на финансовото здраве на банките и проверката на техните равнища на капитала е важна част от процеса.

Какво точно е банков капитал? Как предпазва банките? И какви са равнищата на капитал, които банките трябва да поддържат?

Какво е капитал?

Най-просто казано, капитал са парите, които банките са придобили от своите акционери и други инвеститори, и всяка реализирана печалба, която не са разпределили. Следователно, ако една банка иска да увеличи своята капиталова база, тя може да го направи, като например емитира още акции или като не разпределя печалби, вместо да ги изплаща като дивиденти на акционерите.

Като цяло, всяка банка има два източника на финансиране: капитал и дълг. Дълг са парите, които тя е заела от своите кредитори и ще трябва да върне. Наред с всичко останало дългът включва депозити от клиенти, емитирани дългови ценни книжа и заеми, взети от банката.

Средствата от тези два източника се използват от банката по няколко начина – например за отпускане на заеми на клиенти или за финансиране на други инвестиции. Тези заеми и други инвестиции са активи на банката заедно със средствата, които представляват пари в брой.

Баланс на банка Баланс на банка

Как капиталът предпазва банките?

Капиталът се използва за смекчаване на финансови загуби. Примерно когато много кредитополучатели внезапно са неспособни да изплатят своите заеми или някои от инвестициите на банката изгубят стойност, банката ще реализира загуба и без капиталов буфер може дори да фалира. Но, ако има стабилна капиталова база, тя ще я използва, за да покрие загубата и да продължи да функционира и обслужва своите клиенти.

Баланс на банка Баланс на банка

Какво количество капитал трябва да поддържат банките?

В рамките на европейския банков надзор капиталовите изисквания се състоят от три основни елемента:

  • минимални капиталови изисквания, познати като изискване по Стълб І
  • допълнително капиталово изискване, познато като изискване по Стълб ІІ
  • изисквания за буфери

Първо, всички банки под европейски банков надзор трябва да изпълняват европейското законодателство, което определя минималното общо капиталово изискване (наречено изискване по Стълб І) в размер на 8% от рисковопретеглените активи на банката. Но какво представляват рисковопретеглените активи? Това са общите активи, които има една банка, умножени по съответните им рискови фактори (рискови тегла). Рисковите фактори отразяват за колко рисков се счита определен вид активи. Колкото по-нискорисков е един актив, толкова по-малък е размерът на рисковопретегления актив и от толкова по-малко капитал има нужда банката, за да го покрие. Например, ипотечен кредит, който е обезпечен – например с апартамент или къща, е по-нискорисков – има по-нисък рисков фактор – от кредит, който е необезпечен. Следователно една банка трябва да поддържа по-малко капитал, за да покрие такъв ипотечен кредит, отколкото за да покрие необезпечен кредит.

Второ, имаме налице допълнителното капиталово изискване, определено от надзорните органи (наречено изискване по Стълб ІІ). Тук именно се намесва европейският банков надзор. Надзорниците от ЕЦБ и надзорните органи на участващите държави проучват в детайли отделните банки и оценяват рисковете, на които е изложена всяка една от тях. Това се извършва чрез процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Ако надзорните органи достигнат до заключение, че рисковете на банката не са достатъчно покрити от минималните капиталови изисквания, те налагат поддържането на допълнителен капитал.

Както минималните, така и допълнителните капиталови изисквания са обвързващи и има правни последствия, ако не се спазват. Тези последствия зависят от това доколко сериозно е нарушението. Надзорните органи могат например да поискат банката да изготви план, в който да представи как възнамерява да възстанови своето съответствие с капиталовите изисквания. Или, в случай че нарушението е много сериозно, банката може да изгуби своя лиценз за банкова дейност.

Третото капиталово изискване за банките е да поддържат допълнителни буфери за различни цели (за общо запазване на капитал и срещу цикличен и нецикличен системен риск).

В допълнение към тези три вида капиталови изисквания надзорните органи очакват от банките да запазят определено количество капитал за времена на сътресения (това се нарича насоки по Стълб ІІ).

В добавка към капитала, който регулаторните и надзорните органи изискват, от банките се очаква сами да определят от какъв капитал имат нужда, за да са в състояние да следват устойчиво своите бизнес модели.

Подайте сигнал