Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Каква е ролята на ЕЦБ в банковите сливания и придобивания?

5 април 2019 г.

Ролята на банковия надзор в ЕЦБ в консолидацията на банки зависи от вида на сделката, която те избират. ЕЦБ има официална роля, ако сделката между банките включва придобиване на квалифицирано дялово участие или създаване на нова банка, или ако в сливането участват значими банки и законодателството в тяхната държава дава на надзорния орган правомощието да одобрява сливания.

Във всички случаи сделката ще бъде подложена на преглед като част от текущия надзор на участващите институции. Това означава, че надзорните органи оценяват жизнеспособността и устойчивостта на договорените от банките условия, за да е сигурно, че получената в резултат от сделката банкова група ще бъде в състояние да изпълнява последователно всички пруденциални изисквания в обозримо бъдеще. За тази цел надзорните органи правят преглед на бизнес модела на банката, която ще бъде създадена в резултат от сделката. По-специално, те проверяват дали банката има достатъчни равнища на капитал и ликвидност и дали ще е в състояние да ги поддържа с течение на времето. Те също така оценяват дали банката има силно управление с подходящо ръководство и дали е способна да генерира печалби. В обобщение: ЕЦБ проверява бизнес плана, прогнозите в този план и тяхната надеждност (включително рискове за изпълнението и сравнение със сходни институции) и оценява дали новосъздадената институция може да осигури трайно спазване на всички изисквания и буфери.

Банковата консолидация може да играе важна роля за премахване на излишния капацитет, за повишаване на ефективността на разходите и за поощряване на по-фокусирани и надеждни бизнес модели. Трансграничната консолидация може също да допринесе за по-голяма диверсификация на риска и за интеграция на финансовите пазари – важна цел в банковия съюз. Все пак ЕЦБ няма за задача активно да допринася за (или да избягва) каквато и да е форма на банкова консолидация. Като надзорен орган ЕЦБ трябва да поддържа неутрална позиция и да оценява чисто технически всеки проект, предложен от банки.

Какво е банково сливане и как участва ЕЦБ?

Сливане (например чрез поглъщане) по принцип означава, че две институции майки се събират и създават нова институция майка начело на по-голяма банкова група. Балансът на новата банкова група съдържа активите и пасивите на сливащите се банки.

Участието на ЕЦБ в дадено сливане зависи от законодателството на държавата или държавите, където са седалищата на сливащите се банки. Това е защото сливанията не се регулират от европейското, а от националното право. Ако законодателството във въпросната държава предоставя правомощия на националния надзорен орган в това отношение, ЕЦБ упражнява тези правомощия, когато става дума за сливания на значими банки, които са под нейния пряк надзор.

Например в Германия, Люксембург и някои други юрисдикции националният надзорен орган няма правомощието да одобрява сливания. В тези случаи участието на ЕЦБ се изразява в това, че сделката се подлага на преглед като част от текущия надзор на участващите институции. Едно сливане обаче може да задейства процедура за придобиване на квалифицирано дялово участие, което изисква одобрение от страна на ЕЦБ (за повече подробности по темата вижте по-долу). Също така, ако две или повече банки се слеят в нова институция, може да се окаже необходим нов лиценз за банкова дейност, което означава, че ЕЦБ ще участва, тъй като тя издава всички лицензи за банкова дейност в еврозоната.

От друга страна, в Италия, Словения и Белгия например националният надзорен орган има правомощието да одобрява сливания или участва в процеса по одобряване. Следователно, ако две или повече значими банки от тези държави решат да се слеят, Надзорният съвет на ЕЦБ ще оцени въздействието на сливането върху рентабилността, платежоспособността и ликвидността на новата банка и върху нейната организационна структура, както и техническия ѝ капацитет да изпълнява изискванията по отношение на управлението (определени в Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания).

Каква е ролята на ЕЦБ в банковите придобивания?

ЕЦБ трябва да одобри всяко квалифицирано дялово участие, което означава всяко придобиване на дялово участие в банка, което представлява 10% или повече от акциите и/или правата на глас в тази банка или надхвърля други релевантни прагове.

Що се отнася до процеса, банката, която планира да придобие квалифицирано дялово участие, трябва да уведоми националния надзорен орган. Националният надзорен орган и ЕЦБ подлагат на оценка предложението за придобиване по петте критерия, посочени в Директивата за капиталовите изисквания:

Репутация на кандидат-приобретателя Притежава ли кандидат-приобретателят необходимата почтеност и надеждност, т.е. не са налице съдебни досиета или съдебно производство? Друг аспект е професионалната компетентност на приобретателя, т.е. неговата история по отношение на управлението и/или инвестирането във финансовия сектор.
Репутация и опит на предложените нови ръководители Възнамерява ли приобретателят да направи промени в управителните органи на банката? Ако е така, необходимо е да се извърши оценка за надеждност и пригодност на новите членове на управителния съвет.
Финансова стабилност на приобретателя В състояние ли е кандидат-приобретателят да финансира планираното придобиване и да поддържа стабилна финансова структура в обозримо бъдеще? Това се оценява в контекста на прегледа на надеждността на бизнес плана и способността на целевата банка да осигури трайно спазване на надзорните изисквания.
Въздействие върху банката Банката ще бъде ли все така в състояние да спазва пруденциалните изисквания? Например банката не бива да бъда изложена на стрес от това, че придобиването е било финансирано отчасти чрез дълг. Също така, структурата на приобретателя не трябва да бъде толкова сложна, че да възпрепятства надзорния орган да извършва ефективен надзор над банката.
Рискове във връзка с изпиране на пари или финансиране на тероризма Може ли да бъде проверено дали използваните средства не произхождат от престъпна дейност или не са свързани с тероризъм? Оценката също така разглежда дали придобиването потенциално би могло да увеличи риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма.

За повече информация относно квалифицираното дялово участие прочетете нашата обяснителна статия.

А ако новоформираната банка е банков гигант, който е твърде голям, за да фалира?

ЕЦБ няма пристрастия относно размера и принципно не възпира банките да стават по-големи. Що се отнася до фактора „твърде големи, за да фалират“, има международно приети стандарти, които изискват големи и системни банки да поддържат допълнителни капиталови буфери и капацитет за поемане на загуби. По-специално, Съветът за финансова стабилност класифицира банките според специфични показатели и в резултат от това надзорните органи могат да изискват допълнителен капитал и капитал за поемане на загуби. Едни и същи правила се прилагат към всички банки в световен мащаб.

Освен това всички банки, независимо от техния размер, трябва по всяко време да имат възможност за преструктуриране. За осигуряването на възможност за преструктуриране те имат нужда от опростени правни структури и добри планове за преструктуриране.

Единният съвет по преструктуриране е отговорен за оценката на възможността за преструктуриране и за определянето на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, които банките трябва да поддържат.

SEE ALSO

Find out more about related content

Find out more

Authorisations
Подайте сигнал