Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Лицата, подаващи сигнал за нередности, действат за всеобщото добро

8 септември 2015 г. (актуализация: 26 октомври 2018 г.)

ЕЦБ има ангажимент да прилага строг, но справедлив банков надзор. Съществена част от тази задача е да се гарантира, че всички поднадзорни банки и всички банкови надзорни органи изпълняват изцяло задълженията си съгласно правото на ЕС. Въпреки това понякога тези задължения не се изпълняват и в някои случаи се предприемат умишлени действия за прикриване на нарушенията. Лицата, които подават до ЕЦБ сигнал за евентуална злоупотреба, съобщавайки своите подозрения, служат на обществения интерес и действат за всеобщото добро.

Със сведения за евентуални нарушения може да разполагат най-често служителите, следящи за спазването на правилата, одиторите, както и други банкови служители. Сред нарушенията, за които най-често се подават сигнали, са неправилното изчисляване на собствения капитал и на капиталовите изисквания, както и въпроси, свързани с управлението.

„Сигналите за нарушения са ефикасно средство, чрез което се изкарват наяве случаите на служебни нарушения.“

(Даниел Нуи, председател на Надзорния съвет, Коментарна статия)

ЕЦБ може да разследва само нарушения на „релевантните разпоредби на ЕС“. Такива са разпоредбите, отнасящи се до банковия пруденциален надзор, като разпоредбите за капиталовите изисквания и правилата за корпоративно управление. Нарушенията, отнасящи се до други области на банковия надзор – например до защитата на потребителите или до прилагането на правилата срещу изпирането на пари – са извън правомощията за действие на ЕЦБ. Сигнали за такива нарушения трябва да се подават до националните органи.

Как се подава сигнал за нарушение

Сигнал за нарушение се подава посредством онлайн формуляр. Използването на формуляра гарантира, че подаденият сигнал ще бъде внесен директно и без забавяне до лицата, отговарящи за оценяването на евентуалното нарушение. Освен това формулярът съдържа редица въпроси, които са важни за оценяването на сигнала за нарушение от страна на ЕЦБ.

Платформа за докладване на нарушения

Защита на лицата, подали сигнал за нередности

Всеки може да използва онлайн формуляра на ЕЦБ, за да подаде сигнал за нарушение, без да разкрива самоличността си. Лицата, подали сигнал за нередности, могат да бъдат сигурни, че ЕЦБ оценява внимателно техните сигнали.

ЕЦБ проведе консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните, за да се увери, че са налице всички необходими предпазни мерки за защита на лицата, подаващи сигнал за нередности, в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. Защитата на лицата, подаващи сигнал за нередности, се определя и от правната рамка, приложима спрямо надзорните задачи на ЕЦБ.

Как се обработват сигналите за нередности?

Екип от експерти приема сигнала и преценява дали той е в компетентността на ЕЦБ или на национален банков надзорен орган. Ако след първоначалната оценка екипът от експерти прецени, че сигналът е релевантен, той бива предаден на компетентното звено в ЕЦБ или на националния банков надзорен орган. В резултат може да бъде предприето надзорно действие – например искане за информация, проверка на място, прилагане на надзорни мерки или процедура за санкция.

Съгласно действащия режим на професионална тайна ЕЦБ няма право да съобщава резултата от сигнала на лицето, подало сигнала за нередности. Все пак обобщена и анонимизирана информация за докладваните нарушения и последващите действия, предприети от ЕЦБ, се публикува всяка година в годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност.

Подайте сигнал