Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява квалифицираното дялово участие?

18 март 2016 г.

Участие в банка може да бъде описано като „квалифицирано дялово участие“, когато представлява 10% или повече от акциите и/или правата на глас в банката или надхвърля другите релевантни прагове (20%, 30% или 50%). Освен това придобиването на права за назначаване на (по-голямата част от) управителния съвет или на други начини за оказване на значително влияние върху ръководството на банката също влиза в обхвата на „квалифицирано дялово участие“.

В качеството си на европейски банков надзорен орган ЕЦБ отговаря за одобряване на планирани придобивания на „квалифицирани дялови участия“ за всички банки в участващите държави.

Защо придобиването на квалифицирани дялови участия изисква предварително одобрение?

Процесът на одобрение има за цел да гарантира, че единствено подходящи акционери участват в банковата система, като по този начин се предотвратява всякакво нарушение в нейното гладко функциониране.

По-специално оценката има за цел да гарантира, че кандидат приобретателят има добра репутация и притежава необходимата финансова стабилност, че банката, в която се планира придобиването, ще продължава да изпълнява пруденциалните изисквания и че транзакцията не е финансирана с пари от престъпна дейност.

Кой може да придобие квалифицирано дялово участие?

Казано най-общо, всеки, който отговаря на критериите за оценка, може да придобие квалифицирано дялово участие в банка. Това включва както физически, така и юридически лица.

Кои критерии се оценяват?

Критериите са хармонизирани на европейско равнище. ДКИ определя пет критерия, спрямо които се прави оценка на планираното придобиване:

Репутация на кандидат-приобретателя Притежава ли кандидат приобретателят необходимата почтеност и надеждност (т.е. не са налице съдебни досиета или съдебно производство)? Друг аспект е професионалната компетентност на приобретателя, т.е. неговата история по отношение на управлението и/или инвестирането във финансовия сектор.
Репутация и опит на предложените нови ръководители Възнамерява ли приобретателят да направи промени в управителните органи на банката? Ако е така, необходимо е да се извърши оценка за надеждност и пригодност на новите членове на управителния съвет.
Финансова стабилност на приобретателя В състояние ли е кандидат приобретателят да финансира планираното придобиване и да поддържа стабилна финансова структура в обозримо бъдеще? Това включва определяне на тези, които ще отговарят за осигуряване на допълнителен капитал за банката, в която се планира придобиването.
Въздействие върху банката Банката ще бъде ли все така в състояние да спазва пруденциалните изисквания? Например дадена банка не следва да бъде подлагана на сътресения, като придобиването бъде финансирано отчасти чрез дълг. Също така структурата на приобретателя не трябва да бъде толкова сложна, че да възпрепятства надзорния орган да извършва ефективен надзор над банката.
Рискове във връзка с изпиране на пари или финансиране на тероризма Може ли да бъде проверено дали използваните средства не произхождат от престъпна дейност или не са свързани с тероризъм? Оценката също така разглежда дали придобиването потенциално би могло да увеличи риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Как се вземат решенията?

Кандидат приобретателят уведомява националния банков надзорен орган, отговарящ за надзора над банката, в която се планира придобиването, за намерението си да придобие квалифицирано дялово участие. Националният надзорен орган извършва първоначалната оценка и подготвя за ЕЦБ проект за предложение. ЕЦБ в сътрудничество с националния надзорен орган извършва собствена оценка и впоследствие уведомява кандидат приобретателя и съответния национален надзорен орган (или национални надзорни органи) за резултата от оценката.

Извършването на оценката не трябва да продължава повече от 60 работни дни. Ако е необходима допълнителна информация, този период може да бъде продължен с още 20 работни дни или 30 работни дни в определени случаи.

Какво ще стане, ако двама (или повече) приобретатели искат да придобият една и съща банка по едно и също време?

Ако ЕЦБ получи множество уведомления по едно и също време, тя ще ги третира равноправно. ЕЦБ не е тази, която изразява предпочитания кой кандидат приобретател трябва да получи правото да придобие банката. Задачата на ЕЦБ е да гарантира, че всеки кандидат приобретател изпълнява петте споменати критерия. Ако няколко кандидат приобретатели отговарят на критериите за оценка, собствениците на банката вземат окончателното решение за това кой ще придобие банката.

Може ли ЕЦБ да налага условия, когато взема решение за кандидатура?

Да – или по предложение на национален надзорен орган, или по собствено усмотрение. Всички наложени условия за кандидат приобретатели обаче трябва да са свързани с петте критерия за оценка. Ако условията биха засегнали неблагоприятно правата на кандидат приобретателя, се провежда изслушване, което да даде възможност на кандидат приобретателя да реагира.

Какво се случва, ако кандидатът получи неблагоприятен резултат?

Ако планираното придобиване бъде отхвърлено или кандидат приобретателят счита, че решението по някакъв начин е неблагоприятно, той може да обжалва решението пред Административният съвет за преглед на ЕЦБ. Ако резултатът от процедурата не е задоволителен, кандидат приобретателят може също така да обжалва в Съда на ЕС.

Какво се случва, ако две предприятия се слеят? Това би ли довело до оценка на квалифицираното дялово участие?

Да, ако вследствие на сливането една банка получи 10% или повече от дяловете и/или правата на глас в друга банка или се преминат другите релевантни прагове, посочени в ДКИ (20%, 30% или 50%).

Ако обаче сливането не предполага придобиване на квалифицирано дялово участие, тогава приложимият режим зависи от националното законодателство. Някои държави членки изискват предварително одобрение на сливанията, а други – не.

Подайте сигнал